« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Prokopka, K Trati - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prokopka_K_Trati_-_DIO.pdf
mwmumwmw _,-_„_=„_;
<br> I/EPIČ
<br> Lunnrnqu.<.> rnm.<.> -.___._|I_ILU!.Z v.I'lCiElu LilljrglLLlE -=-
<br> = Eměnit mapu.A.Eimrn' &% 3D g::[uhlenrl.923 F'anuram-a
<br>.___-.<.>.<.> -“,N „ nauk.aan-|
<br> 2028/2 2143/1
<br> __W'f'.3.5.<.>.ECI-EF & :alíí | 9.<.> El.ECI-211
<br> = Eměnh mapu.A Eimrn' ů 3D ;;:Dhlenrl Té.F'anurama - —-—--.-n,„.r'l'aumam
<br> 2243/1
<br> » 1,4 ' ' \ " *.'.„ ff; *? J ; A“,"z“ * ] ' \\ vu./f
<br> * _! “_Í'Ž,',j.<.>.- ' _ _ ; ; > :! „.„ __ „ 't r _ „ W ;,\\ \\\\řx__p.; \“ " A * Ě'ŘĚĚQÉĚŠŠT PLLJS „,; *,“ ; _.<.> ;.! " „;;-L'; ] '%glr.*;z l"
<br> i “_4 d
<br> „„ NovoWSGČBnSka \— 9 ' na _m
<br> 3".:'7.3.3.<.>.EUR—' & :alšjl El.325211
Prokopka_K_Trati_-_OOP.pdf
1
<br>
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/102057/2024/OD/Gab V Praze dne 10.4.2024
<br> Spis: S MCP09/061171/2024/3
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“)
<br> a po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru
<br> služby dopravní policie č.j.: KRPA-82874-1/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 11.3.2024
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na pozemních
<br> komunikacích ul.Prokopka,Vysočanské náměstí,K Trati,Novovysočanská,na území
<br> správního obvodu Praha 9,k.ú.Vysočany,v termínu 18.4.2024 – 1.5.2024,dle jednotlivých
<br> etap,z důvodu výstavby veřejného osvětlení,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br>
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v
<br> souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 294/2015 Sb <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný
<br> průjezd vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků
<br> silnič...

Načteno

edesky.cz/d/9206298

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz