« Najít podobné dokumenty

Město Český Brod - Dopravní uzavírka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MAPA
NÁVRH
dopravně inženýrského opatření
<br> (DIO)
<br> Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
<br> v Příručce pro označování pracovních míst
na dálnicích a silnicích vydané ŘSaD <,>
zák.č.361/2000 Sb.v platném znění
a zák.č.13/1997 Sb.v platném znění <.>
<br> Český Brod,Žižkova - kVN
<br>
<br> Objednatel:
<br> Akce:
<br> Obsah:
<br> Formát: A3
<br> Zodpovědná osoba:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Kontroloval:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Kreslil:
<br> XXXXX XXXXX
<br> Měřítko:
<br> Datum: XX/XXXX
<br> Účel: DIR
<br> Paré č.:
<br> Číslo výkresu: 01
<br> Český Brod,Žižkova - kVN
<br> Návrh DIO
<br> Maděra a Šípek,spol.s r.o <.>,Poděbrady
<br> B28datum
E13 datum
<br> B2
8
<br> dat
um
<br> E1
3 d
<br> atu
m
<br> B28datum
E13 datum
<br> B28datum
E13 datum
<br> B2
8
<br> dat
um
<br> E1
3 d
<br> atu
m
<br> B2
8
<br> dat
um
<br> E1
3 d
<br> atu
m
<br> B
1
<br> E
1
3
<br> Z
2
+
<br> 5
x
<br> S
1
<br>
M
IM
O
<br> V
O
Z
ID
L
A
<br> S
TA
V
B
Y
<br> B
1
<br> E
1
3
<br> Z
2
+
<br> 5
x S
<br> 1
<br>
M
IM
O
<br> V
O
Z
ID
L
A
<br> S
TA
V
B
Y
<br> IP
1
0
a
<br> IS
11
<br> c
<br> C
2b
<br> E
13
<br> M
IM
O
<br> VO
ZI
D
LA
<br> ST
AV
B
Y
<br> IS
11
<br> c
<br> IP
1
0
a
<br> IS11c
<br> IS
11c
<br> IS11c
<br> IS
11
<br> c
<br> IS11c
<br> IS11c
<br> IS1
1c
<br> IS1
1c
<br> IS
11c
<br> IS
11
<br> c
<br> Dopravní značky B28+DT nutno umístit
min.7 dní před začátkem stavby!
<br> zastávka bude přesunuta
nebo zrušena,dle vyjádření
<br> příslušného dopravce
<br> překop v ul.Žižkova
<br> překop v ul.Na Louži
<br> uzavírka chodníku
<br> uzavírka chodníku
<br> T E X T
<br> IP
2
2
- U
<br> L
<.> Ž
<br> IŽ
K
<br> O
V
<br> A
U
<br> Z
A
<br> V
Ř
<br> E
N
<br> A
<br> T E
X
<br> T
IP
<br> 22
-
<br> U
L <.>
<br> Ž
IŽ
<br> K
O
<br> VA
<br> U
ZA
<br> VŘ
EN
<br> A
<br> T E
X TIP
<br> 22
-
<br> UL
<.> Ž
<br> IŽ
KO
<br> VA
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> B
24b
<br> M
IM
O
<br> VO
ZIDLA
<br> STAVBY
<br> E
13
<br> B2
4a
<br> M
IM
O
<br> VO
ZI
DL
A
<br> ST
AV
BY
<br> E1
3
<br> B1
<br> E13
<br> Z2+5x S1
<...
ZDE
Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
<br>
Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | cesbrod@cesbrod.cz | www.cesbrod.cz | ID datové schránky: jgqbsve | IČO: 00235334
<br> 1
<br> Číslo spisu S-MUCB 20008/2024 ODŽÚ-Srs
<br> Číslo jednací MUCB 21884/2024
<br> Vyřizuje Mgr.XXXX XXXXXXX
<br> Telefon XXX XXX XXX
<br> Email srsnova@cesbrod.cz
<br> Datum 27.3.2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
omezení obecného užívání uzavírkou
<br>
<br> Městský úřad Český Brod,Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad,jako příslušný silniční správní úřad dle
§ 40 odst.4 písm.a) a odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů,(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) r o z h o d l po projednání a posouzení žádosti
žadatele: Maděra a Šípek spol.s.r.o <.>,IČO: 451 446 64,Kluk 116,290 01 Poděbrady (dále jen „žadatel" –
účastník řízení podle ust.§ 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů – dále jen „správní řád“) podané dne 4.3.2024 ve věci povolení uzavírky níže uvedené pozemní
komunikace,t a k t o:
<br>
I.úplná uzavírka silnice č.III/1131 ul.Žižkova,místních komunikací (chodníky) ul.Žižkova a ul <.>
Komenského,místní komunikace v ulici Na Louži v Českém Brodě,z důvodu realizace akce
Český Brod,Žižkova,1.etapa,kVN – číslo stavby ČEZ IZ-12-6002638,se dle ust.§ 24 odst.2
silničního zákona a ust.§ 39 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,kterou se
uvedený zákon provádí <,>
<br>
p o v o l u j e
<br>
za dodržení stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:
<br> Druh uzavírky: - úplná uzavírka silnice,místní komunikace a chodníků v ulici Žižkova,Komenského a
Na Louži (viz.DIO)
<br>
Rozsah uzavírky: viz.DIO
<br> Důvod uzavírky: Realizace akce Český Brod,Žižkova,1.etapa,kVN – číslo stavby ČEZ IZ-12-6002638
<br> Termín uzavírky:
2.4.2024 8:00 - 3.4.2024 16:00 - Úplná uzavírka silnice III/1131 ulice Žižkova
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/9079841

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz