« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Vyhlášení Programu 2024 na podporu provozu venkovských prodejen ve Středočeském kraji

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=bbd051e7-7e17-9786-9d44-e92d39f6df96
1
<br>
<br> Č.j.: 027635/2024/KUSK
<br>
Program 2024
na podporu provozu venkovských prodejen
<br> ve Středočeském kraji
<br> Rada Středočeského kraje schválila Usnesením č.011-07/2024/RK ze dne 15.2.2024 tento „Program
2024 na podporu provozu venkovských prodejen ve Středočeském kraji“ (dále jen „Program“):
<br>
Článek 1
Úvodní ustanovení
<br> 1.Poskytovatelem dotace dle Programu je Středočeský kraj <.>
<br> 2.Programem se rozumí souhrn věcných,časových a finančních podmínek podpory účelu určeného
Středočeským krajem v Programu <.>
<br> 3.Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje na účel
stanovený v Programu (dále jen „dotace“) <.>
<br> 4.Oprávněným žadatelem o dotaci z tohoto Programu je obec do 1000 obyvatel,která provozuje
maloobchodní prodejnu nebo podnikatelský subjekt,který provozuje maloobchodní prodejnu <,>
která se nachází v obci do 1000 obyvatel a zároveň se na jejím území nachází maximálně jedna
maloobchodní prodejna s převahou potravin,nápojů a tabákových výrobků <.>
<br> 5.Dotaci lze poskytnout žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“) <.>
<br> 6.Na poskytnutí dotace na základě žádosti není právní nárok <.>
<br> 7.O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí dle Programu rozhoduje
v rozsahu pravomocí daných zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,Rada Středočeského kraje (dále jen „Rada“) nebo Zastupitelstvo
Středočeského kraje (dále jen „Zastupitelstvo“) <.>
<br> 8.Dotace je účelová a poskytuje se na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z Programu (dále jen “smlouva“),uzavřené mezi Středočeským krajem a příjemcem dotace (dále
jen „příjemce“) <.>
<br> 9.Program je realizován v rámci výzvy III.Programu podpory malých prodejen na venkově
„OBCHŮDEK 2021+“,který je ex post financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR a byl schválen usnesením č.598...
get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=319c3fb0-4af3-c909-fa52-9d9d9a87ae13
Praha 4.3.2024
<br> Č.j.: 027635/2024/KUSK
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyhlášení Programu 2024
<br> na podporu provozu venkovských prodejen
<br> ve Středočeském kraji
<br>
V souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č.011-07/2024/RK ze dne 15.2.2024
<br> vyhlašuji Program 2024 na podporu provozu venkovských prodejen ve Středočeském kraji <.>
<br>
<br> Lhůta pro podání žádosti o finanční podporu je v Programu stanovena
<br> od 15.4.2024 od 9:00 hodin do 30.4.2024 do 14:00 hodin <.>
<br>
<br> Způsob podání žádosti o dotaci je uveden v Metodickém pokynu k podávání žádostí
<br> o finanční podporu z rozpočtu Středočeského kraje prostřednictvím aplikace eDotace
<br> zveřejněném na úřední desce a webových stránkách Středočeského kraje <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 4.3.2024 Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/8631977

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz