« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Opravné rozhodnutí č. 16/2015, stavebník: SWIETELSKY stavební s.r.o., stavba: Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou, k.ú. Lipník nad Bečvou Jednací číslo: Opravné rozhodnutí č. 16/2015, stavebník: SWIETELSKY stavební s.r.o., stavba: Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou, k.ú. Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Opravné rozhodnutí č. 16/2015, stavebník: SWIETELSKY stavební s.r.o., stavba: Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou, k.ú. Lipník nad Bečvou Jednací číslo: Opravné rozhodnutí č. 16/2015, stavebník: SWIETELSKY stavební s.r.o., stavba: Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou, k.ú. Lipník nad Bečvou

M stský ú ad Lipník nad Be vou
Stavební ú ad
nám stí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Be vou
<br> Vaše j.:
Ze dne:
Spisová zna ka:
Naše j.:
Po et stran:
Po et p íloh:
Po et stran/svazk p íloh:
Po et a druh p íloh v digit.podob :
Skarta ní znak:
Vy izuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:
Vypraveno dne:
<br> MU/16299/2014/SÚ-VO
MU/05004/2015/
4
0
0
0
330.1/ V5
Ing.XXXXX XXXXXXXX,Šárka erveková
XXX XXX XXX
cervekova@mesto-lipnik.cz
11.03.2015
<br> OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ.16/2015
M stský ú ad Lipník nad Be vou,Stavební ú ad,jako stavební ú ad p íslušný podle § 13 odst.1
písm.c) zákona.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),ve
zn ní pozd jších p edpis (dále jen "stavební zákon"),vydal ve stavebním ízení dne
03.03.2017 (dle písemného vyhotovení rozhodnutí) pod.j.MU/03771/2015 rozhodnutí <,>
stavební povolení.7/2015 na stavbu:
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.<.> 3124/55,3124/88,3124/89 a 3124/90,vše
v katastrálním území (dále jen: „k.ú.“) Lipník nad Be vou <,>
stavebníkem je:
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,I O 48035599,Pražská t.<.> p.495/58,370 01
eské
Bud jovice <,>
kterou zastupuje na základ plné moci:
XXXXX XXXXX,narozen XX.XX.XXXX,bytem Jungmannova 667,391 81 Veselí nad Lužnicí <.>
Správní orgán rozhodnutím podle § 70 zákona.500/2004 Sb <.>,správní ád,ve zn ní
pozd jších p edpis (dále jen "správní ád") opravuje výrok v písemném vyhotovení
rozhodnutí,stavebního povolení.7/2015 vydaného zdejším stavebním ú adem pod.j.:
MU/03771/2015 v tomto rozsahu:
ve výroku,v podmínce 23.stanovené pro provedení stavby,t etí odrážka shora na stran 5,se
text:
" - doklad o povolení uvedení velkého zdroje zne iš ování ovzduší do provozu (dle § 17
zákona.86/2002 Sb.) vydaný Krajským ú adem Olomouckého kraje,odborem životního
prost edí a zem d lství"
opravuje textem:
" - doklad o povolení uvedení zdroje zne iš ování ovzduší do provozu /dle § 11 odst.2
písm.d) zákona.201/2012 Sb./ vydaný Krajským ú adem Olomouckého kraje,odborem
životního prost edí a zem d lství"
<br>.j.MU/05004/2015/
<br> str.2
<br> Od vodn ní:
M stský ú ad Lipník nad Be vou,Stavební ú ad,jako stavební ú ad p íslušný podle § 13 odst.1
písm.c) stavebního zákona,ve zn ní pozd jších p edpis,vydal ve stavebním ízení dne
03.03.2017 (dle písemného vyhotovení rozhodnutí,oprava chybného data rozhodnutí byla
ešena usnesením.15/2015 z 11.03.2015 vydaným pod.j.: MU/04930/2015) pod.j <.>
MU/03771/2015 rozhodnutí,stavební povolení.7/2015 na stavbu: „Obalovna živi ných sm sí
Lipník nad Be vou“ <.>
P i vyhotovování výše uvedeného rozhodnutí došlo k chybnému uvedení identifikace zákona o
ochran ovzduší.Bylo zde uvedeno ustanovení § 17 již neplatného zákona.86/2002 Sb.Tato
formulace nekoresponduje s textem uvedeným v závazném stanovisku dot eného orgánu –
Krajského ú adu Olomouckého kraje,odboru životního prost edí a zem d lství.Jedná se o
chybu v psaní,ke které došlo p i psaní p evzatých podmínek dot eného orgánu do
p edm tného rozhodnutí.Ze závazného stanoviska Krajského ú adu Olomouckého kraje <,>
Odboru životního prost edí a zem d lství z 25.07.2014 vydaného pod.j.: KUOK 71897/2014 je
z ejmé,že identifikace zákona o ochran ovzduší je jiná,a to zákon.201/2012 Sb.(jak je
uvedeno správn v podmínce 22.opravovaného rozhodnutí,stavebního povolení.7/2015) a
je z n j také z ejmé,že žádost o vydání p edm tného rozhodnutí o vydání povolení provozu
stacionárního zdroje zne iš ování ovzduší má být podána dle ustanovení § 11 odst.2 písm.d)
tohoto zákona.Vzhledem k tomu,že se jedná o chybu v psaní v textu výroku,je oprava
rozhodnutí podle ustanovení § 70 správního ádu nezbytná <.>
Na základ výše uvedeného správní orgán rozhodl,jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
Toto rozhodnutí je doru ováno stejn jako rozhodnutí,stavební povolení.7/2015 vydané
zdejším stavebním ú adem pod.j.: MU/03771/2015,které se tímto rozhodnutím opravuje,a to
stejným ú astník m,kterým XXXX XXXX XXX rozhodnutí,stavební povolení.X/XXXX <.>
Pou ení ú astník :
Podle § 70 správního ádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze ú astník <,>
který jím m že být p ímo dot en.Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.Odvolat se m že
ú astník ízení ve lh t do 15 dn ode dne,kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno.Odvolání se
podává u Stavebního ú adu M stského ú adu Lipník nad Be vou.O odvolání rozhoduje Odbor
strategického rozvoje kraje,územního plánování a stavebního ádu Krajského ú adu
Olomouckého kraje.V as podané a p ípustné odvolání má odkladný ú inek <.>
Lh ta pro podání odvolání se po ítá ode dne následujícího po dni doru ení písemného
vyhotovení usnesení,nejpozd ji však po uplynutí desátého dne ode dne,kdy bylo nedoru ené
a uložené usnesení p ipraveno k vyzvednutí <.>
Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis tak,aby jeden stejnopis z stal správnímu
orgánu a aby každý ú astník dostal jeden stejnopis.Nepodá-li ú astník pot ebný po et
stejnopis,vyhotoví je správní orgán na náklady ú astníka <.>
Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí,jednotlivý výrok nebo jeho vedl...

Načteno

edesky.cz/d/89193

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz