« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ- Obytná zóna Sudoměřice u Tábora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

12302.pdf
“h!/hy
<br> LEGENDA PLOCH:
<br> ŘEŠENÉ ÚZEMÍ ZMĚNY STAVBY
<br> MÍSTO STAVBY: k.úSudoměřice u Tábora.parc.č.118/16.118/30.118/32.125/6.357/1.357/3
<br> OBYTNÁ ZóNA— SUDOMĚŘICE u TÁBORA
<br> INVESTOR: Pondélrk Josef,Sportovní 262.Tábor.Čekonice.390 02
<br> c.<.> suTUACNti VÝKRESY
<br> 30 13 VEŘEJNÉ OSVĚTLENH
<br> 1 :2000
<br> „» - I „ „i Off/ir AUTOR PROJEKTU:.— STAVEBNÍ ÚŘAD: TÁBOR \\; 351.Lil: Graphlc PRO s.r.o.bb 3 „W: JIHOČESKÝ Projekční kancelář _.3 % stranaksho 2255.390 02 Tdbor.Í_ — ?? FORMAT: 2 )( A4 tel: 581 210 653.Ičo; 28125657 '-\ ',“* DATUM: 09/2023 ZODPOVÉDNY PROJEKTANT: KRESLIL: Jiřf Pékníc Jiřf Pěknic “=*—.<.> ' _ Mob: +420 776 166 799 Mob: +420 776 166 799 STUPEN: ZMĚNA STAVBY E—moil: peknimgrophicpro.cz E—moil: peknic©grophicpro.cz PŘED DOKONČENÍM OBJEKT: MĚŘÍTKO: KOPIE ČÍSLO:
<br> OBSAH:
<br> CELKOVÁ SHTUACE STAVIY
<br> čí 51.0 VÝKRESU:
<br> C-02
2024-8682.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> S t a v e b n í ú ř a d
<br>
*S00FX01Y6001*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01Y6001
<br>
Spis.značka S-META 8682/2024/PRei Tábor
<br> Číslo jednací METAB 12302/2024/SÚ/PRei
<br> Oprávněná úřední osoba XXXXXXXXXXX XXXXXXX / XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXX,Sportovní XXX,Čekanice,XXX XX Tábor X
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU
<br> VYHLÁŠKOU
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Sportovní 262,Čekanice,390 02 Tábor 2
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 9.2.2024 žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Obytná zóna Sudoměřice u Tábora - SO-02 Komunikace a zpevněné plochy; SO-04 Odvodnění
<br> komunikace; SO-05 Vsakovací prostor; SO-06 Splašková kanalizace; SO-07 Přípojky splaškové
<br> kanalizace; SO-08 ČOV; SO-09 Vodovod; SO-10 Přípojky vodovodu; SO-11 Vodárna; SO-12 Vrt;
<br> SO-13 Veřejné osvětlení; SO-15 Přípojka NN na pozemcích parc.č.118/18,118/19,118/20,118/21 <,>
<br> 118/22,118/23,118/24,118/25,118/26,118/27,118/30,118/31,353/1,357/1,357/3,471/1,471/2 <,>
<br> 471/3,471/4,471/5,471/6,471/7,471/8,471/9,471/10,472,473,738,118/16,118/32,125/6 v
<br> katastrálním území Sudoměřice u Tábora,vydaného dne 1.4.2019 pod č.j.METAB 18513/2019/SÚ/PRei
<br> (S-META 435/2019/PRei),které nabylo právní moci dne 11.5.2019 <.>
<br> Jedná se o změnu trasy objektu SO 13 Veřejné osvětlení na pozemcích parc.č.118/16,118/30,118/32 <,>
<br> 357/1,357/3 a nově na pozemku parc.č.125/6 v katastrálním území Sudoměřice u Tábora
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Protože byly shromážděny veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí,Městský úřad Tábor <,>
<br> stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
<br> územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 334a
<br> zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů o...

Načteno

edesky.cz/d/8619608

Meta

Stavební informace   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz