« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 17 ze dne 10. 4. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 3_Účetní závěrka MŠ_2023.pdf
|Co: Kapitola: Právní forma:
<br> 70992126 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
<br> 799 -,_ PŘÍLOHA Prispevkova organizace Sestavená k 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 11.02.2024 18:35:09
<br> Předmět činnosti:
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 8510 Mateřská škola Horoušany
<br> Baumanova 12,25082 Horoušany
<br> Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: E-mail osoby odpovědné za sestavení: Telefon osoby odpovědné za sestavení:
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo položky
<br> Název položky
<br> Podrozvahový účet
<br> osoosí
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> A.4.P.I <.>
<br> Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 328 840,00
<br> 324 273,00
<br> A.4.P.I.1 <.>
<br> Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 30 467,00
<br> 30 467,00
<br> A.4.P.I.2 <.>
<br> Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 52 580,00
<br> 293 806,00
<br> A.4.P.I.3 <.>
<br> Vyřazené pohledávky
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.4.P.I.4 <.>
<br> Vyřazené závazky
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.4.P.I.5 <.>
<br> Ostatní majetek
<br> 245 793,00
<br> 0,00
<br> A.4.P.II <.>
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.4.P.II.1 <.>
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky z přednnancování transferů
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.4.P.II.2 <.>
<br> Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.4.P.II.3 <.>
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.4.P.II.4 <.>
<br> Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.4.P.II.5 <.>
<br> Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.4.P.II.6 <.>
<br> Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.4.P.III <.>
<br> Podmíněné p...
Příloha č. 2_zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.pdf
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_070262/2023/KUSK
Čj.: 004380/2024/KUSK
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br>
HOROUŠANY
IČ: 00240206
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo
dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne
01.08.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením
přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen
„přezkoumávající orgán“) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:
▪ 21.03.2024
▪ 05.10.2023
<br> odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),a to na základě zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „kontrolní řád“) <.>
<br> Přezkoumávané období:
01.01.2023 - 31.12.2023
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Horoušany
Baumanova 12
250 82 Úvaly
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Členové kontrolní skupiny:
Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Zástupci územního celku:
XXXXXX XXXXXXXX - starostka
XXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,a § 4 a § 6
kontrolního řádu,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.104375/2023/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č.420/2004 Sb.<,>
údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona
č.250/2000 Sb <.>,o r...
Příloha č. 1_1. rozpočtové opatření obce 2024.pdf
Obec HOROUŠANY
<br> Změna
<br> závazných
<br> ukazatelů
<br> Rozpočet po
<br> změnách
<br> PŘÍJMY
<br> I.DAŇOVÉ PŘÍJMY 1*** 31 305 000,00 Kč - Kč 31 305 000,00 Kč
<br> II.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2*** 855 000,00 Kč - Kč 855 000,00 Kč
<br> III.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3*** - Kč - Kč - Kč
<br> IV.TRANSFERY (DOTACE) 4*** 300 000,00 Kč 29 000,00 Kč 329 000,00 Kč
<br> Celkem příjmy: 32 460 000,00 Kč 29 000,00 Kč 32 489 000,00 Kč
<br> VÝDAJE
<br> V.BĚŽNÉ VÝDAJE 5*** 23 863 000,00 Kč - Kč 23 863 000,00 Kč
<br> VI.KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6*** 26 400 000,00 Kč - Kč 26 400 000,00 Kč
<br> VII.PŘÍSPĚVEK MŚ 5*** 900 000,00 Kč - Kč 900 000,00 Kč
<br> Celkem výdaje: 51 163 000,00 Kč - Kč 51 163 000,00 Kč
<br> PŘÍJMY - VÝDAJE 18 703 000,00 Kč- 18 674 000,00 Kč-
<br> Rozpočet je sestaven jako schodkový
<br> VIII.FINANCOVÁNÍ
finacování rozpočtu z přebytku min.let
<br> (zůstatek z přebytku minulých let (běžné účty))
18 703 000,00 Kč 18 674 000,00 Kč
<br> Celkem financování: 18 703 000,00 Kč 18 674 000,00 Kč
<br> Zpracoval:
<br> V Horoušanech dne
<br> 1.rozpočtové opatření
<br> 1.rozpočtové opatření roku 2024
<br> závazný ukazatel
<br> položky
<br> rozpočtové
<br> skladby
<br> Schválený rozpočet
Zápis_17_20240410.pdf
Obec Horoušany Zastupitelstvo obce Horoušany Zápis č.17/2024 ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany konaného dne 10.4.2024 v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 18:00 do 20:40 Zahájení zasedání zastupitelstva Starostka na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,že je přítomno 9 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXX,XXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,Bc.XXXXX XXXX,XXX XXXXXXX a Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX.Průběh zasedání zastupitelstva X.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Dále navrhla doplnit bod různé o další bod,viz níže.Navrhla určit zapisovatelkou Mgr.Evu Petrovou a ověřovateli zápisu Lukáše Berana a Mgr.Marka Bozenharda.Program zasedání zastupitelstva 1.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele 2.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 3.Účetní závěrka Mateřské školy Horoušany za rok 2023 4.1.rozpočtové opatření obce na rok 2024 5.Informace o dokončení výstavby nové budovy mateřské školy se společenským sálem 6.Informace o vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitelky/ředitele MŠ Horoušany 7.Informace o výstavbě skateparku 8.Nákup multifunkční obrazovky a pianina do nové budovy mateřské školy 9.Oprava fasády Hostince A.Basaře 10.Sekání trávy 11.Oprava komunikací a chodníků 12.Dotace SDH Nové Jirny 13.Dodatek č.2 ke smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 14.Dotace Spolku Horoušany a Horoušánky – za lepší bydlení,o.s.15.Stanovení školkovného v mateřské škole 16.Organizace sportovního dětského dne 25.května 2024 17.Organizace hudebních slavností dne 2.června 2024 18.Chodník Souběžná,změna projektu 19.Roční zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku 20.Prodloužení veřejného...

Načteno

edesky.cz/d/9313027

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz