« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Lukáš Horáček- ulice Vídeňská naproti č. p. 2774, Tábor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace.pdf(1).pdf
RÉSERVÉ
<br> 2,5 m 3,5 m g_i;
<br> 708 3991
<br> 901 5129
<br> GRAFICKÁ PŘÍLOHA
<br> |P12+H
<br> V10f
<br> E89
<br> E 13 Horáček
<br> MĚS'íSKÝ ÚŘAD E 13 Šplíchalová T; BOR ?“ 1 '
<br> Vyhrazené parkování - XXXXX XXXXXXX
2024-11881.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01Y52FX*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01Y52FX
<br>
Spis.značka S-META 11881/2024/BBer Tábor
<br> Číslo jednací METAB 11892/2024/OD/BBer
<br> Oprávněná úřední osoba XXXXXXX XXXXXX / XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX,Vídeňská XXXX,XXX XX Tábor X
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 26.2.2024 podal
<br> XXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Vídeňská 2931,390 05 Tábor 5
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 30.6.2021 pod č.j <.>
<br> KRPC-787-646/ČJ-2021-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu v ulici Vídeňská naproti č.p.2774,Tábor,MK 4c,která spočívá v umístění a osazení
<br> přenosných svislých dopravních značek IP 12 – Vyhrazené parkoviště + symbol č.225 (osoba na
<br> invalidním vozíku),E 8e – Úsek platnosti,E 13 – Text (7C83991) a vodorovné dopravní značky V 10f –
<br> Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově
<br> postiženou,z důvodu vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP/P č.005339330 <.>
<br> Doba trvání: od 30.3.2024 do 29.3.2025 <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravních značek musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO,která je nedílnou
součástí tohoto opatření <.>
<br> 2.Proved...

Načteno

edesky.cz/d/8607163

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz