« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění ZZŘ - MŽP - Modernizace PVC (uzel sušení a polymerace a provoz VCM bez dovozu surovin)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=1641cb45-144d-ff40-7e36-b5e5fb9dadae
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257280782 rihova@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz
<br>
<br> Praha: 26.2.2024
<br> Číslo jednací:
<br> Spis.značka:
<br> 028807/2024/KUSK
<br> SZ_139968/2023/KUSK/8
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXX / linka XXX
<br> Značka: OŽP/Říh
<br>
<br> Posuzovaní vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> - zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a závěr zjišťovacího řízení
<br> o vlivech záměru
<br> Středočeský kraj (jako příslušný územně samosprávný celek) zveřejňuje podle § 16 odst.2 zákona
č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
<br> (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),informaci Ministerstva životního prostředí o závěru
<br> zjišťovacího řízení a závěr zjišťovacího řízení k záměru
<br>
„Modernizace PVC (uzel sušení a polymerace a provoz VCM
<br> bez dovozu surovin)“
<br>
<br> podle § 7 tohoto zákona <.>
<br> Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v pracovních dnech: po,st 8-17 hod.;
<br> út,čt,pá 8-14 hod.po telefonické dohodě – Mgr.XXXX XXXXXX,XXX XXX XXX u odboru životního
<br> prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje,Zborovská 11,Praha 5,(4.patro,č.4111) <.>
<br> Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
<br> stránkách CENIA,česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na
<br> stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia),pod kódem záměru OV1274 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí odboru
<br> životního prostředí a zemědělství
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v z.Mgr.XXXX XXXXXX
<br> odborný referent na úseku
<br> životního prostředí
<br>
<br>
<br> Datum vyvěšení: 27.2.2024 Datum sejmutí:
<br>
<br> 2024-02-26T17:11:31+0100
get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=ad8d60ae-04e6-bc9d-d842-2f1d8e0ca0b2
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
www.mzp.cz
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
<br> 1/57
<br> Praha dne 23.února 2024
Č.j.: MZP/2024/210/753
Sp.zn.: ZN/MZP/2023/211/276
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy I (dále jen „ministerstvo“) jako
příslušný správní orgán podle § 21 písm.c) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění účinném do 31.prosince 2023 (dále jen „zákon EIA“) na základě informací
uvedených v oznámení záměru,písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků <,>
dotčených správních úřadů,a na základě zjišťovacího řízení provedeného v souladu s § 7 zákona
EIA a podle zásad uvedených v příloze č.2 k zákonu EIA rozhodlo podle ust.§ 7 odst.6 citovaného
zákona,že záměr
<br>
<br> „Modernizace PVC (uzel sušení a polymerace a provoz VCM bez dovozu
surovin)“
<br> nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona EIA <.>
<br> Identifikační údaje
<br> Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1:
<br> „Modernizace PVC (uzel sušení a polymerace a provoz VCM bez dovozu surovin)“
Záměr naplňuje ust.§ 4 odst.1 písm.c) zákona EIA,a to jako změna záměru zařazeného v příloze
č.1,kategorii II,bodě 42,zákona EIA <.>
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Předmětem záměru jsou změny v technologii výroby polymeru polyvinylchloridu (dále jen „PVC“)
v souvislosti se stavbou nové polymerační jednotky a nového sušení PVC a změnou v provozu
výroby vinylchloridu (dále jen „VCM“) s ohledem na návrat k zajištění základní suroviny chlóru
dodávkou ze zařízení membránové elektrolýzy ve SPOLANA s.r.o.nahrazující elektrolýzu
amalgámovou <.>
<br> Provoz výroby VCM,který je meziproduktem při výrobě PVC a provoz výroby PVC jsou součástí
zařízení „Výroba polyvinylchloridu (PVC)“....

Načteno

edesky.cz/d/8594551

Meta

EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz