« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3860/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška_635240_2024.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br> Příloha a) k č.j.:
635240/2024
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš tě: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
e-mail: pos ta@praha.e u,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
<br> návrhu změny
Z 3860/00
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
<br> vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55b odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební
zákon“),ve spojení s § 334a odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavebního zákona,ve znění
pozdějších předpisů,Magistrát hl.m.Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný
orgán územního plánování,informuje o konání veřejného projednání a vystavení návrhu
změny Z 3860/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (dále „Změna ÚP“) a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále „VVURÚ“) <.>
<br> Přehledný seznam změn,obsahující základní informace,je umístěn v závěru této vyhlášky <.>
<br> Návrh Změny ÚP a VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva
hl.m.Prahy č.28/26 ze dne 17.6.2021,kterým byl schválen návrh na pořízení Změny ÚP
zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43
odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55b odst.1 a 2 stavebního zákona a v souladu s
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
Změna ÚP vydává <.>
<br> Veřejné projednání se bude konat dne 14.5.2024
od 10:30 hod <.>
<br> na adrese CAMP – amfiteátr,Vyšehradská 51,Praha 2
<br> Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované
videokonference na níže ...

Načteno

edesky.cz/d/9237882

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz