« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - S-6977/MAJ/2023- Smlouva o sml. bud. darovací- Obec Úholičky jako bud. obdarovaný

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=99996adf-92f9-2a81-f7b6-c6687c1a1806
'> -w::i " S - 6977/MAJ/2023 j-l.Niže uvedeného dne,měsíce a roku uzavírají dle ust.§ 1785 a násl.zák.Č.89/2012 Sb <.>,v platném znění Středočeský kraj IČO: 70891095 se sídlem: Zborovská 11,150 21 Praha 5 zastoupený: Liborem Lesákem,radním Středočeského kraje pro oblast investic,majetku a veřejných zakázek,na základě pověření hejtmanky ze dne 22.06.2021 dále též jen,<,> Budoucí dárce" a Obec ÚholiČky IČO: 00640727 se sídlem: Náves 10,252 64 Úholičky zastoupena: Ing.Terezou Kořínkovou,starostkou dále též jen,<,> Budoucí obdarovaný" tuto smlouvu o smlouvě budoucí darovací I.1.1.Budoucí dárce je vlastníkem pozemku p.č.478/1 v katastrálním území ÚholiČky,o výměře 11.374 m2,ostatní plocha,zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Praha - západ na LV 232 pro obec a katastrálni území Úholičky,který byl předán k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje,příspěvkové organizaci (dále též jen,<,> Pozemek").II.2.1.Na části Pozemku,a to o předpokládané výměře cca 1.670 m2 bude realizována stavba chodníku (dále jen,<,> Stavba"),jejímž vlastníkem bude Budoucí obdarovaný.III.3.1.Účastníci této smlouvy se dohodli,že uzavřou ve lhůtě jednoho roku od dokončení Stavby vlastní smlouvu darovací,a to za současného splnění níže uvedených podmínek: a) Stavba na části Pozemku bude dokončena a řádně zkolaudována b) bude vypracován geometrický plán,jimž bude část Pozemku zastavěná Stavbou oddělena jako pozemek nově vzniklý.rl 3.2.Nově vzniklý pozemek dle darovací a bude bezúplatně Budoucího obdarovaného.geometrického plánu bude předmětem vlastní smlouvy převedený z vlastnictví Budoucího dárce do vlastnictví IV.4.1.Veškeré náklady spojené s bezúplatným převodem uvedeným v ČI.III.této smlouvy,včetně nákladů spojených s vypracováním geometrického plánu uhradí Budoucí obdarovaný.V.5.1.Budoucí dárce prohlašuje,že Pozemek není zatíženy prohlašuje,že nebude žádných právních překážek,vlastnického práva jakkoliv brán...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz