« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- natáčení seriálu "Ochránci" České televize-Tábor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DIO 12042.pdf
4.S'TUACE Dio ' SCHÉMA Vyblokováni parkovacích míst pro techniku ČT a pohybiivý zábor pro natáčení.MESTSKY URAD TAB R
<br> -1 mf
<br> is“
<br> \.PLAVECKÝ STADION
<br> &
<br> DATUM
<br> PLATNOSH E1 3 MÍMD FILM
<br> & ESd
<br> Jan Nevšímal- JANEV dopravní značení lelifax : 381282125 zpracoval; XXXXX XXX mobll : XXXXXXXX?
<br> Vybiokování parkovacích míst pro techniku ČT a omezení pohybu chodců po návodní straně hráze Jordánu <.>
<br> XXX XXXXXXXX — JANEV dopravni značení tell'fax : XXXXXXXXX zpracoval; Tomáš Frlip moh“ : 602378417
<br> umum PLATNOST! E13 “ pamcumcn F||-M nnuávammmě momsxium NJMZIEW-lrfIBMQ nm IP 22
<br> \.- - w - w,IA „ír “J -J.-,lfL f "\ „' wr *.L/ „a,rv -„_71i,“zf ngzw- —
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TAB R _1 day
<br> I
<br> 3.S TU CE DIO ' SCHÉMA Vyblokování parkovacích míst pro techniku ČT vna parkovišti v u
<br> Jan Nevšřmal - JANEV dopravní značení ielifax : 381282125 _ - * <.>,* “*.zpracoval: Tomáš F p Fang“ E13 ' '._ > _ ' j „ „ _; ».' „_ mobii: 502378417
<br> & E8d
<br> 4 S TUACE DID ' SCHÉMA Vyblokování parkovacích míst pro techniku ČT a omezení pohybu chodc" v Husově parku <.>
<br> | *r
<br> mv; ští-.r [;;- ji? <.>
<br> [fl-L' “EU.-) Mim <,>
<br> Jan Nev“mal — JANEV dopravn značenď tellfax : 381282125 zpracovat Tomáš Fihp mobih 502378417
<br> PUH'I'BCHUDGU 15310211 farna-mnu HOD.cum "vrácením
<br> Š.<.> SITUACE o|o - SCHÉMA Řízení provozu na silnici nuoaas <.>
<br> Gem' „ * <,>
<br>.\.A 15.AJ ' “v v.A.'
<br> DDBRONICE -R.HDRY 17.3.10:00- 15:I10 HOD <.>
<br> nmovE NATACENI PROVOZ omezen IP 22
<br> mraky nb
<br> má
<br>.*- „Ě T
<br> i rovoz -.<.> 0.00 -1 „
<br> fl;.: 35:94 KAJ/ČLJ/óť“ (já; Čj ' 1.265 _!f: (dič:
<br> ř.<.> —.<.> ;
<br> ooanpmcě " U CHYNOVA
<br> !
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> TAB,_ 1 71?
<br> Jan Nevšlmal - JANEV dopravní značení tel/fax : 351282125 zpracoval: Tomáš Flitp mobil : 80237841?
<br> G_ SITUACE DIO - SCHÉMA Uzavírka MK Stříbrné Hutě pro techniku a natáčení ČT <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> TABO,-13 MW
<br> XXX XXXXXXXX - JANEV dopravn...
2024-11447.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01Y5CUW*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01Y5CUW
<br>
Spis.značka S-META 11447/2024/VPec Tábor
<br> Číslo jednací METAB 12042/2024/OD/VPec
<br> Oprávněná úřední osoba Bc.Veronika Peclová / 381 486 283 27.2.2024
<br>
<br> ČESKÁ TELEVIZE,Na hřebenech II 1132/4,Praha 4-Podolí,147 00 Praha 47
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 23.2.2024 podala
<br> ČESKÁ TELEVIZE,XXXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Na hřebenech II XXXX/X,Praha 4-Podolí <,>
<br> 147 00 Praha 47
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 19.2.2024 pod č.j <.>
<br> KRPC-370-242/ČJ-2024-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu na silnici č.II/603 a MK 138d v ulicích Čsl.armády,na MK 238c v ulici U Stadionu
<br> Míru,na MK 316c parkoviště u plavecké haly,na MK 699c v ulici Valdenská,na MK 451c
<br> parkoviště u nádraží ČD,na MK 112c v ulici Valdenská,na MK 4b Husovo nám <.>,na MK 259d
<br> Husovo nám.- park,na MK 29c nové parkoviště u č.p.3013,na MK 58c nám.Mikuláše z Husi,na
<br> MK 18b v ulici Klokotská,na MK 52c v ulici Růžová,na MK 692c parkoviště Pod Ptákem v ulici
<br> Jordánská,na MK 437c k okresnímu soudu,na MK v ulici Převrátilská,na MK 60c v ulici
<br> Svatošova,na MK 61c v ulici Křížkova,na MK 59c v ulici Arbeiterova,na MK 42c v ulici
<br> Kotnovská...

Načteno

edesky.cz/d/8619606

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz