« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - S-0627/MAJ/2024 -Dohoda o zaplacení úhrady za užívání pozemků - p. Horák Vladimír jako vlastník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=acb7f275-5db4-3ff4-6e10-0231aee89f87
e.<.> ' "Q:'-,t " :,5,F.t % ' -- " 'K S- 0627 /MAJ/2024 Níže uvedeného dne,měsíce a roku uzavírají XXXXX XXXXXXXX r.č.: XX bytem: č.p.29431 Strašnov (dále též jen,<,> Vlastník pozemku") a Středočeský kraj IČO 70891095 se sídlem: Zborovská 11,150 21 Praha 5 - Smíchov zastoupený: Liborem Lesákem,radním Středočeského kaje pro oblast investic,majetku a veřejných zakázek na základě pověření hejtmanky ze dne 22.06.2021 (dále též jen,<,> Uživatel pozemku") (Vlastník pozemku a Uživatel pozemku dále společně XXX XXXX,<,> Smluvní strany") tuto Dohodu o zaplacení úhrady za užívání pozemků I.l.Smluvní strany uzavírají dohodu o zaplacení úhrady za užívání pozemku p.Č.533/57 v k.ú.Písková Lhota o výměře 767 m' - ostatní plocha,zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kaj,Katastrální pracoviště XXXXX XXXXXXXX na LV XXX pro obec a katastrální území Písková Lhota,za tři roky zpětně za cenu celkem 52.156 KČ (slovy: padesát dva tisíc sto padesát šest korun českých).Vlastníku pozemku bude částka poukázána bezhotovostním převodem na číslo bankovního účtu: a to ve lhůtě 30 ti dnů ode dne uzavření této dohody.2.Smluvní strany prohlašují,že uhrazením výše uvedené úhrady jsou nároky Vlastníka pozemku vůči Uživateli pozemku z užívání pozemku p.č.533/57 v k.ú.Pisková Lhota.v předmětném období zcela vyrovnány.II.l.Uzavření této dohody bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje 032- 18/2023/RK ze dne 4.5.2023.l y,<,>,<.> l.Vlastník pozemku tímto uděluje Uživateli pozemku souhlas s použitím svého rodného čísla v dohodě.2.Uživatel pozemku se zavazuje,že pokud v souvislosti s realizaci této dohody přijde on,jeho pověření zaměstnanci nebo osoby,které pověřil realizací Předmětu dohody,do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů,učiní veškerá opatření,aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům,k jejich zrněně,zničení či ztrátě,neoprávněným přenosům,k jejich jinému neoprávněnému...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz