« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Kamenná, Havlíčkova a další, Cheb, MUCH 18770/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

18770 grafická příloha - uzavírka - most přes Ohři, Kamenná - Havlíčkova, Cheb
„&"/m
<br> i_qllf4557 055“ _
<br> o
<br> 0,146;qu Obi/Jů už
<br> “má“ ?-
<br>.'.<.> p'emys\a Otakara
<br> ' Bozéáy rámem? :ůů Ghebyťwhiasi dlep
<br> lS/fčmoz/Ý 190206 <.>
<br> Š' $ $ Q
<br> 5.U
<br> h *: 5 : " Cee “: ' Jánské ' —
<br> ? námésu' "b 01,? 1 ?S? ' Jam-“lupů X a „*.<.> - 5 ?; - +?.- '* náměstí
<br> 3304“ Krále Jiřího a- „ zPodébradl; 1
<br> a_—
<br> r:.Růžový kopeček
<br> „_ Suou“
<br> XXXXXXX XXXXX :
<br> X: Václava Kučery XX —— <,>
<br> namiil :“ _š Baltazara Neu na
<br> 'É; náměstí.'.- Kasa-iní " <.>
<br> mm 0M"— :,|
<br> 5 © Dmřákova Š +
<br> v,_ r
<br> " _,Malé oqo
<br> ; <.>
<br> — náměstí 1- oteva
<br> mw “eff—“.a
<br>.\
<br> wymur; 'Em-G+
<br> _ '?u? ShEL.1 mm
<br> E
<br> pages.“ " <.>
<br> „neminu
<br> \? 09 o:."c
<br> a &* *? 96
<br> “Bigy—b
<br> w“ ><
<br> a: %.%: & %
<br> 300095 mágové
<br> 'ERquJňa
<br> Stádkova
<br> ouaxsuawox
<br> Il“ e.24
<br> nl.<.>._.<.> 131 53 _.<.> - — ! ".A & * _ * A A A A A A 6.<.> -
<br> „529,52 KRPK- Jika-__ Ý- “ <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- aiu—202,Dl UO Cheb souhlasí dle přiložené siruac (
<br>.©.<.> *.„.\“,;.' _ - Dočasně zrusena _ * - - <.>," "© autobusová zastávka - - — ©
<br> '? " _ _ " Náhradní *._ z _.<.> autobusová zastávka
<br> B.“__ _.—.L : ' _-
<br>.' & - '.' ' -.gyga - POZOR : a 8 3010: \ ů * řež-é '- _ó
<br>.“ * * a ".'
<br> “ ii a mosr „ » \
<br> PŘESQHŘI UZAVREN
<br> rr * -
<br> _ DETAH.mm.' _ ; |P22.<a *
<br>.= ©._./.= [5] : '“ “\ _Q _ ; _ / DIO — Cheb — uzavírka Amerického mostu
<br> Rekonstrukce mostu CH-05 Most přes Ohři v Chebu
<br> |_ Fil—l;?.\ _.<.>.h" & „!" _; g_n E _ 17-905 :.Wp *QfQéďW-MČM “gw EVD-„;LW' 05 ___/ * v '
<br>.M\gm'; Nefumňkzů'l hm.; ili/.\\-\\__ \\:iff.<.>.v“.-.'I.Z- -.<.>
<br>._;mfť.: <.>
<br> *? i.gif—mw
<br> |".v.<.>,;
<br> :?
<br> ' ZIHG'FÍ'ťtý-CUÁU'H Z? \___._ a ____.-_" „x'žtht
<br> “r <.>
18770 OOP - stanovení PÚP - Kamenná, Havlíčkova a další, Cheb
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 18770/2024 Cheb,dne: 26.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ/1492/2024
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> E-mail: ctvrtnikova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 520
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu právnické osoby STRABAG a.s.<,>
<br> IČ: 608 38 744,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 - Jinonice,na stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích pro označení uzavírky a objížďky realizované v souvislosti s prováděním
<br> stavebních prací na rekonstrukci mostu přes řeku Ohři spojující ul.Kamenná a Havlíčkova v Chebu <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,Krajské ředitelství policie
<br> Karlovarského kraje,č.j.: KRPK-14725/ČJ-2024-190206 ze dne 16.02.2024,v návaznosti na ustanovení
<br> § 77 odst.5 a odst.6 zákona o silničním provozu,ustanovení § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy <,>
<br> kterým
<br>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> na silnici II/606 umístěné na p.p.č.242/1,k.ú.Cheb (ul.Evropská),na silnici II/606 umístěné
<br> na p.p.č.242/52,k.ú.Cheb (ul.Pražská),na silnici II/214 umístěné na p.p.č.2296/37,p.p.č.2299/1 <,>
<br> p.p.č.2357/10 a p.p.č.2358/1,k.ú.Cheb (ul.Ašská),na místní komunikaci III.třídy C267 umístěné
<br> na p.p.č.2273/13,k.ú.Cheb (ul.Kamenná),místní komunikaci III.třídy C268 umíst...

Načteno

edesky.cz/d/8584378

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz