« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Opatření OP_CENTRAL GROUP a.s._Pod Harfou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace_Pod_Harfou.pdf
___,_ „ť„;É fu,<.> _,' 31%45/1 f.<.>.<.> _!
<br> ' AML/ii)" _-' _.x.' _.<.> : 'í! 1846/1
<br> fl
<br> 1340/14
<br> 1540/12
<br> 1016/2
<br> >
<br> 1348/5 ' _,_ “ <.>,— <.>,_ ' »._ v,<.> 'r' 1014/295
<br> * — „_rfr v „.840/21
<br> “m— 7.1!-
<br>.*.—at - <.>
<br> 1848/3 “ v ',<.> „ ' v __ I
<br>.<.> (."-| f= ' 995/309 <.>
<br> r <.>,-
<br> ! <.>
<br> UMÍSTĚNO NA OBOU CHODNÍKÁQH
<br> '.Ý._“ a
<br> 1009' ĚĚ< WC?/3
<br> „992/20 —,91923!
<br> Legenda A“ Svislé dopravní značení DIO
<br> [ | Zábor ploch
<br> Oplocení staveniště 1005/5 ' " v „.“ v ' ' _ ; ' Š' * - ' _ v ',_ Hranice pozemků KN '._ Slučková čára 2107/2 Parcelnlčisla
<br> Výškový systém pr (souřadnice v JTSK)
<br> VYPRACOVAL: Ing.XXXXX XXXXXXXX.M.Sc <.>
<br> KONTROL/\: Ing.Martina Drbolwň CENTRAL
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: In.Jakub Mulě'ček,M.Sc.mvesroa: uším aw mím 51.01 »: sun 1702/55.Pre.: 4 GROUP MÍSTO STAVBY: Praha 9 - m.Vysočany _ člsw ZAKÁZKY: 152 POLYFUN KČNÍ DÚM PODĚBRADSKÁ 23:21.: SŠ! 20“ MĚŘÍTKO: 1 : 1000 OBSAH: PŘÍLOHA: PARĚ:
<br> F \,DIO NA UZÁVĚRU \/ UL.POD HARFOU 1
Opatreni_OP_Pod_Harfou_Central_Group.pdf
Městská část Praha 9
Úřad městské části
<br> Sokolovská
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje: Mgr.M.Prokopiusová
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,příslušný dle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) dle ust.§ 171 a § 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) na základě posouzení
žádosti adresát a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského
ředitelství policie hl.– dboru služby dopravní policie č.j.: /ČJ 0000DŽ
<br> y d á v á
<br> ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 78 zákona provozu na pozemních komunikacích
a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikac
<br> spočívající umístění přenosného dopravního značení a zařízení pozemní
na území správního obvodu,k.ú.Hloubětín termínu
<br> důvodu zajištění bezpečného pohybu osob z okolí a zajištění bezpečného provozu na staveništi,zejm <.>
rámci zvedání břemen,pro výstavbu staveb Polyfunkční soubor Poděbradská a Bytové domy Silvie <,>
<br> Tereza,XXXXXX a Komerční objekt (Střížkov Park k.s.),pohybu nákladní dopravy,zásobování stavby
dle přiložené která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
<br> podmínek pro jeho realizaci:
<br> Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v souladu se
situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č.2
Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný průjezd
vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu po
celou dobu trvání dopravního opatření <.>
Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození dotčené pozemní komunikace <,>
jakož i jejích sou...

Načteno

edesky.cz/d/9343102

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz