« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - BESIP 2970480 Libická-Slezská, Praha 3 - spol. povolení stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

248419_24 URSP Libicka-Slezska.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/12 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> - / 18.9.2023 Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 248419/2024 Počet stran/příloh: 12 / 2
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1943174/2023 21.2.2024
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako speciální stavební úřad
(„stavební úřad“) příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>
o pozemních komunikacích i podle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),obojí ve znění pozdějších předpisů <,>
ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“),posoudil podle § 94o
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 18.9.2023 podal stavebník
hlavní město Praha prostřednictvím Technické správy komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>,Veletržní
1623/24,170 00 Praha 7,IČ 034 47 286,zastoupené firmou Ing.XXXXXX XXXXX,Nežárská XXX <,>
XXX XX Praha X,kterou dále zastupuje firma DIPO,spol.s.r.o <.>,Legerova 14,120 00 Praha 2 <,>
IČ 636 77 075,a na základě tohoto posouzení ve smyslu § 94p odst.1 stavebního zákona
v platném znění
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r nazvaný:
<br> „BESIP 297048 Libická - Slezská,Praha 3,úprava křižovatky“
v rozsahu objektů:
SO 001 Bourací práce
SO 101 Vozovky a chodníky
SO 301 Odvodnění
SO 302 Odvodnění – hloubení jámy
(dále jen „stavba“) <.>
<br> Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích čísla parcelní 4147/2,4262 a 4263 v k.ú <.>
Vinohrady v Praze 3 <.>
Druh těchto pozemků zapsaný v katastru nemovitostí je ostatní plocha <.>
<br> Za sousední pozemky,které mohou být výstavbou záměru dotčeny,považuje stavební úřad
pozemky č.parcelní 2665,2679,2993/1 a 3003/2 v k.ú.Vinohrady v Praze 3 <.>
<br>
<br> HLAVNÍ...

Načteno

edesky.cz/d/8581479

Meta

Územní plánování   EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz