« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Smlouva o poskytnutí dotace - 000300/Šlambora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=d6bc2293-7278-6d23-d849-5ec43dcf947e
<,> _.- - ' Ministerstvo životního prostředí
<br> evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-7881/ŘDP/2023
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti 2“
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Středočeský kraj
<br> sídlem Zborovská 81/11,Praha 5,PSČ 150 21
<br> zastoupený: Mgr.Michaelem Kašparem,náměstkem hejtmanky pro oblast financí a dotací už: 70891095
<br> DIČ: CZ70891095
<br> bankovní spojení: PPF Banka a.s <.>
<br> číslo účtu: 4440000387/6000
<br> (dále jen „poskytovatel“j a
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
<br> bydliště: XX:X.<.> fil-JEeE-Jl Čechtice XXXXX datum narození: "ÍÉĚĚ'N' FÉ Hňřšae 151.:Fů'E-ÍÉ vffcřriíire.Jiří.wr “:?:- _._r.|.-':- „Žil
<br>._ Š'.- £?ch JJJ J.“J- Jsa J ĚJJ Jedi,?“ J
<br> registrační číslo žádosti: ?000300 (dále jen „žádost“)
<br> (dále jen „příjemce"j
<br> uzavírají podle ustanovení & 10a a násl.zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.250/2000 Sb.“) a ve smyslu 5 159 a násl <.>
<br> v.vz
<br> zákona" c 500/20045b <.>,správní řád ve znění pozdejslch předpisů tuto smlouvu:
<br> '.Předmět a účel smlouvy
<br> 1.Touto smlouvou poskytovatel poskytuje příjemci finanční podporu ve formě účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) z rozpočtu poskytovatele na realizaci dílčího projektu blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace uvedené v záhlaví této smlouvy (dále jen „dílčí projekt) <.>
<br> 2.Dotace je příjemci poskytována v souladu s pravidly dotačního Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti 2“ (dále jen „Program“) <.>
<br> 3.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se,že bude dílčí projekt realizovat svým jménem,na svou vlastní odpovědnost,v souladu s právními předpisy,podmínkami této smlouvy a podmínkami Programu <.>
<br> 4.Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č.320/200...

Načteno

edesky.cz/d/8594558


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz