« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Žádost o stanovisko k nařízení HMP (PSP)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0260 3 P1 navrh narizeni PSP k pripominkam
1
<br> NAŘÍZENÍ <,>
<br>
<br> o požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
(pražské stavební předpisy)
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy se usnesla dne [bude doplněno] vydat podle § 44 odst.2 zákona č <.>
131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů a § 152 odst.2 ve spojení s §
333 odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br>
<br> ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
<br> § 1
Předmět úpravy
<br> (1) Toto nařízení stanoví požadavky na výstavbu v hlavním městě Praze,a to:
a) požadavky na vymezování pozemků <,>
<br> b) požadavky na umisťování staveb a
<br> c) technické požadavky na stavby <,>
odchylně od prováděcího právního předpisu podle § 152 odst.1 stavebního zákona <.>
<br> (2) Prováděcí právní předpis podle § 152 odst.1 stavebního zákona se v hlavním městě Praze
nepoužije na požadavky na vymezování pozemků a požadavky na umisťování staveb <.>
(3) Prováděcí právní předpis podle § 152 odst.1 stavebního zákona se v hlavním městě Praze použije
na technické požadavky na stavby,nestanoví-li toto nařízení jinak <.>
<br> (4) Požadavky obsažené v tomto nařízení se uplatní pro všechny druhy staveb a zařízení,není-li
uvedeno jinak.Ustanovení dalších právních předpisů nejsou dotčena <.>
<br> § 2
Pojmy
<br> Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) blokem ucelená část území tvořená souborem pozemků,jedním pozemkem nebo jeho částí <,>
zpravidla ohraničená uličním prostranstvím a vymezená uliční čarou;
b) hladinou záplavy hladina nejvyšší zaznamenané přirozené povodně nebo hladina,pro kterou bylo
záplavové území stanoveno,je-li takto stanovená hladina vyšší; úroveň hladiny záplavy je proměnná
po délce toku;
<br> c) hrubou podlažní plochou součet ploch vymezených vnějším obrysem konstrukcí jednotlivých
podlaží budovy kromě otevřených a částečně otevřených částí (balkony,lodžie,průchody,střešní
terasy apod.); v podlažích se šikmými stěnami či šikmým stropem se započítává vnější obrys
konstrukcí v úrovni 1,2 m...
0260 2 P3 navrh oduvodneni
Strana 1 / 80
<br> NÁVRH ODŮVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ
<br> (NAŘÍZENÍ HMP O POŽADAVCÍCH NA VÝSTAVBU)
<br>
<br> 1.Vývoj právní úpravy
<br> Prvním samostatným stavebním řádem v českých zemích byl řád s platností pro území Prahy z roku
<br> 1815.Svým obsahem shrnoval do té doby platné stavební předpisy.Upravoval zejména protipožární a
<br> hygienická opatření a opatření zajišťující bezpečnost.Prvním stavebním řádem s platností pro celé
<br> Čechy byl stavební řád vydaný v roce 1833,novelizovaný po připomínkách krajských stavebních
<br> inženýrů a správ v roce 1845.Řád nebyl s ohledem na úpravu z roku 1815 platný pro území Prahy <.>
<br> Přelomovou kodifikací se stal Stavební řád pro Prahu z roku 1886,který byl významněji novelizován až
<br> zákonem č.109/1942 Sb <.>,o změně stavebních řádů <.>
<br> Stavební zákon s celostátní působností byl vydán v roce 1949 (zákon č.280/1949 Sb <.>,o územním
<br> plánování a výstavbě obcí).V druhé polovině padesátých let došlo novelizací předpisů o územním
<br> plánování a stavebním řádu formálně k rozdělení zákonné úpravy územního plánování a stavebního
<br> řádu do samostatných právních předpisů (zákon č.84/1958 Sb <.>,o územním plánování,a zákon č <.>
<br> 87/1958 Sb <.>,o stavebním řádu).V letech 1960–1976 byly technické požadavky na výstavbu
<br> samostatně upraveny závaznými technickými normami.Nekontrolovaně rostoucí počet technických
<br> norem bez rozlišení povahy požadavků měl za následek nepřehlednost stavebního práva <.>
<br> Stavební zákon,vydaný pod číslem 50/1976 Sb.opětovně definoval obecné technické požadavky
<br> prováděcím právním předpisem <.>
<br> K obnově zvláštní právní úpravy pro hl.město Prahu došlo vydáním vyhlášky č.5/1979 Sb.NVP <.>
<br> Tzv.velká novela stavebního zákona v roce 1998 uváděla stavební XXXXX do souladu s Listinou
<br> základních práv a svobod,s komunitárním právem a zaváděla věcné změny <.>
<br> Na novelu stavebního zákona navázala vyhláška č.26/1999 Sb.hl.m.Prahy.Od svého vydán...
0260 1 P4 kompilacni tabulka
KOMPILAČNÍ TABULKA 2 28.02.2024
<br> PLATÍ V PRAZE (návrh nařízení k projednání + vybraná ustanovení CSV) CSV (návrh celostátní vyhlášky MMR o požadavcích na výstavbu v aktuálně známém znění)
<br> HLAVA I - Požadavky na veřejná prostranství
§ 8
Obecné požadavky na veřejná prostranství
(1) Při navrhování a zřizování veřejných prostranství musí být přihlédnuto k jejich pobytové kvalitě,významu místa,potřebám pěšího pohybu a bezmotorové dopravy <.>
(2) V uličních prostranstvích s výjimkou uličních prostranství,na kterých je umožněn smíšený provoz*) (např.obytné zóny nebo pěší zóny*)),se podél uliční čáry zpravidla zřizuje chodník.Šíře chodníku v uličním profilu musí být
zvolena s ohledem na urbanistické typy ulic podle § 6 a charakteru území <.>
(3) Uliční prostranství se vybavují veřejným osvětlením <.>
(4) Městské třídy a významné ulice podle § 6 se zpravidla vybavují stromořadím.Nestanoví-li regulační plán nebo územní plán,který obsahuje prvky regulačního plánu,v souladu s § 47 odst.2 jinak,stanovuje se osová
vzdálenost mezi stromy s malou až střední korunou v řadě nejvýše na 15 m a mezi stromy s velkou korunou v řadě nejvýše na 21 m.Při výsadbě stromů musí být dodrženy požadavky stanovené v bodě 1 přílohy č.1 k tomuto
nařízení.]
(5) Podzemní stavby musí být v uličních prostranstvích umístěny tak,aby umožňovaly vysazení stromů <.>
§ 9
Umisťování staveb ve veřejných prostranstvích
(1) Při umisťování jednotlivých staveb a jiných prvků ve veřejném prostranství musí být dodržen celkový standard veřejného prostranství a musí být respektovány podmínky uspořádání a využití daného území <.>
(2) Na veřejných prostranstvích nesmí být umisťováním staveb a zařízení nepřiměřeně omezen pěší pohyb a musí být zachován průchozí prostor o čisté šířce nejméně 1,5 m,nevylučuje-li to prostorové uspořádání uličního
profilu <.>
(3) Ve veřejných prostranstvích se sdružují prvky technické a dopravní infrastruktury,zejména na společných stožárech.V ulicích se zástavbou s převažující uzavř...
0260 Pražské stavební předpisy (PSP) návrh nařízení hl m Prahy
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX
<br> náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje
<br>
<br>
Sídlo: Mariánské nám.2,110 01 Praha 1
Tel.: 236 002 013,kontaktní centrum: 800 100 000
<br> 1/5 E-mail: Petr.Hlavacek@praha.eu,IS DS: 48ia97h
<br> Praha 12.března 2024
<br> Č.j.: MHMP 496859/2024
<br> Počet listů/příloh: 5/3
<br>
<br>
<br> Vážený pane ministře <,>
<br> Vážený pane primátore <,>
<br> Vážená paní náměstkyně,vážený pane náměstku <,>
<br> Vážený pane radní <,>
<br> Vážená paní ředitelko,vážený pane řediteli <,>
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br>
<br> v návaznosti na usnesení Rady hl.m.Prahy č.378 ze dne 11.března 2024 Vám zasílám návrh
<br> nařízení hl.m.Prahy,o požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (pražské stavební
<br> předpisy),dále jen „PSP“ k vyjádření ve lhůtě k projednání uvedené níže <.>
<br> Důvodem zpracování návrhu tohoto nařízení je účinnost nového stavebního zákona (zákon
<br> č.283/2021 Sb.-stavební zákon) od 1.července 2024 a tím i nutnost vydání nového nařízení hl <.>
<br> m.Prahy v souladu s novým stavebním zákonem <.>
<br> V zájmu kontinuity a právní jistoty při rozvoji a výstavbě Prahy byla při zpracování návrhu
<br> nařízení prioritou maximální kontinuita mezi aktuálně platnými PSP a novým nařízením,které je
<br> předmětem tohoto projednání s tím,že bylo nezbytné respektovat změny vyplývající z nového
<br> stavebního zákona.Projednaný návrh aplikační novely PSP XXX do textu nového nařízení
<br> zapracován.V zájmu našeho města je,aby pražské stavební předpisy byly účinné k 1.červenci
<br> 2024 <.>
<br>
<br> Rada hl.m.Prahy svým usnesením č.378 ze dne 11.března 2024 schválila spojené projednávání
<br> návrhu nařízení s odbory MHMP a Městskou policií s jejím projednáváním s městskými částmi
<br> hl.m.Prahy a Ministerstvem pro místní rozvoj <.>
<br>
<br> Text návrhu nového nařízení,který je předmětem projednání,naleznete v příloze této
<br> zprávy spolu s návrhem odůvodnění nař...

Načteno

edesky.cz/d/8885946

Meta

Územní plánování   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Prodej nemovitosti   Územní plánování   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz