« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Smlouva o poskytnutí dotace č. MJ-SML/0131/2024 - Sudetikus, z.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-17092944230phpn8y3rq.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace individuální žádost na projekt - akci (2B,3B,4) Stránka 1 z 4
<br>
Smlouva o poskytnutí dotace
č.smlouvy: MJ-SML/0131/2024
<br>
<br> I.Smluvní strany
<br>
1.Město Jeseník
<br> sídlo: Masarykovo nám.167/1,790 01 Jeseník
zastoupené: Mgr.Bc.Zdeňkou Blišťanovou
IČO 00302724
DIČ: CZ00302724
bankovní spojení: KB Jeseník,č.ú.1520841/0100
(dále jen „poskytovatel“)
<br>
a
<br> 2.Sudetikus,z.s <.>
<br> se sídlem: Sládkova 359/3,Bukovice,790 01 Jeseník
zastoupený: Mgr.Martinou Seidlerovou
IČO: 04678311
údaj o zápisu ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Ostravě,oddíl L,vložka 14770
bankovní spojení: 115-1921640277/0100
(dále jen „příjemce“)
<br>
<br> II.Úvodní ustanovení
1.Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou v souladu s § 159 a násl.zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále
jen „zákon č.250/2000 Sb.“),oba ve znění pozdějších právních předpisů <.>
<br> 2.Dotací se v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu
města Jeseník příjemci na stanovený účel <.>
<br> 3.Smluvní strany prohlašují,že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení
této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu
města Jeseník pro rok 2024 <.>
<br> 4.Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č.250/2000 Sb.a v případě
porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle tohoto zákona <.>
<br> III.Předmět a účel dotace
1.Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční účelovou dotaci
<br> ve výši 75.000,- Kč,slovy: Sedmdesát pět tisíc korun českých (dále jen "dotace") <.>
<br>
2.Účelem poskytnutí dotace je úhrada části nákladů souvisejících s celoroční činností (dále jen
„činnost“) příjemce:
<br> Sudetikus,z.s <.>
<br>
<br>
Smlouva o poskytnutí dotace i...

Načteno

edesky.cz/d/8637802

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz