« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Usnesení č. 8/2015, přerušení řízení o odstranění stavby, stavebník: ZEAL s.r.o., stavba: optická síť v Lipníku nad Bečvou, k.ú. Lipník nad Bečvou Jednací číslo: MU/04564/2015/SÚ-UŘLIP1/127

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Usnesení č. 8/2015, přerušení řízení o odstranění stavby, stavebník: ZEAL s.r.o., stavba: optická síť v Lipníku nad Bečvou, k.ú. Lipník nad Bečvou Jednací číslo: MU/04564/2015/SÚ-UŘLIP1/127

M stský ú ad Lipník nad Be vou
Stavební ú ad
nám stí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Be vou
<br> Vaše j.:
Ze dne:
Spisová zna ka:
Naše j.:
Po et list :
Po et p íloh:
Po et list /svazk p íloh:
Po et a druh p íloh v digit.podob :
Skarta ní znak:
Vy izuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:
Vypraveno dne:
<br> MU/00494/2015/127
MU/04564/2015/ SÚ-U LIP1/127
4
0
0
0
330.1/ V2
Šárka erveková
581 722 331
cervekova@mesto-lipnik.cz
05.03.2015
<br> VE EJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ.8/2015
P ERUŠENÍ
<br> ÍZENÍ O ODSTRAN NÍ STAVBY
<br> Výroková ást:
M stský ú ad Lipník nad Be vou,Stavební ú ad,jako stavební ú ad p íslušný podle § 13 odst.1
písm.c) zákona.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),ve
zn ní pozd jších p edpis (dále jen "stavební zákon"),podle § 129 odst.2 stavebního zákona
p erušuje
ízení o na ízení odstran ní stavby:
optické sít spole nosti ZEAL s.r.o,v ulicích Bratrská,Piaristická,Souhradní,Zahradní <,>
Na Be v,Novosady,Hranická a Komenského sady v Lipníku nad Be vou
(dále jen „stavba“)
na pozemcích parc.<.> 13/1,15/1,15/2,15/3,95/1,146,148/1,178/1,197/1,2594/4,2594/19 <,>
2594/28,2594/30,2632/1,2632/2,2632/3,2645,4091,2594/39,2594/31,2594/40,2594/29 <,>
2594/9,2594/6,2594/1,3956/6 v katastrálním území Lipník nad Be vou <,>
jejímž vlastníkem je
ZEAL s.r.o <.>,I O 25363204,se sídlem Jezerská 1022,751 31 Lipník nad Be vou
(dále jen "vlastník") <,>
a to doby skon ení ízení o podané žádosti o dodate ném povolení výše uvedené stavby <.>
P edm tem je nepovolená stavba optické sít,chráni ek pro optické kabely v etn rozvad
<,>
provedená na výše uvedených pozemcích.Jedná se o nedokon enou stavbu,která byla
realizována v pr b hu let 2009 – 2014,a to bez územního rozhodnutí nebo opat ení
vyžadovaného stavebním zákonem.Tato skute nost byla zjišt na p i kontrolní prohlídce
provedené dne 16.12.2014 na míst stavby <.>
Ú astníci ízení,na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst.1 zákona <.>
500/2004 Sb <.>,správní ád,ve zn ní zákona.413/2005 Sb.(dále jen správní ád):
ZEAL s.r.o <.>,Hranická.p.581,751 31 Hranice <.>
Od vodn ní:
M stský ú ad Lipník nad Be vou,Stavební ú ad,zjistil p i kontrolní prohlídce provedené dne
16.12.2014,že spole nost ZEAL s.r.o.v pr b hu let 2009 – 2014 provedla (v rámci jiných
staveb realizovaných v Lipníku nad Be vou) stavbu optické sít – pokládku chráni ek pro
<br>.j.MU/04564/2015/
<br> str.2
<br> optické kabely v etn umíst ní rozvad
v ulicích Bratrská,Piaristická,Souhradní,Zahradní <,>
Na Be v,Novosady,Hranická a Komenského Sady v Lipníku nad Be vou,a to na pozemcích
parc.<.> 13/1,15/1,15/2,15/3,95/1,146,148/1,178/1,197/1,2594/4,2594/19,2594/28 <,>
2594/30,2632/1,2632/2,2632/3,2645,4091,2594/39,2594/31,2594/40,2594/29,2594/9 <,>
2594/6,2594/1,3956/6 v katastrálním území Lipník nad Be vou.Vzhledem k tomu,že se jedná
o liniovou podzemní stavbu a v sou asné dob není trasa uložení sít v terénu z ejmá,byla
s vlastníkem stavby up esn na p edpokládaná trasa uložení sít optického kabelu,jak je výše
uvedeno.K realizaci této stavby XXXX do XX.XX.XXXX pot eba územní rozhodnutí o umíst ní
stavby dle § 79 stavebního zákona,od 1.1.2013 je t eba územní rozhodnutí o umíst ní stavby
dle § 79 stavebního zákona nebo územní souhlas dle § 96 stavebního zákona.Protokol
z kontrolní prohlídky evidovaný pod.j.: MU/24856/2014/SÚ-U LIP1/5696 je sou ástí spisu
vedeného pod spisovou zna kou MU/23028/2014/5696.Jedná se o nepovolenou stavbu provedenou bez územního rozhodnutí dle § 79 stavebního zákona,nebo jiného opat ení
vyžadovaného stavebním zákonem (územního souhlasu dle § 96 stavebního zákona) <.>
Jedná se tedy o stavbu,která byla provedena bez opat ení nebo jiného povolení stavebního
ú adu.Proto stavební ú ad zahájil ízení o odstran ní stavby a dne 12.01.2015 oznámil jeho
zahájení známým ú astník m ízení a dot eným orgán m.Sou asn stanovil,že ve lh t do
20.02.2015 mohou ú astníci ízení uplatnit své námitky a dot ené orgány svá stanoviska <.>
Sou asn pou il vlastníka stavby,že v souladu s § 129 odst.2 stavebního zákona má vlastník
stavby možnost podat ve lh t 30 dn od zahájení ízení o odstran ní stavby žádost o
dodate né povolení stavby <.>
Vlastník stavby požádal podle § 129 odst.3 stavebního zákona o dodate né povolení
p edm tné stavby.Dnem podání žádosti o vydání dodate ného povolení,které XXXX XXXX XXX
na M stský ú ad Lipník nad Be vou dne 16.02.2015,bylo zahájeno p íslušné správní ízení <.>
Stavební ú ad proto podle § 129 odst.3 stavebního zákona p erušil ízení o odstran ní stavby a
vede ízení o podané žádosti <.>
Správní ú ad je povinen dle ustanovení §129 odst.3 stavebního zákona ízení p erušit,probíháli ízení o dodate ném povolení stavby.Jelikož posouzení této otázky je rozhodující pro
rozhodnutí ve v ci samé,kdy správní ú ad nem že délku ízení o dodate ném povolení stavby
jakkoliv ovlivnit ani odhadnout,je p erušení ízení jedinou možností,jak p erušit b h lh t pro
vydání rozhodnutí dle ustanovení § 71 správního ádu.Správní ú ad sou asn neshledal
skute nosti od vod ující ízení ...

Načteno

edesky.cz/d/85542

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz