« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Stanovení PÚP na silnici I/12, provozní staničení 26,600 - 31,000 km

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=23d8c591-9080-e953-edd2-015ab8849ffd
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 873 nechmacova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> <,>
<br>
<br> Praha: 26.02.2024 M-Silnice a.s <.>
<br> IČ: 42196868
<br> Trabantská 290/31
<br> 190 15 Praha 9
<br>
<br> v zastoupení:
<br> SEDOZ DZ s.r.o <.>
<br> IČ: 24218537
<br> Primátorská 296/38
<br> 180 00 Praha 8
<br>
<br> Číslo jednací: 026691/2024/KUSK-DOP/Nech
<br> Spisová značka: SZ_ 026691/2024/KUSK
<br> Oprávněná úřední osoba: XXX XXXXXXXXXX
<br> Značka: DOP/Nech
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I.TŘÍDY
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy
<br> ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti společnosti M-Silnice
<br> a.s <.>,IČ: 42196868,Trabantská 290/31,190 15 Praha 9,zast.na základě plné moci společností
<br> SEDOZ DZ s.r.o <.>,IČ: 24218537,Primátorská 296/38,180 00 Praha 8,podané dne
<br> 20.02.3024,doložené písemným vyjádřením Krajského ředitelství policie Středočeského
<br> kraje,DI XXXXX ze dne XX.XX.XXXX,č.j.KRPS-44077-2/ČJ-2024-010406 a souhlasem
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,ze dne 15.2.2024,zn.: RSD-94109/2024-1 <,>
<br>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.(1) písm.b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust.§ 77 odst.(5)
<br> zákona o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů přechodnou úpravu provozu na silnici č.I/12,provozní staničení 26,600 - 31,000
<br> km,dle dopravně inženýrského opatření,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br>
<br> Důvod: realizace akce: „Velim,rekonstrukce komunikace III/3294“ <.>
<br> Osoba zodpovědná za umístění,údržbu a de...
get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=891c6c15-1c99-3234-d284-7a4ea3fcfccd
NÁVRH
dopravně inženýrského opatření
<br> (DIO)
<br> Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
<br> v Příručce pro označování pracovních míst
na dálnicích a silnicích vydané ŘSaD <,>
zák.č.361/2000 Sb.v platném znění
a zák.č.13/1997 Sb.v platném znění <.>
<br> Velim,rekonstrukce silnice III/3294
<br>
<br> Objednatel:
<br> Akce:
<br> Obsah:
<br> Formát: A3
<br> Zodpovědná osoba:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Kontroloval:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Kreslil:
<br> XXXXX XXXXX
<br> Měřítko:
<br> Datum: XX/XXXX
<br> Účel: DIR
<br> Paré č.:
<br> Číslo výkresu: 01
<br> Velim,rekonstrukce silnice III/3294
<br> Návrh DIO - úplná uzavírka
<br> 3294
<br> 3298
<br> 3299
<br> 3294
<br> Bude zajištěn bezpečný přístup
do nemovitostí dotčených stavbou!
<br> Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
<br> v Příručce pro označování pracovních míst
na dálnicích a silnicích vydané ŘSaD <,>
zák.č.361/2000 Sb.v platném znění
a zák.č.13/1997 Sb.v platném znění <.>
<br> B1
<br> E13
<br> Z2+5x S1
MIMOVOZIDLASTAVBY
<br> B1
<br> E1
3
<br> Z2
+5
<br> x
S1
<br>
MI
<br> MO
VO
<br> ZID
LA
<br> ST
AV
<br> BY
<br> C2
b
<br> E1
3
<br> MI
MO
<br> VO
ZID
<br> LA
ST
<br> AV
BY
<br> C2c
E13
<br> MIM
O VOZ
<br> IDLA ST
AVB
<br> Y
<br> B1
<br> IP10a
<br> E3a-400m
<br> 400 m
<br> noč.blik <.>
<br> B1IP
10
<br> a
<br> E3
a-
<br> 40
0m
<br> 40
0
<br> m
<br> no
č <.>
<br> b
lik
<br> <.>
<br> Otevřené výkopy budou zajištěny proti
pádu chodců a za snížené viditelnosti
budou osvětleny!
<br> Stávající dopravní značení,které bude
v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
<br> Zhotovitel stavby v dostatečném předstihu
oznámí plánovanou uzavírku komunikace
majitelům všech dotčených nemovitostí!
<br>
<br> B1
E13
<br> Z2+5x S1
<br> MIMO
VOZIDLA
<br> STAVBY
<br> A1530 B20a
<br> A1
5
<br> 30
B2
<br> 0a
<br> B1IP
10
<br> a
<br> E3
a-
<br> 25
0m
<br> 25
0
<br> m
<br> no
č <.>
<br> b
lik
<br> <.>
<br>
<br> Objednatel:
<br> Akce:
<br> Obsah:
<br> Formát: A3
<br> Zodpovědná osoba:
<br> XXXXX ...

Načteno

edesky.cz/d/8606874

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz