« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu- ulice Za Rybníkem, Planá nad Lužnicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace DIO 73134-2023.pdf.pdf
Planá nad Lužnigí.ulice Za Rybníkem SITUACE DIO - SCHÉMA
<br> Jů“
<br> "
<br>.<.> F:“
<br> ? iu.' ' Ě.<.>.<.> * \ _; ultgsgsič'ýgs
<br>."Íůd \ _ gůgd
<br> csv-“ \.€ / „ *.“- - <.>,<.>.má“ 3“ „ms.'.a? \1 “PLANÁ * ] "*“ 31:55 ' : 6qu LUŽNICÍ ',53 _ ' (';r f/Z.M3,— ' * „.-_,<,> ;; mm M?- M.;/(J- aaa-am; M'— - * „\ Žací-$$$“,<.> S? wi“ ' 17? "'.? na ' %
<br> ! k ----- __ * Dopravně Inženýrské opatřenl "'1._,--"' _ „_ & dopravni znaceni M "MIN 'N" |.5?,; V 1- "' utahmmučnud |,sap.' <.>,f * HB Akce: Planá nad Luinlcl.ulice Za Rybnlkem
<br> Příloha:
<br>,; Akce: Planá nad Lužnicí.uIIcaZa Ryban - Osazení nz 329 <.>
2023-73134.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01XJ7A2*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01XJ7A2
<br>
Spis.značka S-META 73134/2023/MVor Tábor
<br> Číslo jednací METAB 2771/2024/OD/MVor
<br> Oprávněná úřední XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS./ XXX XXX XXX XX.X.2024
<br>
<br> Město Planá nad Lužnicí,Zákostelní 720,391 11 Planá nad Lužnicí
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na stanovení místní úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích,který dne 27.12.2023 podalo
<br> Město Planá nad Lužnicí,IČO 00252654,Zákostelní 720,391 11 Planá nad Lužnicí
<br> (dále jen "navrhovatel"),po předchozím projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích v souladu s § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu v návaznosti na §
<br> 172 odst.1 správního řádu s příslušným dotčeným orgánem,t.j.Policií České republiky,která
<br> k předmětnému stanovení místní úpravy provozu vydala stanovisko dne 1.12.2023 pod č.j.KRPC-410-
<br> 1792/ČJ-2023-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu místní úpravu
<br> provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Za Rybníkem,Planá nad Lužnicí,která
<br> spočívá v umístění a osazení svislé dopravní značky B 29 „Zákaz stání“ z důvodu zamezení parkování
<br> cizích vozidel,která ztěžují vjezd a výjezd ze stávajících garáží <.>
<br> Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravních značek musí odpovídat přiložené grafické situ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz