« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Vyhlášení konkursního řízení MŠ Revoluční, se sídlem Revoluční1247/26, Nové Město, 110 00 Praha 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkursni_rizeni_MS_Revolucni_Praha_1.pdf
Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č <.>
<br> Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18,110 00 Praha 1
<br> vyhlašuje
na základě zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,v
<br> § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhláškou MŠMT ČR
č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkurs ího řízení ních komisí ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br> ní řízení na obsazení vedoucí pracovní míst
<br> ředitele/ky příspěvkové organizace názvem Mateřská škola
Revoluční,IČ 70108811,se sídlem na adrese Revoluční 1247/26 <,>
<br> Nové Město,110 00
<br> Předpoklady pro výkon činnosti ředitele
 dborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst.1 písm.b) zákona
<br> č.pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“).Pozn.: Splnění tohoto
předpokladu uchazeč doloží ověřenou kopií dokladu o vzdělání <.>
<br>  lná svéprávnost (resp.způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst.1 písm.a) zákona
pedagogických pracovnících plnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným
<br> prohlášením)
 ezúhonnost dle § 3 odst.1 písm.c) zákona o pedagogických pracovnících plnění
<br> tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů,který nesmí být starší
než 3 měsíce <.>
<br>  dravotní způsobilost dle § 3 odst.1 písm.d) zákona o pedagogických pracovnících <.>
splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží potvrzením od lékaře <.>
<br>  nalost českého jazyka dle § 3 odst.1 písm.e) zákona o pedagogických pracovnících,pokud
uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném
vyučovacím jazyce než českém plnění tohoto předpokladu uchazeč prokáže dokladem
o vykonání zkoušky v souladu § 4 záko pedagogických pracovnících <.>
<br>  élka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,pro kterou jsou
potřebné znalosti...

Načteno

edesky.cz/d/9210398

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz