« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - S-3079/MAJ/2023 -Smlouva kupní - p.Renata Pitrová jako prodávající

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=56507c15-ca42-07a7-850f-4a4651433dd7
L_
<br> S-3079/MAJ/2023
<br> Pitrová
É ",N= č <.>,<.> 18,29404 Rohatsko
<br>,\'J "o,<,> prodávajicŕ' na straně jedné
<br> S-1317/00066001/202
<br> spoluvlastnický podíl: '/2
<br> a
<br> Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11,Praha 5,Smíchov PSČ: 150 21
IČO: 70891095
zastoupený: Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje <,>
příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11,Praha 5,Smíchov,PSČ: 150 00
IČO: 000 66 001
zastoupená Ing.Alešem Čermákem,Ph.D <.>,MBA,ředitelem
<br> jako,<,> kupujicř' na straně druhé
<br> (kupujÍcÍ a prodávajíci společně dále též označováni jako,<,> smluvní strany")
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku,v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<,>,občanský zákoník"),zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o pozemních komunikacích"),a zákona
č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<,>,zákon č.416/2009 Sb."),tuto
<br> KUPNÍ SMLOUVU
<br> 1.1 prodávajÍcÍ je podílovým spo|uv|astnikem,s podílem o velikosti id.1/2 pozemku
parcelní č.1786/10 (druh pozemku: orná půda) o výměře 202 m',zapsaného
v katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální
pracoviště XXXXX XXXXXXXX na LV č.XXX pro obec Rohatsko a k.ú.Rohatsko (dále jen
<,>,předmět smlouvy") <.>
<br> 1.2 Uvedené skutečnosti vyplývají z listiny,<,> Smlouva darovací ze dne 27.12.2018." <.>
<br> P
<br> 2.1 prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat předmět smlouvy uvedený
v ČI.l.této smlouvy,a to spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/2 k pozemku parcelní č <.>
1786/10,vše v k.ú.Rohatsko se všemi součástmi a přislušenstvim,právy a
povinnostmi,kupujÍcÍmu za kupní cenu uvedenou v článku 3.2 této smlouvy a zavazuje
se umožnit kupujichnu nabytí vlastnického práva k předmětu smlouvy <.>
<br> l
<...

Načteno

edesky.cz/d/8610223


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz