« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Běh Starým Městem- Tábor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přech.úpr. 274.pdf.pdf
Táborská setkání 2024
<br> Návrh přechodné úpravy provozu 10.9.2024 Běh Starým městem Tábor
<br> Dopravni značení: 2x značka B 28 + dodatková tabulka E13 Text dodatkové tabulky: 10.9.2024 od 14.00 do 20.00 hod
<br> ! Shawa-ěl; I I' |
<br> "Kffžkova ;Ěí Žižkovo ;: __! I % B'ě'ř'víř; \ nam." \ 1
<br> \—\|
<br> Vyjádření Dl Policie ČR Tábor: ijuý ?
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TABOR
<br> _ 39Š4Lufíeu1 ]
<br> Táborská setkání 2024
<br> Vyznačení uzavírky starého města - 10.9.2024 Běh Starým městem Tábor
<br> Dopravni značení: Text na značce lp22— Staré město uzavřeno: 10
<br> nm
<br> “'““ U'zavrenélokahta
<br> Šmm „._
<br> A.***?
<br>.9.2024 od 16.00 do 20.00 hod <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TABOR
<br> ' 39 _ŘuQi-í—(zovŘJ
2024-18568.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01YVKXJ*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01YVKXJ
<br>
Spis.značka S-META 18568/2024/PJir Tábor
<br> Číslo jednací METAB 23110/2024/OD/PJir
<br> Oprávněná úřední XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX DiS / XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br>
<br> Město Tábor,Odbor kultury a cestovního ruchu,Žižkovo nám.2/2,390 01 Tábor 1
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 25.3.2024 podalo
<br> Město Tábor,Odbor kultury a cestovního ruchu,IČO 00253014,Žižkovo nám.2/2,390 01
<br> Tábor 1
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 11.3.2024 pod č.j <.>
<br> KRPC-370-274/ČJ-2024-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu na silnici II/137 v ulici Na Parkánech,na MK 47c Žižkovo nám <.>,MK 41c spojka Na
<br> Parkánech/Kotnovská,MK 85c a MK 38c v ulici Koželužská,MK 86c v ulici Kotnovská,MK 78c v
<br> ulici Žižkova,MK 19b v ulici Palackého,Tábor,která spočívá v umístění a osazení přenosných
<br> svislých dopravních značek dle dopravně inženýrského opatření z důvodu přípravy a průběhu akce Běh
<br> Starým Městem <.>
<br>
<br> Doba trvání: od 10.9.2024 od 14.00 XXX do XX.X.XXXX do XX.XX hod <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravních značek a dopravních zařízení musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO <,>
kter...

Načteno

edesky.cz/d/9343706

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz