« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 17857/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 17857/2024_příloha
Schéma přechodného DZ
<br> 11 č.1
<br> Sllnlce s malým 09 ' 09 _— ;-—--.- dopravním zatížením
<br> GLV
<br> pracovní místa délky cca 50 m s omezenou dobou trvání bez výstražných světel
<br> příčná uzávěra jednostrannými
<br> směrovacimi deskami
<br> odstup podélně 1 - 2 m příčně 0,6-1 m
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
<br> 1) odstup max.10 rn
<br> MIN.2.75m (min 5.5m min 6,0 m)
<br> příčná uzávěra jednostran nými směrovacimi deskami
<br> 0 odstup podélně 1 - 2 rn příčně 0,6-1 m
<br> vzdálenosti v metrech \ Í ' fu MM? 3 9; '
<br> ímá/f 72/34? Wl
<br> MESTSKY ' (: odborstavebnl M — 2.— ŽpŽB
<br> aživomího \ 22.2.way „i wouSIaJ-QOMAQQQOG
<br> É?
<br> Š
MUCH 17857 2024 - SUPTel_kNN silnice III_2136
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br> Č.j: MUCH 17857/2024 Cheb 22.02.2024
Spis.zn.: KSÚ 1399/2024
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
E-mail: smidova@cheb.cz
Telefon: XXX XXX XXX
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu
společnosti SUPTel a.s <.>,IČ: 252 29 397,se sídlem: Hřbitovní 1322/15,312 00 Plzeň,na stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici III.třídy č.2136 (dále jen „silnice III/2136“) umístěné na p.p.č.318/1 <,>
k.ú.Velký Luh,obec Velký Luh,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR <,>
dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje č.j.: KRPK-18045/ČJ-2023-
190206 ze dne 28.02.2023,resp.ze dne 12.02.2024,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/2136 umístěné na p.p.č.318/1,k.ú.Velký Luh,obec Velký Luh <,>
v rozsahu: dle návrhu tvořícího grafickou přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení a umístění dopravního značení: Přenosné dopravní značky budou provedeny jako retroreflexní <,>
upevněny spodním okrajem ve výšce min.0,60 m nad úrovní vozovky na červenobíle pruhovaném
podpěrném hliníkovém nebo ocelovém sloupku ukotveném do podkladní desky schváleného typu
za dodržení průjez...

Načteno

edesky.cz/d/8577739

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz