« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Lovosická, Zásadská, Zakšínská, Novoborská - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Lovosicka_Zasadska_Zaksinska_Novoborska_-_OOP.pdf
1
<br>
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/112139/2024/OD/Gab V Praze dne 17.4.2024
<br> Spis: S MCP09/067826/2024/3
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“)
<br> a po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru
<br> služby dopravní policie č.j.: KRPA-92405-1/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 18.3.2024
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na pozemních
<br> komunikacích ul.Lovosická,Zásadská,Zakšínská,Novoborská,na území správního obvodu
<br> Praha 9,k.ú.Střížkov,v termínu 22.4.2024 – 3.6.2024,dle jednotlivých etap,z důvodu obnovy
<br> kVN a kNN,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže
<br> uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br>
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v
<br> souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 294/2015 Sb <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný
<br> průjezd vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků
<br> silničního provozu po celou d...
Lovosicka_Zasadska_Zaksinska_Novoborska_-_DIO.pdf
|.etapa - díl 1 LEGENDA;
<br> zábor pro nové kabely PREdi :::: překop / protlak
<br> ][ lávku pro pěší š.min.1.5m ] [ lávku pro přejezd vozidel
<br> ___- pěši provoz _místo vyhrazené pro stav.mechoniznci
<br> "'““ ml M%\ OBYTNÝ SOUBOR PROSEK "OW “““"" _
<br> UMB'IĚII KONTEJNBQU — VZOR
<br> ousr u mu KORlDOR mo FBI vt vozovce nom
<br> l.lmcnlmc.: * WW M "* mm
<br> ZNÁVKA HS Ill)
<br> Imm LNKA 151.165.201
<br> PŘlSIUP NA „STN/KU KDE mmm.VMMENMWWWKWMKDWNR
<br> UPRAVIT OPLOCBlÍ STAVENIŠTÉ morové ZÁBRANY
<br> V RÁMCI STAVBY OS PROSE< ! Í ] K / PNEUSERVIS
<br> “"- LOVOSÍ C K A " ": l-l-y <.>,-i-|||-:-i <.>,<.> _IL MT-
<br> __ mmuxvrz uzmul.<.>.<.>.<.> ————— _ <.>,mmm
<br> i i
<br> POZN.: Výkopy budou po celé délce ohrazeny plotovyml zábranaml (+22) <.>
<br> Značky B2B budou umlst'ovány v předstihu min.7 dní a odstraňovány postupně v návaznosti na postup výkopových praci <.>
<br> Bude zajištěn bezpečný kondor pro pěšl o š.min.1.5m.vchody do objektů budou opatřeny lávkaml pro pěšl.Obchozl trasy
<br> budou v připadě potřeby opatřeny nájezdy na obrubnlk pro vozíčkáře.““ "
<br> Vy'kopy přes vjezdy na nemovitosti budou realizovány po dohodě s vlastníky ! nájemci přip.patop ateř eny lávkami do 3,5t." ' // \/ \\
<br> PROTIAKVIZDEÍAILB “'a—mk
<br> XXX XXXXX XXXXXXX — PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA STAVEB,s.r.o.*.mm" \ PEI'RŽILKOVA 2264/18.158 00 PRAHA 5
<br>.b
<br>.<.> “ usum BUS IM) TEL.+420 608 683 388 puvelnejedlyOemalI.cz lčO.284 15 574 a,A E\ 151.166,201,\
<br> pan M M lng.Nejedlý lng.Nejedlý M,PREdistn'buce o.s <.>
<br> Svornosti 3199/190,150 00 Praha 5
<br> W" EOUANS Services o.s.Lhotecká 793/3,143 00 Praha 4
<br> “"" Obnova kVN u kNN Novoborskó od RS 1550,5—145335 mm *“" E\ -_,Lovosická,č.parc.500/1,rozš.kNN,přel.kVN.8—149298 Dl0 02/24 ěá/Úoký \\ ?,? l,!ýó/ 0151 \\ 474-
<br> Lovosická,příprava elektromobil'rly,nové kNN.8—153360 \ <.>
<br> |."""“ DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENI """" """“ \“ “\ \\;Í.- \ řeč-aa- zau.„ i
<br> NOVoBORSKA "
<br> |.etapa - díl 2
<br> !
<br> POSUVNÝZÁBORGXZM...

Načteno

edesky.cz/d/9313709

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz