« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025
Základní škola a mateřská škola Vladislav 675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*1'el.563888109*e-mai|:zs.v|adislav©io|.cz
<br> ***-**"*******k***i*ntttkůtitkt*""******kiů*ů******I-***ůů'ká'“„*t***mtt****mt*t*ňttům
<br> č.j.ZMŠV-23/24
<br> Na základě s? 34 odst.2 Zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) oznamuji,že
<br> se koná v pondělí 6.5.2024 v době od 10.00 do 13.30 hod.vMŠ Vladislav <.>
<br> O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání žádá jeho zákonný zástupce.Při zápisu zákonný zástupce předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte,příp.doklad o svěření dítěte do péče (např.u pěstounů apod.) Pro urychlení správního řízení doporučuji u zápisu předložit vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením dětského lékaře 0 očkování dítěte.Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách školy <.>
<br> Důležitá upozornění:
<br> Od počátku školního roku,kdy dítě dosáhne pátého roku věku,do zahájení povinné školní docházky dítěte,je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě !( předškolními.: vzděláváni <.>
<br> Mateřská škola může příjmout dítě,které se nepodrobilo pravidelnému očkování XXX v případě,že patří do skupiny děti.pro které je předškolní vzdělávání povinné.Ostatní děti musí být.před přijetím do mateřské školy očkovány v rozsahu,jak vyplývá z 5? 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s š 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem,pokud nemajípotvrzení,že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikací <.>
<br> Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy nárok <.>
<br> KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ:
<br> ].Děti spovinností předškolního vzdělávánímající trvalé bydliště (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy
<br> 2.Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy,které do 31.8.2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku
...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz