« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Mladá Vožice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23135 situace.pdf
Uzavírka ulice Pláňko'vá v Mladé Vožici
<br> 53b „.<.> L d l:: 533.51 : „1.9.1.<.> Žižkovo,824b +iE13(M:mo]v;)z|del stavby) náměstí.„.C2f <ŠĚ' A !.9 ©; 3 '“ BMa+HB * vd g:.(Mlmo \QZ'de' 553be.o- Bl + 22 + E13(Mimo vozidel stavby) 0 : '? ** '.% $$$) \Í 323 + E13(datum) ;._- f; A15 „+ BZDa „\ " *;r '! 31 + 22 + E13(Mimo vozidel stavby) *,28 + ElB(datum) o E13(Platí pro celé parkoviš.s.<.> _,4 \! * ' 53 's! u; 9 3 : ',;,! |.; '514 "'- H 35.<.> i,' fin.<.> g 323 + E13(datum) % = w 1—— _.".<.> -.<.> “' 31 + zz + 513 Q,<.> * * a = (Mimo vozidel stavby) '“ Démm Aloise &% JE: ! i! i? 1 _ AAAAAA MÉspfŠKÝ ÚŘAD ; _; ŠTÁŽOR.1 <,>
<br> : DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.XXXXX XXXXX
<br> ' & HliniceXX XXX u.<.>.bor „ vo * *“ *
<br> „za Café &Mě 75; --„':v=žJ»-.-2'=3'mtrn „zví/“_" 2 “ “',/ “óJágz—fČ/' %;
<br> \
<br> | 828 umístěny min.7 dní před začátkem prací |
<br> Uzavírka ulice Pláňková v Mladé Vožici Detail
<br> A15+Bzoa “© I;._31 W' <.>
<br> 824a + E13(Mimo vozidel stavby) &'$“
<br> Bl + 22 + E13 (Mimo vozidel stavby)
<br> ©
<br>.“ <.>
<br> <.>
<br> "id
<br> 328 + E13(datum) + E13(Platí pro celé parkoviště)
<br> !
<br> 828 + E13(datum) - + 513(Mimo vozidel stavb
<br> B28 + E13(datum) <.>
<br> + E13(Mimo vozidel stavby) ;
<br>.: ; MĚS SKÝ ÚŘAD
<br> __ R “370 A15 + Bzoa
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.XXXXX XXXXX
<br> Hlinice XX XXX XX '
<br> „„ -.<.>.-„„ :!
<br> [ 328 umístěny min.7 dní před začátkem prací
<br> *.'č'af'w'c'i'š Krč/i" „ťa/ží (J Ezra-51:3 ' it?/w " ' / W655? (' ' \mď—w
2024-22424.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01YVMB7*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01YVMB7
<br>
Spis.značka S-META 22424/2024/JKoc Tábor
<br> Číslo jednací METAB 23135/2024/OD/JKoc
<br> Oprávněná úřední XXXXX XXXX XXXXXXXXXX,DiS./ XXX XXX XXX XX.X.2024
<br>
<br> Město Mladá Vožice,Žižkovo náměstí 80,391 43 Mladá Vožice
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 11.4.2024 podal
<br> Město Mladá Vožice,IČO 00252557,Žižkovo náměstí 80,391 43 Mladá Vožice
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 20.2.2024 pod č.j <.>
<br> KRPC-370-298/ČJ-2024-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu silnice č.II/137,silnice č.II/124 a místních komunikací v ulicích Husovo náměstí,E <.>
<br> K.Rosola,Jana Jeníka z Bratřic,Plaňková,Purkrecht,Židovská,Mladá Vožice,která spočívá
<br> v umístění a osazení přenosných svislých dopravních značek a dopravních zařízení dle dopravně
<br> inženýrského opatření z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace – „Plaňková ulice“ <.>
<br> Doba trvání: od 15.5.2024 do 30.9.2024 <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravních značek,dopravních zařízení musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO <,>
která je nedílnou součástí tohoto opatření <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravních značek,dopravních zaří...

Načteno

edesky.cz/d/9343709

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz