« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Čtvrť Emila Kolbena - III. a IV. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-140467.pdf
ÚŘADMĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9 - Vysočany
<br> SPIS.ZN.: S MCP09/140467/2021/OVÚR/Fri
Č.J.: MCP09/003287/2024/OVÚR/Fri
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
frism@prahaX.cz
<br> DATUM: 19.02.2024 Ukl.zn.: P-1121/1/Vysočany
<br> DORUČOVÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> I <.>
<br> ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ VÝJIMKY
<br> Úřad městské části Praha 9,odbor výstavby a územního rozvoje,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) a § 169 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon") ve spojení s ustanovením § 334a
odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů,podle vyhlášky č.55/2000
Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění pozdějších předpisů,posoudil
žádost o povolení výjimky podle § 169 odst.2 stavebního zákona a § 14 vyhlášky č.398/2009 Sb.o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,kterou dne 18.02.2022
podala společnost
<br> Skanska Residential a.s <.>,(předchozí název společnosti Skanska Reality a.s.) IČ 02445344,Křižíkova
682/34a,186 00 Praha-Karlín
<br> (dále jen "žadatel") a po projednání podle § 169 odst. 2 a 6 stavebního zákona
<br> p o v o l u j e v ý j i m k u
<br> z bodu 2.0.2 přílohy č.1 vyhlášky č.398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb,kterou je stanoveno: Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný
počet stupňů.Počet stupňů za sebou může být nejméně 3 a nejvíce 16 <,>
<br> ve věci stavby nazvané:
<br> „Čtvrť Emila Kolbena - III.a IV.Etapa“
Praha 9 – Vysočany
při ulici Kolbenova <,>
<br> obsahující zejména dva bytové domy označené HIJ a KLM <,>
včetně dopravní a technické infrastruktury a zařízení staveniště
<br> na pozemcích parc.č.1121/1,1121/2,1121/3,1121/4,1121/6,1121/7,1121/8,1121/9,1121/10,1121/11 <,>
1121/12,1121/14...

Načteno

edesky.cz/d/8534013

Meta

Pronájem   Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz