« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ- stavební úpravy ul. Třebízského a Pod Nemocnicí-Tábor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9268.pdf
<,> I'É- 1-2.2
<br> OPE 110mm— 5m 03%?
<br> ?BŠ'É '! & 'I'É-Í-i <.>
<br> ( (* U V“ \ " 9 podvrt 4/0 (_) “výš.(?D A._,<.>,* ;\,„ <li> ' \ / (Qč\wv 294/// „ V \ „ \.\ _ \ \ 3944/4 \.\/ /"“/// 3944/3 f//./_/
<br> /// /
<br> Proudová soustava: NN 3PEN—50Hz.230/400 V.Ochrana před nebezpečným dotykem neživých část) NN - amočlnny'm odpal ím ogzdrole TN-C
<br> : JC) C?;
<br> :__ L__
<br> Vypracoval: Anlunln Florián Zodp.projektant: \ _ '\C = * / Kreslíl: Anlonln Florián \ Uň\ \ Anlonln Florián“ Je \ „V Místostavby: Tábor TřebízskáaPodnemocnici Kraj: jihočeský „& “walk nůsm ames 350334354 Stavebník: Technické služby Tábor,s.r.o.' Název stavby: Člsio stavby: 25 I 02,<,>.„.<.>.<.> Název souboru: V0 Stavebni upravy uhc Treblzske a Pod nemocnlcl Datum: 10/2023 Formál: Aa Obsah výkfesu:.<.>,|,<.> <.>,Měřítko: Čislo výkresu: Sltuace - verejne osvetleni 1 : 500 V0 01
<br> mewmjwzwme? T01-09,PN01-03 ©
<br> pin-029,PNSEUGl-OBB
<br> —»5
<br> za 021
<br> LEGENDA: stůvojícísložór (: svítidlo navržený stožór V0 nadz.výšky 6m (svítidlo stávající)
<br> Nové kabelového vedení veřejného osvětleníCYKY4x10/orrot 70mm,FeZn1Dmm Výkop 35x50,v silnici a viezdech 50x120,pískové lože
<br> lomové body
<br> sidvojícíkobely NN (EGD )
<br> stůvujícíkobely VN ( EGD )
<br> stůvojícíplynovod (EOD ) — c_> vodovod stůvojícíkob.vedníCetin —e£— kononzuce
<br> stdvojícíkub.vední Nej
<br> „\ :.“ V? ] („ \ ",[if/(\,)l/ / /) ( 08 ' // kabel:/„ŠJ \Ž/ /\ 'f/ ]“ ' /,f/ \ SMĚ%/ \\
<br> _ () ' „( U,/ OR [(řl\l\0mmf5m'
<br> při mako
<br> nulu,J » '/V\
<br> SQ 221mm- nk ( \
<br> :
<br> \\
<br> \\Í\
<br> \ \ a
<br> /
<br> \\" /
<br> 175ml \ \ \ / "'I T*GkQ Ul.\\ '; \\
<br> ) / ___—.PEllůmm
<br> brr 1 1 VW fí/IÍ
<br> \ \ v \ r 1 ;,' \_\\' * \ “\\ r,\ „„ \\,( A _,\
<br> „(Š/k/otj/edo ó“,U//
<br> ko XXX
<br> X-X,HUXX (% rXX-XX ©
<br> p10p20
<br> _„E
<br> / (__L *,7/
<br> LEGENDA: stdvojícístožór o svítidlo navržený stožár VO nodz.výšky Brn (svítidlo stávající)
<br> Nové kabelového vedení veřejného osvétleníCYKY4x10/orrot ...
2024-8020.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> S t a v e b n í ú ř a d
<br>
*S00FX01XYRIN*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01XYRIN
<br>
Spis.značka S-META 8020/2024/PRei Tábor
<br> Číslo jednací METAB 9268/2024/SÚ/PRei
<br> Oprávněná úřední osoba XXXXXXXXXXX XXXXXXX / XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br>
<br> Technické služby Tábor s.r.o <.>,Kpt.Jaroše 2418,390 03 Tábor 3
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br> Technické služby Tábor s.r.o <.>,IČO 62502565,Kpt.Jaroše 2418,390 03 Tábor 3
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 6.2.2024 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> stavební úpravy ul.Třebízského a Pod Nemocnicí,SO 08 - veřejné osvětlení na pozemcích parc.č <.>
<br> 2661,2760,2761/1,2808,2867,2878,3093 v katastrálním území Tábor <.>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Protože byly shromážděny veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí,Městský úřad Tábor <,>
<br> stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
<br> územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 334a
<br> zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 87 odst.1
<br> stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení.Vzhledem k tomu <,>
<br> že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení,stavební úřad oznamuje podle § 144 odst.2
<br> správního řádu v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou
<br> vyhláškou.V dotčeném území je vydán územní plán.Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry
<br> v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru,upouští podle § 87 odst.1
<br> stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě <.>
<br> Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky uplatnit nejpozději do 15 dnů od
<br> doručení tohoto oznámení,jinak k nim ne...

Načteno

edesky.cz/d/8619607

Meta

Stavební informace   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz