« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Jan Jůza- ulice Sofijská před č. p. 2796, Tábor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace.pdf.pdf
GRAFICKÁ PŘÍLOHA
<br> „\“T "“>“ _ ]Í a'.\\U riff/f*—
<br> f11mf E4 1
<br> 4G? 5011 E 13 (Jůza) 3K3 9144 E 13 (Zikušková)
<br> Vyhrazené parkování — Jan JÚZA
<br> šsd “" V A.B V
<br> ___I' i“————_!_ „L_:_ 33;
<br> 253041.:
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TABOR _ 551
<br> ť
2024-11880.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01Y55V4*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01Y55V4
<br>
Spis.značka S-META 11880/2024/BBer Tábor
<br> Číslo jednací METAB 11929/2024/OD/BBer
<br> Oprávněná úřední osoba XXXXXXX XXXXXX / XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br>
<br> XXX XXXX,Sofijská XXXX/X,XXX XX Tábor X
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 26.2.2024 podal
<br> XXX XXXX,nar.XX.X.XXXX,Sofijská 2796/1,390 05 Tábor 5
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 21.8.2020 pod č.j <.>
<br> KRPC-731-765/ČJ-2020-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu v ulici Sofijská před č.p.2796,Tábor,MK 7c,která spočívá v umístění a osazení
<br> přenosných svislých dopravních značek IP 12 - Vyhrazené parkoviště,E 4 - Úsek platnosti,E 13 - Text
<br> (4C75011) a vodorovné dopravní značky V 10e - Vyhrazené parkoviště z důvodu vyhrazeného parkování <.>
<br> Doba trvání: od 15.4.2024 do 31.12.2024 <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravních značek musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO,která je nedílnou
součástí tohoto opatření <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravních značek s certifikátem jakosti musí být v souladu s vyhláškou č <.>
294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozděj...

Načteno

edesky.cz/d/8607162

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz