« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - S-2986/MAJ/2023- Smlouva kupní -p. Martin Pitr jako prodávající

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=6007dd8a-c00c-66c9-087a-ecee1f5b2913
5"Ý,<.> 986/MAJ/2023 S-1316/00066001/2023
<br> "" ";,<.> in Pitr spoluvlastnický podíl: '/2
J-Č ' r.c.81
"' :_ malým pobytem:,29306 Kosmonosy
<br> jako,<,> prodávajici" na straně jedné
<br> a
<br> Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11,Praha 5,Smíchov PSČ: 150 21
IČO: 70891095
zastoupený: Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje <,>
příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11,Praha 5,Smíchov,PSČ: 150 00
IČO: 000 66 001
zastoupená Ing.Alešem Čermákem,Ph.D <.>,MBA,ředitelem
<br> jako,<,> kupujicŕ' na straně druhé
<br> (kupujÍcÍ a prodávajÍcÍ společně dále též označováni jako,<,> smluvní strany")
<br> uzavřeli niže uvedeného dne,měsíce a roku,v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<,>,občanský zákoník"),zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o pozemních komunikacích"),a zákona
č.416/2009 Sb <.>,o urychleni výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<,>,zákon č.416/2009 Sb."),tuto
<br> KUPNÍ SMLOUVU
<br> 1.1 prodávajÍcÍ je podílovým spo|uv|astníkem,s podílem o velikosti id.!/2 pozemku
parcelní č.1786/10 (druh pozemku: orná půda) o výměře 202 m',zapsaného
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální
pracoviště XXXXX XXXXXXXX na LV č.XXX pro obec Rohatsko a k.ú.Rohatsko (dále jen
<,>,předmět smlouvy") <.>
<br> 1.2 Uvedené skutečnosti vyplývají z listiny,<,> Smlouva kupní ze dne 24.09.2018." <.>
<br> 2.1 ProdávajÍcÍ se touto smlouvou zavazuje odevzdat předmět smlouvy uvedený
v ČI.l.této smlouvy,a to spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/2 k pozemku parcelní č <.>
1786/10,vše v k.ú.Rohatsko se všemi součástmi a příslušenstvhn,právy a
povinnostmi,kupujichnu za kupní cenu uvedenou v článku 3.2 této smlouvy a zavazuje
se umožnit kupujicímu nabytí vlastnického práva k předmětu smlouvy <.>
<br> ]
...

Načteno

edesky.cz/d/8606875


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz