« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Žádost o dočasné vyloučení vstupu do lesa - prodloužení platnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 1137 24 0097708 OOP prodlouzeni platnosti
Magistrát města Brna
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství OVLHZ/MMB/0467798/2023
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: OVLHZ/MMB/0467798/2023 VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXX V Brně XX.X.XXXX
Č.J.: MMB/0097708/2024 TEL./E-MAIL: 542 174 018/pohl.tomas@brno.cz
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> VYLOUČENÍ (ZÁKAZ) VSTUPU DO XXXX
<br> Magistrát města Brna,Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor VLHZ
MMB“),jako věcně příslušný orgán státní správy lesů podle ust.§ 66 odst.1) zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích,ve znění pozdějších předpisů,ust.§ 48 odst.2 písm.j) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“)
<br> a jako místně příslušný podle ust.§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s ust.§ 171 až § 174 správního řádu a podle ust.§ 19
odst.4 a 5 zákona o lesích na žádost správce lesa,tj.Lesy města Brna,a.s <.>,IČO 60713356 <,>
<br> Křížkovského 247,664 34 Kuřim
prodlužuje platnost
<br>
opatření obecné povahy na vyloučení (zákaz) vstupu do XXXX
<br> č.j.MMB/XXXXXXX/XXXX ze dne X.12.2023,a to do 30.4.2024 <.>
<br>
Ostatní ujednání opatření obecné povahy č.j.MMB/0548055/2023 ze dne 4.12.2023 zůstávají i nadále
<br> v platnosti.Prodloužení platnosti opatření obecné povahy je vydáváno v zájmu zdraví a bezpečnosti
osob z důvodu probíhající nahodilé těžby suchých a prosychajících lesních porostů a porostů
<br> napadených kůrovcem a následné dopravy vytěženého dříví na odvozní místo <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Odbor VLHZ MMB obdržel dne 21.2.2024 žádost od správce lesa,tj.od společnosti Lesy Města Brna <,>
<br> a.s <.>,IČO 60713356,Křížkovského 247,664 34 Kuřim o prodloužení platnosti opatření obecné povahy
<br> o dočasného zákazu vstupu do XXXX č.j.MMB/XXXXXXX/XX...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz