« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 01.03.2024 14:22:04 Územní řízení ve věci „D0 510 zkapacitnění“ („Konsolidovaná DÚR stavby D0 510 zkapacitnění“) Odvolání ostatních účastníků a vyjádření ŘSD k nim pro opomenutého účastníka řízení, Martina Poláčka, která ministerstvo zvěřejňuje podle přípisu č. j. MD-35827/2023-910/8 ze dne 28.02.2024.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Za-Zdrave-zivotni-prostredi_el.pdf
Advokátní kancelář KODAP legal s.r.o <.>
Sídlem 1.máje 97/25,Liberec III - Jeřáb,460 07 • Zapsána pod spisovou značkou C 35085 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem
www.kodaplegal.cz • info@kodaplegal.cz • +420 485 228 422 • IČ 03668762
<br> Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
prostřednictvím
Magistrátu hlavního města Prahy
Odboru stavebního řádu
Jungmannova 35/29 <,>
110 00 Praha
<br> Datovou schránkou
<br> K č.j.MHMP 342424/2023
<br> Odvolatel: Za Zdravé životní prostředí,z.s <.>
IČO: 26674386
se sídlem Na Korunce 324
190 11 Praha
<br> Odvolání proti územnímu rozhodnutí č.j.MHMP 342424/2023
<br> Přílohy:
- plná moc právního zástupce- námitky odvolatele- dále dle textu
<br>
<br> 2
<br> I.Úvod
1) Dne 13.6.2023 zveřejnil Magistrát hlavního města Prahy,Odbor stavebního řádu („stavební
<br> úřad“),na úřední desce územní rozhodnutí č.j.MHMP 342424/2023 ve věci vedené pod sp <.>
zn.S-MHMP 1812161/2020/STR („napadené rozhodnutí“).Napadeným rozhodnutím
stavební úřad povolil žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o vydání územního rozhodnutí
k umístění stavby dopravní infrastruktury s názvem „Konsolidovaná DÚR stavby D0 510
zkapacitnění“ („záměr“) <.>
<br> 2) Odvolatel je spolkem,jenž se účastnil předchozího posouzení vlivů záměru na životní
prostředí a územního řízení.Cílem a zaměřením odvolatele je mimo jiné ochrana přírody a
krajiny,úsilí o zlepšení stavu životního prostředí a zdravé životní podmínky člověka,zapojení
veřejnosti do účasti na veřejném dění,a dále pak ochrana bezpečnosti v souvislosti
s dopravnímu záměry,které využívají členové spolku a jejich rodiny,a v souvislosti s dalšími
potenciálními negativními vlivy na životní prostředí,jak je zřejmé ze stanov odvolatele <.>
<br> 3) Pokud bude záměr realizován,dojde ke zhoršení životních podmínek,navýšení dopravy <,>
hluku a emisí v dotčené lokalitě a ohrožení bezpečnosti.Dále dojde k negativnímu zásahu do
kvality prostředí a soukromí odvolatele,což značně ovlivní jeho bydlení ...
vyjadreni-RSD-k-odvolanim_k.pdf
Doručeno do datové sebránky MHMP
dokument byl elektronicky podepsán
<br> ověřeno dne.<.>.<.>.<.> ".ÍL?,^7,^.<.>.<.>.<.>
Vážená paní,vážený pane <,>
<br> přikládáme vyjádření odvolání k územnímu rozhodnutí stavby DO 510 zkapacitnění <.>
<br> S pozdravem
V.Nejedlý,APIS s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> ŘSD - vyjádření k odvolání - ÚR DO 510 - zkapacitnění
<br> Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
<br> prostřednictvím
<br> Magistrátu hlavního města Prahy
Mariánské nám.2/2
pracoviště: Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
<br> V Praze dne 5.září 2023
<br> Věc: vyjádření k odvolání proti územnímu rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby
„Konsolidovaná DÚR stavby DO 510 zkapacitnění“ ze dne 12.6.2023 č.j.MHMP
342424/2023,sp.zn.S-MHMP 1812161/2020/STR
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu (dále jen „stavební úřad“) vydal dne
12.6.2023 pod č.j.MHMP 342424/2023,sp.zn.S-MHMP 1812161 /2020/STR rozhodnutí o
umístění stavby „Konsolidovaná DUR stavby DO 510 zkapacitnění“ (dále jen „napadené
rozhodnutí“).Proti tomuto rozhodnutí podali odvolání účastníci řízení,a to spolek Za Zdravé
životní prostředí,z.s <.>,XXXXX XXXXXXXXXX,Doc.PhDr.XXX XXXXXXXXX,Ph.D.- všichni zastoupení
Advokátní kanceláří KODAP legal s.r.o <.>,advokátem Mgr.Jiřím Vozákem,Sdružení pro Místní
Záležitosti,z.s„ Ing.Pavel Velmach,Ph.D.<.> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Ing <.>
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,Ph.D <.>,XXX XXXX,akad.malíř <.>
<br> Na základě vyrozumění stavebního úřadu ze dne 9.8.2023 Č.j.MHMP 1496108/2023 podává
Ředitelství silnic a dálnic ČR,zastoupené Ateliérem projektování inženýrských staveb,s.r.o.<,>
IČO 61853267,se sídlem Ohradní 1443/24b,140 Praha 4 - Michle ve stanovené lhůtě
následující vyjádření:
<br> Účastníci řízení spolek Za Zdravé životní prostředí,z.s <.>,XXXXX XXXXXXXXXX,Doc.PhDr.Iva
Poláčková,Ph.D.uplatnili společné odvolací námitky směřující proti vadám procesu EIA,proti
nedostatkům v DUR,proti nedostatečné koordinaci navazujících staveb,proti nedos...
Sdruzeni-pro-Mistni-Zalezitosti_k.pdf
MHMPP09S79U6
<br> Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
prostřednictvím
Magistrátu hlavního města Prahy
Odboru stavebního řádu
Jungmannova 35/29
110 00 Praha
<br> Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29,Praha 1
<br> DORUČENO DNE: KONTROLA
<br>.RTG <,>
Počet listů dokumentu:
<br> Počet listinných příloh:
<br> Počet a druh nelistinných příloh;
<br> Identifikační údaje zpracovatele:
<br> Počet listů příloh:
<br> ZUZANA ANDRESOVÁ
<br> Věc: Odvolání proti územnímu rozhodnutí č.j.MHMP 342424/2023
<br> SMZ jako účastník řízení ve věci "Konsolidovaná DÚR stavby DO 510 zkapacitnění" vyjadřuje výhrady k některým
částem územního rozhodnutí č.j.MHMP 342424/2023 ze dne 12.6.2023 a požaduje jeho úpravy v rozsahu:
<br> a) doplnit novou podmínku 7.2 jako dodatkovou k bodu č.7.1 o další opatření v případě,že výsledkem
předepsaných specializovaných studií a podkladových materiálů bude zjištění,že opatření navržená v DUR jsou
nedostatečná,a to ve znění:
<br> • 7.2 V případě,že při plnění podmínky 7.1 odst.a) až g) budou opatření navržená v DUR zjištěna jako
nedostatečná,budou vypracovány jejich aktualizace včetně projednání s příslušnými orgány veřejné
správy a aktualizace opatření budou zapracovány do prováděcího projektu stavby;
<br> b) doplnit stávající podmínku 7.1 g),v které se ukládá sledování vlivu stavby na faunu a flóru,aby podmínka
byla rozšířena na všechny složky životního prostředí ovlivňující zdraví a kvalitu života člověka;
<br> c) doplnit novou podmínku 7.40 pro uplatnění opatření na ochranu životního prostředí v případě,že by po
uvedení stavby do provozu byla opatření navržená v rámci projektové přípravy zjištěna jako nedostatečná:
<br> • 7.40 V případě zjištění po uvedení stavby do zkušebního provozu nebo do provozu,že opatření na
ochranu životního prostředí navržená v průběhu přípravy stavby jsou nedostatečná,budou do 18
měsíců od zjištění nevyhovujícího stavu realizována opatření náhradní;
<br> d) zmenšit rozsah pozemků navržených k vyv...
Roman-Oberstein_k.pdf
■MM
HHMPP09V0NUK
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hl.m.Prahy
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29,Praha 1
<br> ČlSLO JEDNACÍ: MHMP ¿35^
<br> DORUČENO DNE: 1 7 -07- 2023
<br> Pcist listů dokumentu: !
Mst listinných pffloh: JW listů pffofi:'""
Ppéet« druh rul ¡stinných příloh:' Z
Idenffikaánlúdeleipraoevatela: MILADA PETERQVÁ
<br> Ministerstvo dopravy
<br> nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
<br> 110 15 Praha 1
<br> prostřednictvím
<br> Magistrátu hlavního města Prahy
<br> Odboru stavebního řádu
<br> Jungmannova 35/29
<br> 110 00 Praha
<br> e-mail: posta@praha.eu
<br> K č.j.MHMP 342424/2023
<br> Odvolatel: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
vlastník pozemku p.č.XXX,XXX/X a 254/2 k.ú.Dolní Počernice
trvalé bydliště: K Čihadlům 476,190 12 Praha 9,Dolní Počernice
<br> Odvolání proti územnímu rozhodnutí č.j.MHMP 342424/2023
<br> Odvolatel vyjadřuje svůj nesouhlas s dokumentací pro předmětnou stavbu a uvádí požadavky,které
nadále trvají <.>
<br> Odvolatel shledává ochranu stávající zeleně v přírodní památce Počernický rybník <,>
Xaverovský háj,park u Čeňku a především lokality Vinice a mostu přes Počernický rybník
nadále za nedostatečnou <.>
<br> MHMP Odbor ochrany prostředí,dále jen OOP MHMP (str.158) uvádí:.<.>.Z pohledu OCP MHMP lze
považovat za stěžejní,že projekt zkapacitnění stavby DO 510 využívá primárně plošných rezerv
v samotném tělesu komunikace,kdy k rozšíření provozu ze 4 pruhů na budoucích 6 pruhů má dojít
zejména na úkor stávajícího středového pásu a krajnic komunikace.Vzhledem k této skutečnosti sl
navržené zkapacitnění vyžádá pouze prostorově omezené zábory dosud nezastavěné krajiny <.>
<br> Řešený úsek stavby DO 510 nezahrnuje přechod dálnice přes přírodní památku Počernický rybník <.>
Z dokumentů pořízených v rámci posuzování vlivů záměru zkapacitnění stavby DO 510 v celém úseku
Satalice - Běchovice však plyne,že most přes Počernický rybník má být zachován ve své stávající trase <.>
<br> Navržená stavba přitom (dle ÚR)
<br> - vyvolává potřebu trvalého záboru celkem 4 ...
Karla-Polydorova_el.pdf
Advokátní kancelář KODAP legal s.r.o <.>
Sídlem 1.máje 97/25,Liberec III - Jeřáb,460 07 • Zapsána pod spisovou značkou C 35085 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem
www.kodaplegal.cz • info@kodaplegal.cz • +420 485 228 422 • IČ 03668762
<br> Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
prostřednictvím
Magistrátu hlavního města Prahy
Odboru stavebního řádu
Jungmannova 35/29 <,>
110 00 Praha
<br> Datovou schránkou
<br> K č.j.MHMP 342424/2023
<br> Odvolatel: XXXXX XXXXXXXXXX
narozena XX.X.XXXX,bytem Běchorská 2229/15,Horní Počernice <,>
19 300 Praha
<br> Odvolání proti územnímu rozhodnutí č.j.MHMP 342424/2023
<br> Přílohy:
- plná moc právního zástupce- námitky odvolatele- dále dle textu
<br>
<br> 2
<br> I.Úvod
1) Dne 13.6.2023 zveřejnil Magistrát hlavního města Prahy,Odbor stavebního řádu („stavební
<br> úřad“),na úřední desce územní rozhodnutí č.j.MHMP 342424/2023 ve věci vedené pod sp <.>
zn.S-MHMP 1812161/2020/STR („napadené rozhodnutí“).Napadeným rozhodnutím
stavební úřad povolil žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o vydání územního rozhodnutí
k umístění stavby dopravní infrastruktury s názvem „Konsolidovaná DÚR stavby D0 510
zkapacitnění“ („záměr“) <.>
<br> 2) Odvolatel bude v případě realizace záměru přímo dotčen na svém vlastnickém právu
k nemovitostem parc.č.2498/2,2498/3,2498/4,2498/5,2498/23,2498/24,2498/25 <,>
2498/26,2498/27,2498/28,2498/29,2498/30,2498/31,2498/32,2498/33,2498/34
a 2498/35 všechny v k.ú.Horní Počernice.Na pozemcích odvolatele se nachází stavba
bytového domu č.p.2228,2229,2230 a 2231 <.>
<br> Výřez z katastru nemovitostí se zvýrazněním pozemků odvolatele
3) Pokud bude záměr realizován,dojde ke zhoršení životních podmínek,navýšení dopravy <,>
<br> hluku a emisí v dotčené lokalitě a ohrožení bezpečnosti.Dále dojde k negativnímu zásahu do
kvality prostředí a soukromí odvolatele,což značně ovlivní jeho bydlení a komfort.Záměr
bude zdrojem významných imisní hluku,vibrací,prašnosti,znečištění ovzduší apod <.>,a to
...
Jan-Paul_k.pdf
■■■
MHMPP03S75E6
<br> Ministerstvo dopravy
<br> nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
<br> 110 15 Praha 1
<br> prostřednictvím
<br> Magistrátu hlavního města Prahy
<br> Odboru stavebního řádu
<br> Jungmannova 35/29
<br> 110 00 Praha
<br> K č.j.MHMP 342424/2023
<br> Odvolatel: účastník řízení XXX XXXX ak.malíř,Svatoňovická XXX,Dolní Počernice,19012 Praha
9 <,>
vlastník pozemku p.č.890/1 k.ú Dolní Počernice,jehož součástí je stavba č.p.243 k.ú Dolní
Počernice
<br> Odvolání proti územnímu rozhodnutí č.j.MHMP 342424/2023
<br> Odvolatel vyjadřuje svůj nesouhlas s dokumentací pro předmětnou stavbu a uvádí požadavky,které
nadále trvají <.>
<br> Odvolatel shledává ochranu stávající zeleně v přírodní památce Počernický rybník <,>
Xaverovský háj,park u čeňku a především lokality Vinice a mostu přes Počernický rybník
nadále za nedostatečnou <.>
<br> MHMP Odbor ochrany prostředí,dále jen OCP MHMP (str.158) uvádí:.<.>.Z pohledu OCP MHMP lze
považovat za stěžejní,že projekt zkapacitnění stavby DO 510 využívá primárně plošných rezerv v
samotném tělesu komunikace,kdy k rozšíření provozu ze 4 pruhů na budoucích 6 pruhů má dojít
zejména na úkor stávajícího středového pásu a krajnic komunikace.Vzhledem k této skutečnosti si
navržené zkapacitnění vyžádá pouze prostorově omezené zábory dosud nezastavěné krajiny <.>
<br> Řešený úsek stavby DO 510 nezahrnuje přechod dálnice přes přírodní památku Počernický rybník.Z
dokumentů pořízených v rámci posuzování vlivů záměru zkapacitnění stavby DO 510 v celém úseku
Satalice — Běchovice však plyne,že most přes Počernický rybník má být zachován ve své stávající
trase <.>
<br> Navržená stavba přitom (dle ÚR)
<br> - vyvolává potřebu trvalého záboru celkem 4 787 m2 lesa na pozemcích pare.č.1444/1,1444/2 a
1451/1,k.ú.Dolní Počernice,vyvolává potřebu kácení více než 60 vzrostlých dřevin v k.ú.Dolní
Počernice,vyvolává potřebu vykácení 3250 m2 souvislé zeleně v k.ú.Dolní Počernice,vyvolává
potřebu kácení zeleně,na kterou není třeba povolení (ovocné stromy) v...
Iva-Polackova-Solcova_el.pdf
Advokátní kancelář KODAP legal s.r.o <.>
<br> Sídlem 1.máje 97/25,Liberec III - Jeřáb,460 07 • Zapsána pod spisovou značkou C 35085 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem
www.kodaplegal.cz • info@kodaplegal.cz • +420 485 228 422 • IČ 03668762
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ministerstvo dopravy
<br> nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
<br> 110 15 Praha 1
<br> prostřednictvím
<br> Magistrátu hlavního města Prahy
<br> Odboru stavebního řádu
<br> Jungmannova 35/29 <,>
<br> 110 00 Praha
<br>
<br> Datovou schránkou
<br>
<br>
<br> K č.j.MHMP 342424/2023
<br>
<br>
<br>
<br> Odvolatel: doc.PhDr.XXX XXXXXXXXX Šolcová,Ph.D <.>
<br> narozena X.5.1976,bytem Nad rybníkem 155,190 12 Praha – Dolní
<br> Počernice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odvolání proti územnímu rozhodnutí č.j.MHMP 342424/2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přílohy:
<br> - plná moc právního zástupce
- námitky odvolatele
- dále dle textu
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
I.Úvod
<br> 1) Dne 13.6.2023 zveřejnil Magistrát hlavního města Prahy,Odbor stavebního řádu („stavební
úřad“),na úřední desce územní rozhodnutí č.j.MHMP 342424/2023 ve věci vedené pod sp <.>
<br> zn.S-MHMP 1812161/2020/STR („napadené rozhodnutí“).Napadeným rozhodnutím
<br> stavební úřad povolil žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o vydání územního rozhodnutí
<br> k umístění stavby dopravní infrastruktury s názvem „Konsolidovaná DÚR stavby D0 510
<br> zkapacitnění“ („záměr“) <.>
<br> 2) Odvolatel je vlastníkem pozemků parc.č.68/1,68/2 a 69 v k.ú.Dolní Počernice,na kterých
se nachází stavba rodinného domu.Nemovitosti odvolatele se tak nacházejí v blízkosti
<br> umísťovaného záměru,řádově stovky metrů od MÚK Dubeč,řádově 400 m od křižovatky
<br> s I/12 (Českobrodská),a zejména v těsné blízkosti (0 – 22 m) záměru.Odvolatel je proto
<br> záměrem a jeho vlivy přímo dotčen na svých právech <.>
<br> Výřez z katastru nemovitostí se zvýrazněním pozemků odvolatele
<br> 3) Odvolatel podal v rámci územního řízení námitky.Odvolatel je obtěžován hlukem nad míru
přípustného z...

Načteno

edesky.cz/d/8632822

Meta

Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Volby   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavby   Stavební informace   EIA   Stavby   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   EIA   Stavby   Prodej nemovitosti   Prodej   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz