« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Předání spisu se stanoviskem - Jiří Titička

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=ed03d0d9-6145-8eb8-94b5-21b5e38016f1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 111 tureckova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 23.2.2024
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br> Číslo jednací: 070647/2023/KUSK
<br> Spisová značka:
<br> Vyřizuje:
<br> SZ_070647/2023/KUSK
<br> Mgr.Ing.Jiřina Václavíková/l.638
<br> Značka OŽP/Va
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále
<br> jen „KUSK“) jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst.2 písm.d) zákona
<br> č.254/2001 Sb <.>,o vodách a změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „vodní zákon“) a jako nejblíže nadřízený správní orgán Městskému úřadu Říčany podle
<br> § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „správní řád“) ve spojení s § 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
rozhodl
<br> v rámci správního řízení vedeného ve věci odvolání Jiřího Titičky,Strmá
<br> 21,251 01 Popovičky-Chomutovice a XXXXXXXX Titičky,Strmá XX,XXX XX Popovičky-
<br> Chomutovice,oba zastoupeni Mgr.Václavem Uhlířem,advokátem,sídlem Baranova
<br> 682/31,130 00 Praha 3,proti rozhodnutí Městského úřadu Říčany,odboru životního
<br> prostředí-vodoprávního úřadu ze dne 4.11.2022,č.j.195954/2022-MURI/OVÚ/726 (dále
<br> také jen „napadené rozhodnutí“),kterým byl žadateli Ľubomíru Martišovi <,>
<br> nar.17.4.1982,bytem Na Vrškách 11,Praha 5 – Zbraslav,156 00 Praha 516,zastoupenému
<br> Ľubomírou Martišovou,Na Vrškách 11,Praha 5 – Zbraslav,156 00 Praha 516 (dále také
<br> jen „žadatel“) schválen podle § 15 odst.6 vodního zákona a podle § 94p zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „stavební zákon“) stavební záměr k provedení stavby vodního díla - vrtaná studna <,>
<br> umístěná na pozemku p.č.29/4 v k.ú.Chomutovice u Dobřejovic,stanoveny podmínky
<br> pro provedení vodního díla,a podle § 8 odst.1 písm...

Načteno

edesky.cz/d/8594565

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz