« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Smlouva o poskytnutí dotace - 001501/Janů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=df370a76-4fe0-58da-d990-4472c461a532
<.> t ·
<br> -57-
evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-065 1/ŘDP/2023/1
<br> Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace dle Programu,<,> Výměna zdrojů tepla na
pevná paliva ve StředoČeském kraji pro nízkopříjmové
<br> domácnosti"
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Středočeský kraj
<br> se sídlem Zborovská 81/11,PSČ 150 21,Praha 5 <,>
<br> zastoupený: Mgr.XXXXXXX XXXXXX,náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací
<br> IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
<br> bankovní spojení: PPF banka a.s <.>
<br> Č.ú.: 4440000360/6000
<br> (dále jen,<,> Poskytovatel")
<br> a
<br> XXXX XXXX
<br> bydlištěm: Záboří nad Labem XXXXX
<br> datum narození:
<br> Registrační číslo žádosti: 001501
<br> (dále jen,<,> příjemce")
<br> l
<br>
<br> -57-
<br> uzavírají tento Dodatek č.l k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace dle Programu,<,> Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve
<br> Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti"
uzavřené dne 20.02.2023
<br> l.Text ČI.II <.>,odst.3.Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
<br> · v Článku II <.>,odst.3
Předmět podpory dílčího projektu z Tepelného Čerpadla na nový Kotel na tuhá paliva -
<br> výhradně biomasa - s ruční dodávkou
<br> 2.Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti <.>
<br> 3.S uzavřením tohoto Dodatku č.l vyslovil souhlas Rada kraje usnesením 012-07/2024/RK ze
<br> dne 15.2.2024 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky
<br> uvedené v § 23 zákona č.129/2000 Sb.nezbytné k jeho platnosti <.>
<br> 4.Tento Dodatek č.l se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,z nichž každý má platnost originálu <.>
<br> Jeden stejnopis si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce <.>
<br> 5.Tento Dodatek č.l nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami <.>
<br> l r <.>
" l u Z IoU,29 -02-202hV V Praze dne.<.>.<.>
<br>,éSyočESKj,- Poskytovatel
*""+E Středočeský kraj
<br> N':
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXX
Příje ce náměstek hejtmanky pro obla...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz