« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- ulici U Stadionu Míru, parkoviště v ulici Kvapilova, Tábor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DIO 11554.pdf
Mistrgggtví ČR v Minibasketbalq U12 v Táboře
<br> Detail DZ E13 _ _
<br> SITUACE o|o - SCHÉMAV; Zábor parkovacích míst ' -
<br> \“ <.>
<br> MIMO ÚČASTNÍKÚ Mistrovství ČR
<br> v MInibasketbalu
<br> 3.5.2024 OD 7:00
<br> 5.5.2024 DO 16:00
<br> &axaxvm
<br> cy zlé-LPC - M—f ;,z).gag-“* “.f;
<br> Aafaglm-m' ů.: <.>
<br> „\ Dopravné inženýrské opatření 1—7
<br>.„Bém,Jin w.<.>.: uma: www-vn doo “' " CM as: www:: 391 117W“ W Ulli“
<br> \'-.'t_ ' <.>,*.„ \ 1.g.<.>,' “'
<br> Akce: Mistrovství ČR v Minlbaskatbalu U12 vTábořo <.>
<br> Wblokovánl parkoviště před Spathmfhaíw Kvapilova u a parkoviště podél XXXX XXX.DZ XXX budou osazeny minimálně X dní před začůucem akce.' Termín našince: 3.5.2024 - 5.5.2024
<br> *?
<br> XXX - a Akta: Huml ČR \: Mlnhakumuu une v Táboře "ml Mm“ “' meml; XXXXX XXXXX Přfloha' Dmum: XXXXXX
<br> k
<br> Mistrovství ČR v Minibasketbalu U12 v Táboře
<br> SITUACE DIO - SCHÉMA 2/2
<br> "::1 1.3.1
<br> Swarm-ma lama “VEHHIIÉ'JH
<br> __ „H.-.<.>.<.> 1.5.5.—
<br>.<.> ÍUTL-i,Ef
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD -W.TABOR
<br> -13%čami _
<br> řeší;
<br> ' Detail Dz' E13
<br> 4-
<br> či.!,;
<br>.o./' „.::.A.<.> " -'.'
2024-11060.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01Y4AUN*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01Y4AUN
<br>
Spis.značka S-META 11060/2024/VPec Tábor
<br> Číslo jednací METAB 11554/2024/OD/VPec
<br> Oprávněná úřední osoba Bc.Veronika Peclová / 381 486 283 26.2.2024
<br>
<br> Město Tábor,Odbor školství,mládeže a tělovýchovy,Žižkovo nám.2/2,390 01 Tábor 1
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 20.2.2024 podalo
<br> Město Tábor,Odbor školství,mládeže a tělovýchovy,IČO 00253014,Žižkovo nám.2/2,390
<br> 01 Tábor 1
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 19.2.2024 pod č.j <.>
<br> KRPC-370-282/ČJ-2024-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu na MK 238c v ulici U Stadionu Míru,dále pak na parkovišti v ulici Kvapilova před
<br> č.p.2419 na pozemku parc.č.1798/10 v katastrálním území Tábor,Tábor,která spočívá v umístění a
<br> osazení přenosných svislých dopravních značek z důvodu zajištění parkování pro účastníky a
<br> organizátory MČR v minibasketbalu U12 <.>
<br> Doba trvání: od 7:00 hod.dne 3.5.2024 do 16:00 hod.dne 5.5.2024 <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravních značek musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO,která je nedílnou
součástí tohoto opatření <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravních značek s certifiká...

Načteno

edesky.cz/d/8585793

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz