« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení metodiky a stavebně správní činnosti V, MMR_501

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

inzerat-MMR_501.pdf [PDF, 179KB]
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 a) zákona č.234/2014
Sb.o státní službě výběrové řízení na místo MMR_501: Referent/referentka v oddělení
metodiky a stavebně správní činnosti V,v odboru územně a stavebně správním,a to na dobu
určitou v pracovním poměru dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů,a to z důvodů,že se jedná o služební místo,na jehož obsazení byla vyhlášena 2
výběrová řízení za sebou,na jejichž základě nebylo služební místo obsazeno.Na služebním
místě je požadavek oboru služby 41 – Bydlení,územní plánování a stavební řád,dle nařízení
vlády č.1/2019 Sb.o oborech služby <.>
<br> Charakteristika pracovní činnosti:
<br> − výkon funkce nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města
Prahy (MHMP) při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního
rozhodování,stavebního řádu a vyvlastnění podle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),zákona č.184/2006 Sb <.>,o odnětí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) a zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,a řešení souvisejících nároků na náhradu škody podle zákona
č.82/1998 Sb <.>,o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem;
<br> − koordinování a usměrňování výkonu stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu v
působnosti Ministerstva pro místní rozvoj;
<br> − spolupráce s odborem stavebního řádu s ohledem na aktivní výkon rozhodovací činnosti
v odvolacích řízeních z hlediska jednotné metodiky za MMR;
<br> − podílení se na jednotné metodice v rámci funkce odvolání krajských úřadů a MHMP při jimi
vykonávané přenesené působnosti na úseku územního rozhodování,stavebního řádu a
vyvlastnění a řešení odstraňování rozporů mezi stavebními úřady a dotčenými orgány;
<br> − podílení se na jednotné metodice pro vedení řízení na odboru územně a stavebně
správním;
<br> − rozhodování o mimořádných op...

Načteno

edesky.cz/d/9424530

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz