« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - S-0626/MAJ/2024 -Smlouva kupní -p. Vladimír Horák jako prodávající

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=dd4cd01c-378b-b990-645a-62749fc2edfb
' (C'"""?)
" it.-,<,>.<.> '\ ",\ ;.""~
<br> S - 0626/MAJ/2024
<br> Níže psaného dne,měsíce a roku uzavírají podle ust.§ 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb.<,>
občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů
<br> XXXXX XXXXXXXX
r.č.: XX
bytem: Strašnov
<br> (dále též jen,<,> Prodávající")
<br> a
<br> Středočeský kraj
IČO: 70891095
se sídlem: Zborovská 81/11,Praha 5,PSČ 150 21
zastoupený: Liborem Lesákem,radním pro oblast investic,majetku a veřejných zakázek,na
<br> základě pověření hejtmanky ze dne 22.06.2021
<br> (dále též jen,<,> Kupující")
<br> (Prodávající a Kupující dále XXX XXXX,<,> Smluvní strany")
<br> tuto
<br> kupní smlouvu
<br> I <.>
<br> l.Prodávající je vlastníkem pozemku p.Č.533/57 v k.ú.Písková Lhota o výměře 767 m' -
ostatní plocha,zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj,Katastrálni pracoviště XXXXX XXXXXXXX na LV XXX pro obec a katastrální území
Písková Lhota (dále jen,<,> Předmět koupč" nebo,<,> Pozemek") <.>
<br> 2.Předmět koupě je zastavěn silnicí,která přešla do vlastnictví Kupujícího podle zákona
č.157/2000 Sb <.>,o přechodu některých věcí,práv a závazků z majetku České republiky
do majetku krajů <.>
<br> II <.>
<br> l.Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět koupě a umožnit
Kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu,a Kupující se zavazuje jej převzít a zaplatit za
něj Prodávajícímu kupní cenu dle ČI.III.této smlouvy <.>
<br> l
<br>
<br> y
<br>,<,>,<.>
1.Smluvní strany se dohodly,že kupní cena za Předmět koupě činí 76.700 KČ
(slovy: sedmdesát šest tisíc sedm set korun českých).Kupní cena je osvobozena od DPH
dle ust.§ 56 odst.l písm.a),b),zákona č,235/2004 Sb <.>,v platném znění <.>
<br> 2.Kupní cenu Kupující uhradí Prodávajícímu na účet č.do 60 dnů
poté,co Kupujícímu bude doručeno vyrozumění o provedeném vkladu do katastru
nemovitostí,Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Mladá
Boleslav <.>
<br> IV <.>
<br> l.Prodávající prohlašuje,že mu nejsou známy žádné sku...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz