« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Libušina, Divadelní nám., Cheb, MUCH 21238/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21238 grafická příloha - Libušina, Divadelní nám
N
<br> -— 1.na.razr !%
<br> --.<.> -.„lidi <.>
<br> "vn-m- ; u-.]—
<br> “Wi Ursa/rou <,>
<br> ze
<br> a ta'
<br> \ A\-
<br> He—J—v -:.a.=.<.> =.»: ___ i j—-—-——_ —— _
<br> \:—":—1"—=.<.>.' ___—=-
<br> 2,50,2,50
<br> v„=50km/h,'ií=“55„ííc5„T?—3 6355,—— —— —— __ __
<br> 2,50 2,50 \and / V
<br> TECHNICKÝ POPIS A POSTUP PRACÍ
<br> Záměrem stavebníka je doplnění nových kolmých parkovacích stání v Ubušlně ul.vChebu na pozemku p.č.2429/5 vk.ú.Cheb.Celkem bude doplněno 12 nových parkovacích stání o rozměrech 2,5x5,0 m.šířka jízdního pruhu bude 6,0 m.Stávající sjezdy a podélná parkovací stání budou zachována beze změn.V rámci křižovatky ul.Libušina a Brandlova budou doplněny plochy,na kterých je zakázáno stání,zajišťují dostatečné rozhledové poměry v rámci křižovatky a zároveň vymezují parkovací stání.Libušina ul.bude zachována jako hlavní komunikace.V rámci křižovatky byl prověřen rozhledový trojúhelník ve směru kMájové ul.Po dohodě s DI Policie ČR byl rozhled prověřen vsouladu s čsrv 73 6110 na vzdálenost & = 35 m.Rozhledový bod na vedlejší komunlkacl le situován 3.5 m od hranyjlzdního pruhu hlavní komunikace.Nová parkovací stáníjsou navržena tak,aby nezasahovala do rozhledového pole.Bude provedeno následující DZ:
<br> - Označení kolmých parkovacích stání pomoci VDZ V10b (šířka 12,5 cm) <.>
<br> - Označení sjezdů pomocí VDZ V12a (šířka 12,5 cm) <.>
<br> - Zamezení parkování v křižovatce pomocíVDZ V4 (šířka 25 cm) a V13a (50/50 cm) <.>
<br> - Vyznačení SI' OP čáry pomocí VDZ V6b (šířka 50 cm) <.>
<br> - Odstranění stávajícího SDZ P4+B24b a osazení nového SDZ P6rB24b <.>
<br> - U stávajícího SDZ P2+524a bude vyměněn sloupek za delší tak,aby byla spodni hrana Bz4a ve výšce min.2,5 m nad
<br> vozovkou,resp.chodníkem a značka bylo vidět i přes případně zaparkované vozidlo typu dodávka <.>
<br> - Ostatní 02 v lokalitě bude zachováno stávající beze změn.Zhotovitel provede před realizací podpěr SDZ (jedna nové podpěra) ověřenívýskytu Inženýrských sítí v zájmovém území.Vpřípoděe...
21238 návrh OOP - stanovení MÚP - Libušina, Divadelní nám.
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 21238/2024 Cheb,dne: 01.03.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ/1698/2024
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> E-mail: ctvrtnikova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 520
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě podnětu města Cheb,IČ: 002 53 979,nám.Krále Jiřího
<br> z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a po
<br> předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,kterým je Krajské ředitelství policie
<br> Karlovarského kraje,územní odbor vnější služby Cheb,Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15
<br> Cheb,č.j.: KRPK-9884/ČJ-2024-190206 ze dne 21.02.2024,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5
<br> zákona o silničním provozu a ustanovení § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) připravil návrh opatření obecné povahy pro
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> spočívající v:
<br> - realizaci vodorovného dopravního značení V 10b (kolmé stání),V 12a (žlutá klikatá čára),V 4
<br> (vodící čára),V 6b (příčná čára souvislá s nápisem STOP) <,>
<br> - odstranění stávajícího stálého svislého dopravního značení P 4 (Dej přednost v jízdě!) + B 24b
<br> (zákaz odbočení vlevo) <,>
<br> - stálého svislého dopravního P 6 (Stůj,dej přednost v jízdě!) + B 24b (zákaz odbočení vlevo) –
<br> na místn...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz