« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU POJBUKY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

srovnavaci_text
1
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN
POJBUKY
<br> Úplné znění po změně č.1
<br> Změna č.2 – měněný text
<br>
<br> Záznam o účinnosti
<br> Správní orgán,který změnu ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Pojbuky
Pořadové číslo poslední změny: 1
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny ÚP – zm č.1 ÚP: 11.12.2021
<br> Pořizovatel: MěÚ Tábor,odbor rozvoje
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX <,>
<br> vedoucí odboru rozvoje
<br>
<br> 12/2021 12/2023
<br>
<br> 2
<br> Obsah dokumentace:
<br>
<br>
<br> a)vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
b)koncepce rozvoje území,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
c)urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně 4
d)koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umísťování.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8
e)koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro v jejich využití,územní
<br> systém ekologické stability,prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochranu před povodněmi,rekreaci <,>
<br> dobývání nerostů a podobně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.11
f)stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití
<br> (hlavní využití),pokud je možné jej stanovit,přípustného využití,nepřípustného využití,popřípadě
<br> podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádá...
Pojbuky_zmenaUP2_zakladni
íxmmm N>_A_.>_uz—IO G_.mzmzn
<br>.<.>.<.> <.>
Pojbuky_zmenaUP2_sirsi.pdf
ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU POJBUKY
<br> měřít tko 1:20000
<br> LEGENDA HRANICE A ZNAČENÍ
<br> % \ _ ĚSÍŘÍIBŽSLQ \\.: <.>
<br> &
<br> %“h—w
<br> mravfígtích \\
<br> i 3—_ _ 1
<br> „ a,— | ' Lavís're.;
<br> ZÁZNAM o ÚČINNOSTI
<br> ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU POJBUKY
<br> správní orgán,který ÚP vydal Pořizovatel
<br> Zastupitelstvo obce MěÚ Tábor,odbor rom/Die
<br> POJBUKY |Oprávvlněrlá ??baen pořizovatele: v,- -.ng as ml řeem
<br> Datum nabytl učlnnostl.vedoucl odboru rozvoje
<br> Razítko:
<br>.ZHOTOVITEL: ZMĚNA č.2 UZEMNÍHO PLÁNU POJBUKV Ing arch XXXXXX XXXX
<br> KRESLIL:
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXX
<br> POŘIZOVATEL: MĚŘÍTKO: DTUM : Č„V.: MěÚ Tábor,odbor rozvoje 120000 1 1/2023
Pojbuky_zmenaUP2_koordinacni.pdf
1:5000
PORIZOVATEL:
<br> ZHOTOVITEL:
<br> KRESLIL:
<br> MER˝TKO: DATUM: C.V.:
<br> sprÆvn orgÆn,kter P vydal Porizovatel
<br> Z`ZNAM O CINNOSTI
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Raz tko:
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXX
V KRES KOORDNINACN˝
<br> X
<br> ZMENA c.2 ZEMN˝HO PL`NU POJBUKY
<br> Datum nabyt œcinnosti:
<br> ZMENA c.2 ZEMN˝HO PL`NU POJBUKY
<br> 11/2023Me TÆbor,odbor rozvoje
<br> vedouc odboru rozvoje
Ing.Vlastimil Kremen <,>
OprÆvnenÆ osoba porizovatele:
<br> Me TÆbor,odbor rozvoje
<br> hranice zastaviteln ch ploch
<br> hranice sprÆvn ho œzem
<br> PLOCHY S ROZD˝LN M ZPUSOBEM VYU IT˝
<br> hranice re enØho œzem
<br> HRANICE A ZNACEN˝
<br> LEGENDA
<br> STAV N`VRH
<br> STAV N`VRH
<br> V KRES KOORDINACN˝
<br> ZMENA c.2 ZEMN˝HO PL`NU POJBUKY
<br> POJBUKY
<br> plochy bydlen - rodinnØ a bytovØ domy
<br> STAV
<br> vodovod vcetne ochrannØho pÆsma
<br> TECHNICK` INFRASTRUKTURA
<br> N`VRH
<br> Bz plochy bydlen - soukromÆ zelen
<br> B
<br> Z2/1B
<br> Z2/2Bz
<br> 1
3
0
7
/
2
5
<br> 1
3
0
7
/
2
4
<br> 1307/34
<br> 1298/15
<br> 1307/29
<br> 1115/32 1115/30
<br> 1
3
0
7
/
2
0
<br> 1307/10
<br> 1115/29
<br> 1298/19
<br> 1115/16
<br> 1129/11
<br> 1307/14
<br> 1115/27
<br> 1
1
2
9
/
<br> 1
0
<br> 1115/13
<br> 1307/21
<br> 1115/12
<br> 1115/14
<br> 12
9
8
/
6
5
<br> 1307/26
<br> 1298/20 1307/28
<br> 1298/18
<br> 1307/17
<br> 1298/48
1298/49
<br> 1307/13
<br> 1298/51
<br> 13
0
7
/
2
2
<br> 1
3
0
7
/
2
3
<br> 1298/21
<br> 1307/19
<br> 1307/18
<br> 13
0
7
/
2
7
<br> 1298/16
1298/44
<br> 1298/46
<br> 1298/45
<br> 1
3
1
4
/
1
0
<br> 1298/22
<br> 1298/23
<br> 1310/10
<br> 1113/10
<br> 1307/32
1307/31
<br> 1307/30
<br> 13
0
7
/
3
3
<br> 1307/16
<br> 1307/15
<br> 1307/11
1307/12
<br> 221/10
<br> 221/13
<br> 221/20
<br> 1129/1
<br> 1307/91219/7
<br> 1
1
2
9
/
4
<br> 1116/2
<br> 1219/6
<br> 1
3
0
7
/
41307/5
<br> 1307/6
<br> 1307/8
<br> 1307/7
<br> 1219/11219/2
<br> 1109/1
<br> 13
3
1/
<br> 3
<br> 1129/9
<br> 11
21
/1
<br> 1139/2
<br> 1
1
2
9
/
<br> 8
<br> 1
1
3
9
/
6
<br...
Pojbuky_zmenaUP2_hlavni.pdf
1:5000
PORIZOVATEL:
<br> ZHOTOVITEL:
<br> KRESLIL:
<br> MER˝TKO: DATUM: C.V.:
<br> V KRES HLAVN˝
<br> sprÆvn orgÆn,kter P vydal Porizovatel
<br> Z`ZNAM O CINNOSTI
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Raz tko:
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXX
V KRES HLAVN˝
<br> X
<br> ZMENA c.2 ZEMN˝HO PL`NU POJBUKY
<br> Datum nabyt œcinnosti:
<br> ZMENA c.2 ZEMN˝HO PL`NU POJBUKY
<br> 11/2023Me TÆbor,odbor rozvoje
<br> vedouc odboru rozvoje
Ing.Vlastimil Kremen <,>
OprÆvnenÆ osoba porizovatele:
<br> Me TÆbor,odbor rozvoje
<br> hranice zastaviteln ch ploch
<br> hranice sprÆvn ho œzem
<br> PLOCHY S ROZD˝LN M ZPUSOBEM VYU IT˝
<br> hranice re enØho œzem
<br> HRANICE A ZNACEN˝
<br> LEGENDA
<br> STAV N`VRH
<br> STAV N`VRH
<br> V KRES HLAVN˝V KRES HLAVN˝
<br> ZMENA c.2 ZEMN˝HO PL`NU POJBUKY
<br> POJBUKY
<br> plochy bydlen - rodinnØ a bytovØ domy
<br> Bz plochy bydlen - soukromÆ zelen
<br> B
<br> Z2/1B
<br> Z2/2Bz
<br> 1
3
0
7
/
2
5
<br> 1
3
0
7
/
2
4
<br> 1307/34
<br> 1298/15
<br> 1307/29
<br> 1115/32 1115/30
<br> 1
3
0
7
/
2
0
<br> 1307/10
<br> 1115/29
<br> 1298/19
<br> 1115/16
<br> 1129/11
<br> 1307/14
<br> 1115/27
<br> 1
1
2
9
/
<br> 1
0
<br> 1115/13
<br> 1307/21
<br> 1115/12
<br> 1115/14
<br> 12
9
8
/
6
5
<br> 1307/26
<br> 1298/20 1307/28
<br> 1298/18
<br> 1307/17
<br> 1298/48
1298/49
<br> 1307/13
<br> 1298/51
<br> 13
0
7
/
2
2
<br> 1
3
0
7
/
2
3
<br> 1298/21
<br> 1307/19
<br> 1307/18
<br> 13
0
7
/
2
7
<br> 1298/16
1298/44
<br> 1298/46
<br> 1298/45
<br> 1
3
1
4
/
1
0
<br> 1298/22
<br> 1298/23
<br> 1310/10
<br> 1113/10
<br> 1307/32
1307/31
<br> 1307/30
<br> 13
0
7
/
3
3
<br> 1307/16
<br> 1307/15
<br> 1307/11
1307/12
<br> 221/10
<br> 221/13
<br> 221/20
<br> 1129/1
<br> 1307/91219/7
<br> 1
1
2
9
/
4
<br> 1116/2
<br> 1219/6
<br> 1
3
0
7
/
41307/5
<br> 1307/6
<br> 1307/8
<br> 1307/7
<br> 1219/11219/2
<br> 1109/1
<br> 13
3
1/
<br> 3
<br> 1129/9
<br> 11
21
/1
<br> 1139/2
<br> 1
1
2
9
/
<br> 8
<br> 1
1
3
9
/
6
<br> 1121/2
<br> 1
1
2
9
/
<br> 2
<br> 1308/1
<br> 1310/5
<br> 1
3
3
1...
Pojbuky_zm2_text.pdf
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> POJBUKY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Záznam o účinnosti
Správní orgán,který změnu č.1 ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Pojbuky
<br> Datum nabytí účinnosti změny č.2 ÚP:
<br> Pořizovatel: Městský úřad Tábor,odbor rozvoje
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX,vedoucí odboru rozvoje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovatel: Ing.arch.XXXXXX XXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Prosinec XXXX
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br> V kapitole „c) urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému
<br> sídelní zeleně
<br> se na konec tabulky „Vymezení zastavitelných ploch“ se vkládají řádky:
<br> 2/1 Bydlení
<br>
<br> 0,01 Limity využití území:
<br> Ochrana hodnot území – hodnotný návesní prostor <,>
<br> Objekty,včetně oplocení,budou posuzovány,jak se uplatňují z veřejných
<br> prostranství – nebudou vznikat pohledové bariéry
<br> a bude zachován vzdušný návesní prostor s pohledovou zelení <.>
<br>
<br> 2/2 Zeleň
<br> soukromá
<br> 0,15 Limity využití území: vodovod
<br> Ochrana hodnot území – hodnotný návesní prostor <,>
<br> Objekty,včetně oplocení,budou posuzovány,jak se uplatňují z veřejných
<br> prostranství – nebudou vznikat pohledové bariéry a bude zachován vzdušný
<br> návesní prostor s pohledovou zelení <.>
<br>
<br>
<br> Údaje o počtu listů výrokové části změny č.2 územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
<br> grafické části:
<br>
<br> Textová část návrhu Změny č.2 ÚP Pojbuky obsahuje 2 strany formátu A4 <.>
<br> Grafická část obsahuje:
<br> - Výkres základního členění - M 1: 5000
<br> - Hlavní výkres – M 1: 5000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Odůvodnění změny č.2 územního plánu Pojbuky
<br>
<br> a) Postup při pořízení a zpracování změny č.1 územního plánu Pojbuky
<br>
O pořízení změny č.2 ÚP Pojbuky bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva obce Pojbuky dne
<br> 13.2.2022,zároveň byl určen obsah změny,zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem při zpracová...
verejna vyhlaska_Pojbuky_zm2.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR
Odbor rozvoje
<br> *S00FX01Y4AIB*
Žižkovo nám.2/2,390 01 Tábor S00FX01Y4AIB
<br>
<br> Spis.značka S-META 9937/2022 OR/ZKar 8 Tábor
<br> Číslo jednací METAB 11550/2024/OR/ZKar 26.2.2024
<br> Oprávněná úřední osoba Karasová Zuzana
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Tábor,odbor rozvoje,jako příslušný úřad územního plánování vykonávající působnost
<br> pořizovatele územních plánů podle ustanovení § 6 odst.1c zákona č.183/2006 Sb.o územním
<br> plánování a stavebním řádu v platném znění ve spojení s § 334a zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební
<br> zákon,ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 55b stavebního zákona
<br> (zkrácený postup pořizování)
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> O ZMĚNĚ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU POJBUKY <.>
<br> Veřejné projednání návrhu změny č.2 územního plánu Pojbuky se uskuteční
<br> na OÚ Pojbuky,č.p.55,391 43 Mladá Vožice
<br> dne 27.3.2024 (středa) od 15:00 hodin <.>
<br> Návrh změny č.2 Územního plánu Pojbuky je vystaven k veřejnému nahlédnutí
<br> od 27.2.2024 do 3.4.2024
<br> u pořizovatele,na odboru rozvoje Městského úřadu Tábor,v úředních hodinách:
<br> pondělí,středa 8:00 - 17:00 hod <.>
<br> úterý,čtvrtek 13:00 – 15:00 hod <.>
<br> pátek 8:00 – 11:30 hod <.>
<br> a na Obecním úřadě Pojbuky v úředních hodinách:
<br> pátek 17:00 – 19:00 hod <.>
<br> a dále je zveřejněn na internetové úřední desce www.taborcz.eu a v sekci územní plánování na adrese
<br> https://www.taborcz.eu/zmena-c-2-uzemniho-planu-pojbuky/d-95592/p1=662344 a na úřední desce
<br> Pojbuky http://www.pojbuky.cz <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených
<br> návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky,ve kterých musí uvést
<br> odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
<br> námitkou.K později uplat...

Načteno

edesky.cz/d/8594866

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz