« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Smlouva o poskytnutí dotace - 000369/Kvízová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=f42668af-341b-8d6e-e3eb-81d145fc0ee1
á')i::'É,<,>,<,> <,>
-57- * *
<br> *.' *
*,k *
<br> Spolufinancováno
Evropskou unií Ministerstvo životnÍho prostředí
<br> evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-0444/ŘDP/2024
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnuti dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle programu
<,>,výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nÍzkopříjmové domácnosti 2"
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> středočeský kraj
sídlem Zborovská 81/11,Praha 5,PSČ 150 21
zastoupený: Mgr.Michaelem Kašparem,náměstkem hejtmanky pro oblast financí a dotací
lČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: ppf Banka a.s <.>
číslo účtu: 4440000387/6000
<br> (dále jen,<,> poskytovatel")
<br> a
<br> XXXXXX XXXXXXX
bydliště:,Sadská XXXXX
datum narození:
<br> registrační číslo žádosti: 000369 (dále jen,<,> žádost")
<br> (dále jen,<,> příjemce")
<br> uzavÍrajÍ podle ustanovení § 10a a násl.zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon č.250/2000 Sb.") a ve smyslu § 159 a násl <.>
zákona č.500/2004Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějšich předpisů,tuto smlouvu:
<br> l <.>
Předmět a účel smlouvy
<br> 1.Touto smlouvou poskytovatel poskytuje příjemci finanční podporu ve formě účelové veřejné
finanční podpory (dále jen,<,> dotace") z rozpočtu poskytovatele na realizaci dňčího projektu blíže
specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace uvedené v záhlaví této smlouvy (dále jen,<,> dÍ|čÍ
projekt) <.>
<br> 2.Dotace je příjemci poskytována v souladu s pravidly dotačního Programu,<,> výměna zdrojů tepla
na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nÍzkopřijmové domácnosti 2" (dále jen,<,> Program") <.>
<br> 3.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se,že bude dňči projekt realizovatsvým jménem,na svou vlastni
odpovědnost,v souladu s právními předpisy,podmínkami této smlouvy a podmínkami Programu <.>
<br> 4.Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanč...

Načteno

edesky.cz/d/8594553

Meta

Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz