« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- SPOLEČNÉ POVOLENÍ- Tábor - Pod Nemocnicí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška- SPOLEČNÉ POVOLENÍ- Tábor - Pod Nemocnicí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Č.j.METAB 10918/2024/OŽP/JJah
str.10
<br> Městský úřad Tábor
<br> O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í
<br>
*S00FX01Y2MDE*
<br> Husovo náměstí 2938,390 02 Tábor
S00FX01Y2MDE
<br>
Spis.značka
S-META 3055/2024/JJah
Tábor
<br> Číslo jednací
METAB 10918/2024/OŽP/JJah
<br>
Oprávněná úřední osoba
Ing.XXXXX XXXXXXX / XXX XXX XXX
XX.X.XXXX
<br>
<br> Vodárenská společnost Táborsko s.r.o <.>
Kosova 2894
390 02 Tábor 2
<br> ROZHODNUTÍ
<br> SPOLEČNÉ povolení
<br> Veřejná vyhláška
Výroková část:
<br> Městský úřad Tábor,odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č.51/2020 Sb <.>,o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu),jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm.c) a § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a dále § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 7.12.2023 podala
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o <.>,IČO 26069539,Kosova 2894,390 02 Tábor 2
(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
na stavbu s názvem:
"Tábor - Pod Nemocnicí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.2759/2 (ostatní plocha),parc.č.2761/1 (...

Načteno

edesky.cz/d/8585796

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz