« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 12 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

tab12_výrok_VP
Návrh změny č.12 územního plánu
TÁBOR
<br>
<br> NÁVRH pro vydání
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Označení správního orgánu,který poslední
změnu územního plánu vydal:
<br> Zastupitelstvo města Tábor <,>
pod č.usn.…,dne …
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny
územního plánu:
<br> …
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Jméno a příjmení: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Funkce: Vedoucí odboru rozvoje,MěÚ Tábor
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis a otisk úředního razítka:
<br>
Zpracovatel:
<br> Atelier M.A.A.T <.>,s.r.o <.>
IČO: 281 45 968
<br>
Zodpovědný projektant: Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,MBA,DiS <.>
<br> Projektant: Zuzana Iterská
<br>
Únor 2024
<br>
<br>
<br> 2
<br> Město Tábor
<br>
Č.usn.: V Táboře,dne:
<br>
<br>
<br>
Změna č.12 kterou se mění Územní plán Tábor
<br>
Zastupitelstvo města Tábor,příslušné podle ust.§ 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“),za použi-
tí ust.§ 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona,a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br>
vydává
<br>
Změnu č.12 územního plánu Tábor <,>
<br>
kterou se mění Úplné znění územního plánu Tábor po vydání Změny č.9,účinné od 4.4.2023 takto:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Celé původní znění textové části územního plánu Tábor se
kompletně nahrazuje tímto zněním:
<br>
<br> 3
<br> I.Územní plán Tábor
<br>
<br> A.vymezení zastavěného území
Hranice zastavěného území byla vymezena k datu poskytnutých mapových podkladů - k datu 1.9 <.>
2020 <.>
<br> Hranice zastavěného území byla aktualizována Změnou č.12 k datu 1/2024 <.>
<br> Viz.grafická část – všechny výkresy <.>
<br>
<br>
<br> B.základní koncepce rozvoje území,ochrany a rozvoje jeho hodnot
Koncepce rozvoje území vyplývá ze současných trendů vývoje měst a jejich okolí.Respektuje a rozvíjí
současný strategický rozvojový plán města.V souvislosti s dobrou dopravní dostupností a vzhled...
tab12_srovnávací text_VP
Změna č.12 územního plánu
<br> TÁBOR
(pracovní verze)
<br>
<br> SROVNÁVACÍ TEXT s vyznačením změn
příloha odůvodnění pro veřejné projednání
<br>
LEGENDA:
<br>
původní text
<br>
Věcný obsah Změny č.12 ÚP Tábor:
<br> vložený text rušený text
<br>
Formální úpravy obsahu:
vložený text rušený text
<br>
Změny vyvolané převodem do jednotného standardu územně plánovací dokumentace <,>
<br> platného od 1.1.2023:
vložený text rušený text
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovatel:
Atelier M.A.A.T <.>,s.r.o <.>
<br> IČO: 281 45 968
<br>
<br> Zodpovědný projektant: Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,MBA,DiS <.>
<br> Projektant: Zuzana Iterská
<br>
<br>
<br>
Únor 2024
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> OBSAH DOKUMENTACE
<br> A.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
B.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ,OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> B.1.Hlavní cíle rozvoje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
B.2.Přírodní hodnoty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
B.3.Kulturní hodnoty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
B.4.Hlavní urbanistické hodnoty sídla.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
tab12_5-ZPF_VP
"
"
<br> """"""
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
" "
<br> " "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> """"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> ""
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> ""
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
""
<br> ""
"
<br> " " ""
"
<br> "
"
<br> "
" "
<br> """
<br> " "
"
<br> """
""
<br> ""
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
""
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
<br> "
""
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> " "
"
<br> "
"
<br> """
""
<br> ""
"
<br> "
""
<br> ""
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> ""
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> " " " " " " "
"
<br> "
<br> " " " " " " " " " "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
" "
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> ""
<br> "
"
<br> "
"
<br> " "
"
<br> " "
"
<br> "
" "
<br> "
"
"
<br> "
"
<br> "
<br> """
<br> """
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> " " "
<br> "
"
<br> "
"
<br> " " " " ""
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> ""
""
<br> "
<br> " " "
<br> " " " " " " " " " " "
" " "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> """
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> "
<br> ""
<br> "
<br> "
"
<br> "
<br> """"""""""""
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> ""
""""""""""""""
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> " " " " " " "
" " " " "
<br> " " "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> """
"
<br> " " "
" "
<br> " " ""
"""""""
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> """"""""
"
<br> "
<br> "
""
<br> " "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> """
""
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> " " "
"
<br> " "
""
<br> """
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> " "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"""
<br> "
"
<br> "
"
<br> " " "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> """"
<br> "
"
<br> " " "
"
<br> " " "
<br> "
"
<br> " ""
"
<br> """""""
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> " ...
tab12_odůvodnění_VP
1
<br>
<br>
Návrh změny č.12 územního plánu
<br> TÁBOR
<br>
ODŮVODNĚNÍ pro veřejné projednání
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Označení správního orgánu,který poslední
změnu územního plánu vydal:
<br> Zastupitelstvo města Tábora <,>
pod č.usn.…,dne …
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny
územního plánu:
<br> …
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Jméno a příjmení: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Funkce: Vedoucí odboru rozvoje,MěÚ Tábor
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis a otisk úředního razítka:
<br> Zpracovatel:
<br> Atelier M.A.A.T <.>,s.r.o <.>
<br> IČO: 281 45 968
<br>
<br> Zodpovědný projektant: Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,MBA,DiS <.>
<br> Projektant: Zuzana Iterská
<br> Únor 2024
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Obsah
<br>
<br> 1.POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> 2.SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> 3.VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ <,>
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> 4.VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
<br> 5.VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,POPŘÍPADĚ S VÝSL...
tab12_4-KOV_VP
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" "" "" "" "" """ """" """"""""""""""""""""""" "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ...
tab12_3-VPSOA_VP
Z 12/20
<br> Z 12/31
<br> Z 12/23
<br> Z 12/29
<br> VD.4
<br> VD.4
<br> VD.8
<br> VD.8
<br> VK.3
<br> VD.4
<br> PO.6
<br> PO.5
<br> PO.7
<br> VU.1
<br> VK.3
<br> VK.4
<br> VK.2
<br> VK.2
VK.2
<br> VK.1
<br> VD.9
<br> VD.8
<br> VD.5
<br> VD.2
<br> VT.T2
<br> VT.T2
<br> VT.T2
<br> VD.31
<br> VD.31
<br> VD.30
<br> VD.30
<br> VD.30
<br> VD.30
<br> VD.30
<br> VD.30
<br> VD.30
<br> VD.28
<br> VD.13
<br> VD.13
<br> VD.12
<br> VD.10
<br> VD.10
<br> VD.10
<br> VD.1d
VD.1c
<br> VD.1d
VD.1c
<br> VD.1a
<br> VD.1aVD.1b
<br> VD.1b
<br> VT.P2
<br> PP.Z 7
<br> PP.Z 2
<br> VT.T1
<br> VT.T2
<br> VT.P9
<br> VT.P8
<br> VT.P7
<br> VT.P6
VT.P5
<br> VT.P4
<br> VT.P4
<br> VT.P3
<br> VT.P2
<br> VT.P2
<br> VT.P1
<br> VT.K7
<br> VT.K1
<br> VT.V5
<br> VT.V4
<br> VT.V4
<br> VT.V2
<br> VT.E8
<br> VT.E7
<br> VT.E5
<br> VT.E2
<br> VD.31
<br> VD.30
<br> VD.29
<br> VD.27
<br> VD.25
<br> VD.20
<br> VD.17
<br> VD.16
<br> VD.13
<br> VD.12
<br> VD.11
<br> VD.10
<br> VD.1dVD.1c
<br> VD.1bVD.1a
<br> VT.K13
<br> VT.K13
<br> VT.K13
VT.K13
<br> VT.E20
<br> VD.9-K
VD.9-K
<br> VD.9-K
<br> VD.9-K
<br> VT.K10
<br> VT.K10
<br> VT.K10
<br> PP.1/3
<br> PP.Z 22
<br> PP.Z 21
<br> PP.Z 19
<br> PP.Z 20
<br> PP.Z 18
<br> PP.Z 17
<br> PP.Z 15
<br> PP.Z 14
<br> PP.Z 12
<br> PP.Z 9dPP.Z 9c
<br> PP.Z 9b
PP.Z 9a
<br> PP.Z 6c
<br> PP.Z 6a
<br> PP.Z 1b
<br> PP.Z 1a
<br> VT.K13
<br> VT.K13
<br> VT.K12VT.K12
<br> VT.K11
<br> VT.E21
<br> VT.E20
<br> VT.E18
<br> VT.E15
<br> VD.9-K
<br> VPD.21
<br> VPD.19
<br> VPD.15
<br> VPD.14
<br> VD.4-Da
<br> VD.10-O
<br> VD.10-O
<br> VD.10-O
<br> VD.10-O
<br> VD.10-O
<br> VD.10-O
<br> VD.10-O
<br> VD.10-O
<br> VD.8-Hc
<br> VD.8-Hc
<br> VD.8-Ha
<br> VD.8-Ha
<br> VD.7-Gc
<br> VD.7-Gb
<br> VD.7-Gb
<br> VD.7-GbVD.7-Gb
<br> VD.7-Gb
<br> VD.6-F2
<br> VD.6-F1
<br> VD.6-F1
<br> VD.6-F1
VD.6-F1
<br> VD.6-F1
<br> VD.6-Fd
<br> VD.6-Fd
<br> VD.6-Fd VD.6-Fd
<br> VD.6-Fd
VD.6-Fd
<br> VD.6-Fc
<br> VD.6-FcVD.6-Fb
<br> VD.6-Fb
<br> VD.6-Fb
VD.6-Fa
<br> VD.6-Fa
<br> VD.6-Fa
<br> VD.5-Ec
<br> VD.5-EcVD.5-Ec
<...
tab12_2-HLV_VP
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ Õ
<br> ÕÕ Õ Õ
<br> Õ Õ
<br> Õ ÕÕ Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
Õ ÕÕ Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
ÕÕ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
ÕÕ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> ÕÕÕÕ
<br> ÕÕ
<br> Õ Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
<br> Õ
<br> Õ...
tab12_2c-HLI_VP.pdf
" " " " " " "" "" " " " " "" " " """ " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" "" "" "" "" " " " " " " " " " " """ " " " " "" " " " "" "" "" "" " " " " "" " " " " " " " "" " " " " " "" " " " """ " " " " " " " " " " " " " " " " " " """ " " " " " " " " " " " "" " "" "" " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" """ " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " """ "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " """"" " """ " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " """""""""""""" "" "" " "" """" "" "" " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " """"" """"" """"""""""""""""""""" """"""""""""""""" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " """"""""" "" " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " """" """" """""" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " """ """"" """"" """ "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " """"""""" " " " " " " " " " " " " " " " " " """ " """""" """""""" "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " """""""" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" "" " " " """"" """ " " " " " " " " " " " " """"""""""" """ " " """" """""""" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "...
tab12_2b-HLK_VP.pdf
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ Õ
<br> ÕÕ Õ Õ
<br> Õ Õ
<br> Õ ÕÕ Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
Õ ÕÕ Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
ÕÕ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
ÕÕ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ Õ
<br> Õ
<br> ÕÕ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
<br> ÕÕ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> ÕÕÕÕ
<br> ÕÕ
<br> Õ Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
<br> Õ
Õ
<br> Õ
<br> Õ Õ
<br> Õ
<br> Õ...
tab12_2a-HLU_VP.pdf
$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$$$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$$$$ $ $ $$ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $$ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $$ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$$$$$ $$ $ $ $ $ $$$$$$$$$$$$ $ $ $$$$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$$$$$$$$$ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @@ @@@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ $$$$$$$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$$$$$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $$ $$$$ $$$$$ $$$$$$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$$$$$ $$ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $$$$ $ $ $$ $ $ $ $$ $ $$$$$$ $ $ $ $ $ $ $ $$ $$$ $$$$$ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$$$$$$$ $$$$$$$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $$ $$$$$$ $$$$ $$ $$$$$$$$ $$$$$$$$$ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $$$ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $$$$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $$$ $$$ $$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $$ $$ $$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$$$ $$$ $$$ $ $ $ $ $ $ $$$$$ $$ ...
tab12_1-ZCU_VP.pdf
""""""
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
" "
<br> " ""
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
""
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> " "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> """"
<br> "
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> " "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> """
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
" "
<br> " "
" "
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> """
"
<br> "
<br> "
"""""
<br> "
"
<br> " "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"" "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
""
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
" "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
" "
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> ""
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
<br> ""
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> " "
" "
<br> " "
" "
<br> " "
" "
<br> " "
" "
<...
vyhlaska_001.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor rozvoje *S00FX01Y4UVM* Žižkovo nám.2/2,390 01 Tábor S00FX01Y4UVM Spis.značka S-META 10516/2023 OR/Pa 5 Tábor Číslo jednací METAB 11808/2024/OR/LPav 2024-02-26 Oprávněná úřední osoba XXXXXX XXXXXXXX XXX.VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Tábor,odbor rozvoje,jako příslušný úřad územního plánování vykonávající působnost pořizovatele územních plánů podle ustanovení § 6 odst.1a zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s ustanovením § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování změny),v návaznosti na § 172 zákona č.500/2004 Sb.o správním řízení,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č.12 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Veřejné projednání se uskuteční dne 27.3.2024 (středa) od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově matriky Městského úřadu Tábor,Žižkovo náměstí 6,Tábor Návrh změny územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele,na odboru rozvoje Městského úřadu Tábor,Žižkovo nám.2,č.dveří 307,v úředních hodinách: pondělí,středa 8:00 - 17:00 hod.úterý,čtvrtek 13:00 – 15:00 hod.pátek 8:00 – 11:30 hod.a dále je zveřejněn na internetové úřední desce www.taborcz.eu a v sekci územní plánování: https://www.taborcz.eu/zmena-c-12-uzemniho-planu-tabor/ds-4378/archiv=0&p1=66232 od 26.2.2024 do 3.4.2024.Platný územní plán Tábora je k nahlédnutí https://www.taborcz.eu/uzemni-plan-mesta- tabor/ds-2728 Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky.Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.Ke stanoviskům,námitkám a p...

Načteno

edesky.cz/d/8585795

Meta

Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Stavby   Rozpočet   Stavby   Prodej   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz