« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU na silnici č. II/137 v ulici Vožická, Tábor, na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku parc.č. 1597 v katastrálním území Měšice u Tábora a na účelové komunikaci na pozemcích parc.č. 1247/8, 1247/1, 1247/29 v kat

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

krpc II a III část.pdf.pdf
ETAPA — 2.čÁóT 4332021 - AL!.éQoZLí
<br> UB 'DÍ' ZG“ ŘQÚHLQŠl—WE.13Uf; 303- QQL 011h\2_01_l\ f= SUS-.<.>.SUC 0219-2\čh-U1 „ aura:;drábo
<br>.-;;_.\' ___________ MB*—__m— Li.—__.<.>.- W ________________________ ““ “'"“ ————————————— „www—311% —————————————
<br> _________ ' „ _ \ i LS.<.>.<.> JILJ— *—
<br> ] <.>
<br> „ ' _." -_ __ f "- ' ĚguĚÉMWW "Fi'w'mm
<br> Hmmm
<br> ?> LÉGENDA—NÁVRH' STAVEBNÍ OBJEKTY: Ě“ “'%wmm m" - T 5152“ PRO 01mm A CYKUSTY-l cnw 50_ 100 STEZKA PRG CHODCE A CYKLIST'r-L ETAPA WWWAZALUB.* tmm _ STEZKOU mo mmm-v 50— 110 SÍEZKA PRO CHwCE A CYKUSTY ||.ETÁPŘ mul-“(.<.> mm _ "$$$ '" $"““ """ saun nnpmí 5%:sz NA smc; u/m '“ “
<br> m nm ogg-tzn.! u 135,pm.e.ws wm mm mam umu wm uuu/u.<.>.<.>.<.> „_ nwm mw za swg,“ 90-309 zmuemtul Palm-q " " “"
<br> vu——»_-.__
<br> LEGENDA—STÁVAJÍCÍ STAV: LEGENDA—STÁVAJÍCÍ IS: = mAh-ce Foam E amo—'i' mom-oo (.ws) HRANY IGNUM-ld._ mnm HRANY SW" 5) mmm! mnm m (zm.n.) s Awucl BUDOW „uzmul mul w (E.ON.n.l.) Hil-M PAsv.<.> mm [El _ _ (oním :; mu.<.>.mmm ©" ““?"“ “a“ "“ m“ " “““"“ ““““ 33533 law.<.> <.>,<.>.m „.E suv-.::! ::me E umum wmv (cenu u.) _ FŠSUQJĚSŘĚEA “mmm“ mm cu— pmsm“ „ u (u „__-.<.>.<.>.<.> Ř nad KABELY (1m.<.> ) [El m.a.„„ ÚZEI m,!sz * EI “'“ * "' E_— (mmnmm) W v „ mad cm :::;st Ěoa | A “ „.KOMUNIKACE mam : su WW ““ m9“ E " Awasu: v alfa m:: máma! POZNÁMKY; E muni nom! memo (mm mm s Illůl NEIÍNDUBIIMUI za" M
<br> * - (mus n-esmm) um.m.: mm M m Sw: mm a _ (KŠĚĚĚLWA 305332?ka LEGEND A— TRV ALE DZ: Gunti: PRO ma.„„ „„
<br> Minimum? \:me FASY.„ umu-„ - (DLAZBA PRO nwm; ©“- smm mu amu: A :=leer spamu.n.<.> -n.<.>.<.>.<.> —
<br> _ aux-n:.m
<br> „u
<br> maul Pawusmv ZAWBNEM mmm
<br> l- _ „in.—n.<.> “ (h/Im/DJZSm) mooulmw mik mou FRD Fm AGYKLIB'IY “250 zam.FLBW- macu- STM A cam Sramu GEOTEMfuf).<.> sm Jimma KaM-mnam.mom _ (v m + ws »! mmm “sn-amu Dubí? :: 1:1 „„ mw vozmnsmm'an n wu www nemu: „mm v E mm“ “""“ mmm“ ÚSEK 1
<br> man: vším mmm Finna! A usnuoml mam cg,E šátůlflehágnaíugšumm
<br> 29.4.“102W PSV standby;o „,i-...
2024-10502.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01Y1Z01*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01Y1Z01
<br>
Spis.značka S-META 10502/2024/PJir Tábor
<br> Číslo jednací METAB 10678/2024/OD/PJir
<br> Oprávněná úřední XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX DiS / XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br>
<br> PŠV stavby s.r.o <.>,Turovec 24,391 21 Turovec
<br>
<br>
<br>
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na stanovení přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích,který dne 19.2.2024 podaly
<br> PŠV stavby s.r.o <.>,XXXXXX XXXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Turovec XX,XXX XX Turovec
<br> (dále jen "navrhovatel"),po předchozím projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích v souladu s § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu s příslušným
<br> dotčeným orgánem,t.j.Policií České republiky,která k předmětnému stanovení přechodné úpravy
<br> provozu vydala stanovisko dne 30.1.2024 pod č.j.KRPC-370-134/ČJ-2024-020806 z moci úřední
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.II/137 v ulici Vožická,Tábor,na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku
<br> parc.č.1597 v katastrálním území Měšice u Tábora a na účelové komunikaci na pozemcích parc.č <.>
<br> 1247/8,1247/1,1247/29 v katastrálním území Měšice u Tábora,která spočívá v umístění a osazení
<br> přenosných svislých dopravních značek a dopravních zařízení dle dopravně inženýrského opatření
<br> z důvodu stavebních prací „Cyklostezka,II.a III.část – Ke Školnímu statku,k hale č.p.623“ <.>
<br> Doba trvání: od 1.4.2024 do 14.6.2024 <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy pro...

Načteno

edesky.cz/d/8553832

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz