« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Rozhodnutí - stavební povolení: "Houbětín 61 - objekty UV, XY - komunikace a zpevněné plochy"|na poz

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-116898.pdf
ÚŘADMĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9 - Vysočany
<br> SPIS.ZN.: S MCP09/116898/2023/OVÚR/LAVL
Č.J.: MCP09/008975/2024/OVÚR/LAVL
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
valachl@prahaX.cz
<br> DATUM: 21.02.2024 Ukl.zn.: D-781/Hloubětín
<br> ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Úřad městské části Praha 9,odbor výstavby a územního rozvoje,jako speciální stavební úřad příslušný
dle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon") ve spojení s ustanovením § 334a
odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů,§ 16 odst.1 a § 40 odst.4
písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích"),podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.Prahy,kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy,ve znění pozdějších předpisů,ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111
stavebního zákona ve spojení s § 16 zákona o pozemních komunikacích,žádost o stavební povolení <,>
kterou dne 12.07.2023 s doplněním dne 01.11.2023 podala společnost FINEP Hloubětín 61 k.s <.>,IČO
27922120,Havlíčkova 1030/1,110 00 Praha-Nové Město,kterou zastupuje FINEP CZ a.s <.>,IČO
26503387,Havlíčkova 1030/1,110 00 Praha-Nové Město <,>
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání rozhodl,že stavba nazvaná:
<br> "Houbětín 61 - objekty UV,XY - komunikace a zpevněné plochy"
na pozemcích parc.č.1649/1,1652/2,1652/4 v katastrálním území Hloubětín <,>
<br> SO 04.01 Zpevněné plochy - pěší pojížděné komunikace
SO 04.02 Zpevněné plochy - pěší komunikace
SO 04.03 Zpevněné plochy - vjezd do objektů UV,XY
SO 04.10 Odvodnění uličních vpustí a Aco-drainů
<br> (dále jen "stavba") se podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu v platném znění
<br> p...

Načteno

edesky.cz/d/8581613

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz