« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Doprava v HMP – stavba městského okruhu, stavba D0 stavba 518 a 520

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6_MHMP_153786_2019.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
Magistrát hlavního města Prahy
odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
MHMP 133107/2019 / 18.01.2019 Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 153786/2019 Počet listů/příloh: 2/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 153786/2019 OCP 19.02.2019
<br>
<br>
<br> Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu
dle § 98 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br>
Návrh opatření obecné povahy - územní opatření o stavební uzávěře pro stavbu č.520
Březiněves – Satalice Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy)
<br>
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh opatření
obecné povahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně
přírody a krajiny,zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon),zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně
některých zákonů,zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší a zákona č.254/2001 Sb.<,>
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),to vše ve znění pozdějších předpisů <,>
vydává toto stanovisko:
<br>
Z hlediska lesů a lesního hospodářství:
Ing.XXXXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: martin.hruska@praha.eu
Předmětem návrhu Opatření obecné povahy č.X/2019 je vydání územního opatření o stavební
uzávěře pro stavbu č.520 Březiněves – Satalice Pražského okruhu (Silniční okruh kolem Prahy
/“SOKP“/).Součástí návrhu je seznam pozemků a staveb dotčených územním opatřením
o stavební uzávěře a grafická část.N...
Usnesení_Zastupitelstva_HMP_4_8.pdf
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 4/8
ze dne 25.5.2023
<br> k doplnění seznamu klíčových dopravních staveb uvedených v usnesení Zastupitelstva HMP
číslo 2/7 ze dne 23.3.2023
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.d o p l ň u j e
<br> 1.na základě usnesení Výboru pro dopravu ZHMP ze dne 4.4.2023 k bodu č.4 <.>
"Diskuse k návrhu na změnu usnesení Zastupitelstva HMP č.2/7 ze dne 23.3 <.>
2023 doplněním seznamu důležitých dopravních staveb" seznam klíčových
dopravních staveb uvedených v usnesení Zastupitelstva HMP č.2/7 ze dne 23 <.>
3.2023 o následující: silniční obchvat Písnice a XXXXXX,aglomerační okruh a jeho
modernizaci,Vesteckou spojku včetně křižovatky na 3,5 km dálnice D1,Parkovací
objekty – (P+R Zličín (Westfield),P+R Depo Hostivař,P+R Opatov,P+R Nádraží
Smíchov),rekonstrukci Libeňského soumostí,rekonstrukci Hlávkova mostu,lanovku
Podbaba – Bohnice,nové tramvajové tratě – Suchdol,Počernická,železniční
přesmyk Libeň – Malešice,tramvajové tratě Vinohradská – Opletalova / Václavské
náměstí,cyklostezky A1 – A9
<br> 2.v návaznosti na usnesení Výboru pro dopravu ZHMP ze dne 4.4.2023 k bodu č.4 <.>
"Diskuse k návrhu na změnu usnesení Zastupitelstva HMP č.2/7 ze dne 23.3 <.>
2023 doplněním seznamu důležitých dopravních staveb“ seznam staveb u kterých
bylo usnesením Zastupitelstva HMP č.2/7 ze dne 23.3.2023 uloženo Radě HMP
připravit a předložit Zastupitelstvu hl.m.Prahy harmonogram dostavby včetně
odhadovaných rozpočtových dopadů,o stavby: silniční obchvat Písnice a XXXXXX <,>
Parkovací objekty – P+R ( Zličín (Westfield),Opatov ),nové tramvajové tratě –
Suchdol,Počernická a Vinohradská – Opletalova / Václavské nám.a mění termín
do kdy má být tento úkol splněn z 25.5.2023 na 12.9.2023
<br> I I.k o n s t a t u j e,ž e
<br> 1.výsledný seznam klíčových dopravních staveb je následující: stavby Městského
okruhu,Pražského okruhu,silniční obchvat Písnice a XXXXXX...
Usnesení_Rady_HMP_č.1701.pdf
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1701
<br> ze dne 21.9.2010
<br> k návrhu na dopravně organizační a stavebně technická opatření související s výstavbou
severovýchodní části Městského okruhu a Libeňské spojky
<br>
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.b e r e n a v ě d o m í
skutečnosti,uvedené v důvodové zprávě,podmiňující postup přípravy zbývajících staveb
sítě hlavních komunikací
<br> I I.s c h v a l u j e
opatření dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I I.u k l á d á
1.MHMP - OMI MHMP
<br> 1.aplikovat dopravně organizační a stavebně technická opatření dle přílohy č.1
tohoto usnesení,při přípravě a realizaci staveb severovýchodní části MO a
Libeňské spojky
<br> Kontrolní termín: 31.12.2011
<br> Kontrolní termín: 31.12.2012
<br>
<br>
<br>
MUDr.XXXXX XXX
primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br> JUDr.XXXXXX XXXXXX
náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: radní Šteiner
Tisk: R-2669
Provede: MHMP - OMI MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1701 ze dne 21.9.2010
<br> dopravně organizační a stavebně technická opatření pro výstavbu a provoz souboru staveb Městského okruhu a
Libeňské spojky (stavby č.0081,0094,8313)
<br> 1.Umístění komunikací MO a LS v tunelech
<br> V rámci navrženého řešení vedení MO+LS se využívá rozsáhlých tunelových úseků.Na povrchu území
(uliční síť) tak zůstává pouze obslužná místní doprava.Délka připravované části MO je 8,8 km,délka
Libeňské spojky je 1,4 km.Z této délky je předpokládáno vedení trasy v ražených a hloubených tunelech v
celkové délce přes 5 km (cca 50%),v podstatě v celém rozsahu kde trasa prochází obydleným územím <.>
Jedná se o tunely Bílá skála 1490 m (MO 0081),Vysočany-Malešice 2950 m (MO 0094),Libeň 880 m (LS
8313).Došlo ke zvýšení rozsahu tunelů oproti ÚP (1999) i oproti návrhu nového ÚP (2009) <.>
Zásadní pozitivní vliv na hlukové poměry a znečištění ovzduší <.>
<br>
2.Nízkohlučn...
9_MHMP_1844749_2022.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> PRAGOPROJEKT,a.s <.>
<br> IČO:45272387
K Ryšánce 1668/16
<br> 14700 Praha 4
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
ŽP-Ple-0019-2022 Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1844749/2022 Počet listů/příloh: -/-
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1762317/2022 10.10.2022
<br>
<br>
<br>
Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor ochrany prostředí (dále jen „OCP MHMP“),jako orgán ochrany
přírody,příslušný podle ustanovení § 77a odst.4 písm.o) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně
přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v návaznosti na žádost
doručenou dne 27.9.2022,po posouzení návrhu záměru „D0,stavba 520 Březiněves –
Satalice“,žadatele společnost PRAGOPROJEKT,a.s <.>,IČO: 45272387,K Ryšánce 1668/16 <,>
147 54 Praha 4,vydává podle § 45i odst.1 zákona toto stanovisko:
<br> záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi
významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality (dále jen
„EVL“) ani ptačí oblasti (dále jen „PO“) <.>
<br> Odůvodnění
Záměrem je dopravní stavba liniového charakteru,která doplňuje severovýchodní segment
Silničního okruhu kolem Prahy v úseku Březiněves - Satalice.Komunikace je navržena jako
šestipruhová s připojovacími a odbočovacími pruhy v oblasti mimoúrovňových křižovatek <.>
Celková délka úseku je cca 13 km.Součástí záměru je 5 mimoúrovňových křižovatek.Záměr je
předkládám ve dvou variantách se stejnou stopou – varianta zahloubená a varianta tunelová <.>
Varianta tunelová zahrnuje 3 tunelové úseky (Třeboradice,Veleň,Vinoř).Trasa také částečně
prochází územím Středočeského kraje <.>
<br>
<br>
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení ochrany přírody a krajiny
<br> *MHMPXPJRRW...
8_MHMP_0738046_2021.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Magistrát hlavního města Prahy
odbor územního rozvoje
<br> Jungmannova 35/29
<br> 110 00 Praha 1
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
MHMP 628584/2021/19.05.2021 Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 738046/2021 Počet listů/příloh: 2/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 738046/2021 17.06.2021
<br>
<br> Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“)
jako dotčeného orgánu podle § 98 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů a § 172 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br>
Upravený návrh územního opatření o stavební uzávěře pro stavbu č.520 Březiněves –
Satalice Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy)
<br>
Z hlediska lesů:
Ing.XXXXX XXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: milan.fink@praha.eu
<br> Předmětem žádosti je projednání upraveného návrhu opatření obecné povahy – územního
opatření o stavební uzávěře pro stavbu č.520 Březiněves – Satalice Pražského okruhu (Silničního
okruhu kolem Prahy) s dotčenými orgány.Z hlediska námi chráněných zájmů nemáme
k upravenému návrhu žádné připomínky a pokládáme ve smyslu ustanovení § 98 odst.2 zákona
č.183/2006 Sb.předložený upravený návrh za dohodnutý <.>
<br>
Z hlediska ochrany ovzduší:
Ing.XXXXX XXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: tomas.novak@praha.eu
<br> Předmětem předložených podkladů je projednání upraveného návrhu opatření obecné povahy –
územního opatření o stavební uzávěře pro stavbu č.520 Březiněves – Satalice Pražského okruhu
(SOKP) s dotčenými orgány <.>
K návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro výše uvedenou stavbu vydal OCP MHMP <,>
oddělení ochrany ovzduší,dne 19.2.2019 stanovisko č.j.MHMP 153786/2019,SZn.S-MHMP
153786/2019 OCP a dne 4.3.2020 druhé stanovisko č.j.MHMP...
7_MHMP_203718_2020.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Magistrát hlavního města Prahy
odbor územního rozvoje
<br> Jungmannova 35/29
<br> 110 00 Praha 1
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
MHMP 190428/2020/03.02.2020 Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 203718/2020 Počet listů/příloh: 2/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 203718/2020 04.03.2020
<br>
<br> Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu
podle § 98 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů s § 172 odst.1 zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů
<br>
Návrh opatření obecné povahy – územní opatření o stavební uzávěře pro stavbu č.520
Březiněves – Satalice Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy)
<br>
Z hlediska lesů:
Ing.XXXXX XXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: milan.fink@praha.eu
<br> Předmětem návrhu opatření obecné povahy je vydání územního opatření o stavební uzávěře
pro stavbu č.520 Březiněves – Satalice Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) <.>
Součástí návrhu je seznam pozemků a staveb dotčených územním opatřením o stavební uzávěře
a grafická část.Navržená stavební uzávěra se dotýká katastrálních území Ďáblice,Březiněves <,>
Třeboradice,Miškovice,Vinoř,Satalice,Horní Počernice a Kyje.Tímto územním opatřením
o stavební uzávěře se v nezbytně nutném rozsahu omezí stavební činnost,která by mohla
znemožnit budoucí využití území pro výstavbu této zásadní veřejně prospěšné stavby.Toto
územní opatření o stavební uzávěře platí do doby nabytí účinnosti Metropolitního plánu <.>
Z hlediska orgánu státní správy lesů nemáme k navržené stavební uzávěře a jejímu rozsahu
připomínky <.>
<br>
Z hlediska nakládání s odpady:
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,email: daniela.pelechova@praha.eu
<br> K předloženému návrhu opatře...
MHMP_297137_2024.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 36/31,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> 23.01.2024 Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 297137/2024 Počet listů/příloh: -/11
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 128394/2024 19.02.2024
<br> Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Vážená paní <,>
<br> hlavní město Praha – Magistrát hl.m.Prahy (dále jen „MHMP“),jako povinný subjekt ve smyslu
ust.§ 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění
(dále jen „InfZ“),obdrželdne 23.1.2024 Vaši žádosto poskytnutí informace(dále jen „Žádost“) <.>
Z důvodu vyhledávání a sběru informací v jiných úřadovnách povinného subjektu (MHMP)
odlišných od odboru vyřizujícího danou Žádost byla prodloužena lhůta pro poskytnutí informace
přípisem ze dne 30.1.2024 pod č.j.MHMP 171028/2024.Pro hlavní město Praha je v textu dále
používána zkratka „HMP“ <.>
<br> V Žádosti konkrétně uvádíte (uvedeno v citaci):
<br> „Žádám dokumenty vyhotovené povinným subjektem (usnesení,rozhodnutí),tak i dokumenty
jiných původců – rozhodnutí orgánu,obdržené odvolání,a dále závazná stanoviska,vyjádření
apod.D0,stavba 520 Březiněves – Satalice
•Usnesení Zastupitelstva RHMP 1701/2010 ze dne 21.9.2010
•Usnesení Zastupitelstva HMP č.4/8 ze dne 25.5.2023 v návaznosti
•Vyjádření k zahájení posuzování vlivu záměru D0 518,519 Ruzyně–Březiněves na životní
prostředí (EIA) Auto*Mat,z.s.IČ: 22670319 označení: 2023-092901 29.09.2023
•Skutečně plní příprava Městského okruhu podmínky EIA?Má město důvěryhodné podklady pro
své tvrzení,že zprovoznění tunelového komplexu Blanka nezvýšilo emise CO2 z dopravy?
•Kam se v roce 2015 ztratilo 585 tisíc vozokilometrů denně,o které vzrostla doprava na
sledované síti,když Blanka dopravní výkon údajně nezvýšila?
•Co tedy způsobilo nárůst intenzit automobilové dopravy v následujících letec...
5 MHMP_1078280_2014_stavební úzávěra (002).pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
Sídlo: Mariánské nám.2,110 01 Praha 1
Pracoviš tě: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Informační linka MHMP: 12 444,fax: 236 007 074
e-mail: ozp@praha.eu ; IDDS: 48ia97h
<br>
Hlavní město Praha MHMP
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
ředitelka odboru stavebního a
územního plánu
- z d e -
<br>
<br>
Váš dopis zn.SZn.Vyřizuje/telefon Datum
S-MHMP
1012807/2014
MHMP 1065682/2014
<br> S-MHMP-
1078280/2014/1/OZP/VI
<br> Ing.Cibulková/236004423 5.8.2014
<br>
<br> Věc: Projednání návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro stavbu Pražského
<br> okruhu (č.520)
<br>
<br> Z hlediska námi chráněných zájmů odbor životního prostředí MHMP nemá připomínky <,>
<br> v souladu s ust.§ 172 odst.4 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,k návrhu územního opatření o
<br> stavební uzávěře pro stavbu Pražského okruhu (č.520) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.Veronika M i l á č k o v á,Ph.D <.>
<br> ředitelka odboru
4_MHMP_2614215_2023+(002)_anonymizovany.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 100,fax: 236 007 157
<br> 1/16 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Ministerstvo životního prostředí
<br>
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 2614215/2023 Počet listů/příloh: 8/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2414481/2023 OCP 13.12.2023
<br>
<br>
<br> Vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu
státní správy dle § 8 odst.2,odst.3 a odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí),v platném znění (dále jen zákon),k dokumentaci připravovaného záměru
<br>
<br>
D0,stavba 520 Březiněves – Satalice
<br>
<br>
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona
ke shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánů:
<br>
1.Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
Ing.XXXXX XXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: lubor.smejtek@praha.eu
<br> Záměrem „D0,stavba 520 Březiněves – Satalice“ budou dotčeny pozemky náležející
do zemědělského půdního fondu o výměře nad 10 ha.Dle ust.§ 17 písm.m) zákona č.334/1992
Sb <.>,o ochraně zemědělského půdního fondu,ve znění pozdějších předpisu,je tak příslušným
správním úřadem k vyjádření se k oznámení záměru Ministerstvo životního p rostředí <.>
K vyhodnocení předpokládaných dopadů záměru (v obou variantách) na zemědělský půdní fond
v rámci dokumentace EIA nemáme věcné připomínky <.>
<br>
*MHMPXPNHDZV3*
MHMPXPNHDZV3
<br> Elektronický podpis : 13.12.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : XXXXX XXXXXXXX
Vydal : ACAeIDX.X - Issuing Certificate
Platnost do : 21.9.2024 13:15:45-000 +02:00
<br>
<br>
<...
3_MHMP_1638518_2020+(002)_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/12 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
IDDS: 9gsaax4
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
MZP/2020/710/4137/16.10.2020 Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1638518/2020 Počet listů/příloh: 6/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1638518/2020 19.11.2020
<br>
<br> Vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu dle
§ 6 odst.7 a 8 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),k oznámení záměru
<br>
D0,stavba 520 Březiněves – Satalice
<br>
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona
ke shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánů:
<br>
1.Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: barbora.vojarova@praha.eu
Stavbou „D0,520 Březiněves – Satalice“ budou dotčeny pozemky náležející do zemědělského
půdního fondu o výměře nad 10 ha.Dle ust.§ 17 písm.m) zákona č.334/1992 Sb <.>,o ochraně
zemědělského půdního fondu,ve znění pozdějších předpisu,je tak příslušným správním úřadem
k vyjádření se k oznámení záměru Ministerstvo životního prostředí <.>
<br>
2.Z hlediska lesů a lesního hospodářství:
Ing.XXXXX XXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: milan.fink@praha.eu
<br> Orgánu státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy bylo
předloženo oznámení ve smyslu § 6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí,ve znění pozdějších předpisů,k záměru „D0,stavba 520 Březiněves – Satalice“ (dále
jen „oznámení“) <.>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení pos...
2_MHMP_786646_2020_NATURA+(002)_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> PRAGOPROJEKT,a.s <.>
<br> IČO: 45272387
K Ryšánce 1668/16
<br> 14700 Praha 4
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
ŽP-Ple-0008-2020 Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 786464/2020 Počet listů/příloh: 1/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 727458/2020 28.05.2020
<br>
<br>
<br>
„D0 – stavba 520 Březiněves - Satalice“ - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst <.>
1 zákona č.114/1992 Sb.k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor ochrany prostředí (dále jen OCP MHMP),jako příslušný orgán
ochrany přírody dle ust.§ 77a odst.4 písm.n) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a
krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),ve spojení s ustanovením § 31 odst.1
zákona č.131/2000 Sb.o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů vyhodnotil na
základě žádosti společnosti PRAGOPROJEKT a.s <.>,IČO: 45272387,K Ryšánce 1668/16,147
54 Praha 4,možnosti vlivu záměru „D0 – stavba 520 Březiněves - Satalice“ na lokality
soustavy Natura 2000 a vydává stanovisko podle § 45i odst.1 zákona v XXX smyslu,že
hodnocený záměr nemůže mít významný vliv a to samostatně nebo ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast v územní
působnosti OCP MHMP <.>
Záměrem je dopravní spojení části Silničního okruhu kolem Prahy v úseku Březiněves -
Satalice.Nová komunikace bude šesti proudá,celková délka úseku je cca 13km.Na území hl <.>
m.Prahy trasa veden na území Březiněvsi,Třeboradic a Satalic,prostřední část uvedeného
úseku komunikace je vedena na území Středočeského kraje <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení ochrany přírody a krajiny
<br> *MHMPXPDZ0ZEX*
MHMPXPDZ0ZEX
<br> Elektronický podpis - 1.6.2020
Certifi...
1_MHMP_087855_2007_NATURA+(002)_anonymizovany.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Sídlo: Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1 tel.: +420 236 004 245
Pracoviště: Jungmannova 35/29,111 21 Praha 1 fax: +420 236 007 074
E-mail: oop@cityofprague.cz
<br> PUDIS a.s <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn.SZn.Vyřizuje / linka datum
3/ŠK/031/07
<br>
S-MHMP-087855/2007/1/OOP/VI/ Ing.Stehlíková/4217 8.3.2007
<br>
<br>
<br> Věc: Silniční okruh kolem Prahy,stavba č.520 úsek Březiněves-Satalice -
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst.1 zákona č <.>
<br> 114/1992 Sb.k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
<br>
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen OOP MHMP),jako
orgán ochrany přírody příslušný podle ust.§ 77a odst.3 písm.w) zákona č.114/1992
Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění (dále jen zákon),po posouzení
záměru „Silniční okruh kolem Prahy,stavba č.520 úsek Březiněves-Satalice “
doručeného dne 27.2.2007 vydává v souladu s ust.§ 45i odst.1 zákona toto
stanovisko:
<br> Žádná z uvedených variant předkládaného záměru nemůže mít významný vliv
na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti <.>
<br> Toto je vyjádření podle § 154 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném
znění <.>
<br>
<br>
<br> Ing.arch.Jan W i n k l e r
ředitel odboru
<br>
<br>
<br>
<br>
Co: adresát
<br> spis
<br> V odpovědi,prosím,uvádějte naše číslo jednací <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Sídlo: Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1 tel.: +420 236 004 245
Pracoviště: Jungmannova 35/29,111 21 Praha 1 fax: +420 236 007 074
E-mail: oop@cityofprague.cz

Načteno

edesky.cz/d/8581482

Meta

Územní plánování   EIA   Rozpočet   EIA   EIA   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Volby   EIA   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz