« Najít podobné dokumenty

Obec Železná - Zápis do Mateřské školy na školní rok 2024-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Železná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kritéria pro přijetí do MŠ na škol. rok 2024-2025.doc
Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Železná pro školní rok 2024/2025 <.>
Ředitelka MŠ Ledňáček Železná v souladu s § 34 zákona č.561/2004 Sb.o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),stanovuje následující kritéria,podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech,kdy počet podaných žádostí zákonnými zástupci o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v mateřské škole <.>
<br> 1.Děti,které dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2024 věku 5 let,na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání ze spádového obvodu obce Železná
2.Děti,které dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2024 minimálně 3 roky ze spádového obvodu obce Železná.Děti budou přijímány podle věku od nejstarších po nejmladší ( 3 – 4 leté děti) <.>
<br> 3.Děti,které dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2024 věku 5 let,na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání z nespádového obvodu obce Železná <.>
4.Děti,které dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2024 minimálně 3 roky z nespádového obvodu obce Železná.Děti budou přijímány podle věku od nejstarších po nejmladší.( 3 – 4 leté děti) <.>
<br> 5.Děti,které dosáhnou třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12.2024),podle data narození od nejstarších po nejmladší ze spádového obvodu obce Železná.Tyto děti budou přijímány po domluvě s ředitelkou jen v případě volné kapacity MŠ a nastoupí do MŠ v den dovršení 3 let dítěte <.>
V Železné dne 11.3.2024
XXXXXXX XXXXXXXX – ředitelka MŠ Železná
Organizace předškolního vzdělávání 2024-2025.docx
Organizace předškolního vzdělávání
1.Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let <.>
Od počátku školního roku,který následuje po dni,kdy dítě dosáhne pátého roku věku,do zahájení povinné školní docházky dítěte,je předškolní vzdělávání povinné,není-li dále stanoveno jinak <.>
2.Zápis k předškolnímu vzděláváníse koná v období od 2.května do 16.května.Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým <.>
<br> 3.Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy,popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte,jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce <.>
<br> 4.Obecní úřad obce,na jejímž území je školský obvod mateřské školy,poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí,pro které je předškolní vzdělávání od následujícího školního roku povinné.Seznam obsahuje vždy jméno,popřípadě jména,a příjmení,datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte,v případě cizince místo pobytu dítěte <.>
<br> 5.Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.22)
<br> 6.O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst.9 ŠZ rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení,popřípadě také registrujícího lékaře <.>
<br> 7.Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku,pokud to umožňuje kapacita školy <.>
<br> 8.Mateřská škola může přijmout pouze dítě,které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,má doklad,že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci.Netýká se dětí,pro které je předškolní vzdělávání povinné <.>
<br> 9.Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu,než odpovídá provozu,v němž je vzděláváno,může se ve zbývající době vzdělávat další dítě,aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí ...
Zápis do Mateřské školy na školní rok 2024-2025.pdf
MŠ Ţelezná,Ţelezná 32,266 01 Beroun
<br> vyhlašuje
<br>
<br>
<br> na školní rok 2024/2025
<br>
Zápis do MŠ Ţelezná proběhne 13.5.2024 od 14,30 – 17,00 hod <.>
<br> K zápisu doneste:
<br>  Vyplněnou Ţádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 Vyplněný Evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře o řádném očkování dítěte
<br> (netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou)
<br>  Rodný list dítěte
 Občanský průkaz zákonného zástupce,který ţádá o přijetí
<br>
<br> Tiskopisy ke staţení najdete na webových stránkách školy www.mszelezna.cz – Úřední deska
<br> – Přijímací řízení.K vyzvednutí budou také na Dni otevřených dveří dne 29.4.2024 <.>
<br>
<br> Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ bude zveřejněno 27.5.2024 na webových stránkách
<br> MŠ a na vstupních dveřích MŠ <.>
<br>
<br>
<br> Dále zveme všechny na…
<br>
<br> Den otevřených dveří
<br>  dne 29.4.2024 od 14:30 - 16:30 hodin
<br>
<br> Můţete si prohlédnout prostory MŠ,získáte potřebné informace k zápisu dětí <,>
<br> prohlédnete si dětské práce a fotografie ze školky.Děti si budou moci ve školce
<br> pohrát <.>

Načteno

edesky.cz/d/8797938

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Železná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz