« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Obětí nacismu, Svobody, Karlova, Valdštejnova, Cheb, MUCH 17016/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

17016 grafická příloha - Obětí nacismu, Svobody, Karlova, Valdštejnova
příloha č.1
<br> „%:LZLÝKHPK M7$ř012093 15326
<br> BTW" ÚO Cheb souhlasí dle přiložené situace.<.> <.>,c.mm „o'-)
<br> délka celého úseku 160m (délka pracovního úseku max.100m)
<br> šíře podelného výkopu 0,35m průchodná šířka min.1,0m
<br> Legenda & směrová deska 24
<br>.přechodová lávka pro chodce se zábmdlím
<br> pojezdový plech m zábrana
<br> č.p.1288 L č.p.1287 “'“ 1.5 napojení na další úsek Š navazuje příloha č.2 9 Š % d.A č.p.702 č.p.1289 ' ?.|_J č.p.1290 >m _—————— ZÚ.UZ,202g (' “0 -__ Ě -._ cu 1,4 „ ".:? :=.: _-__ c.p.725,; „MM—': E- Ě mmř „WG/Wil,3,0.-_'.č.p.726 ___—___! ;H __; A15+A6b+E7b “* “ č.p.748 zeleň C4b č.p.752 ŠÉF :? „BMW ___—__————— č.p.751 zeleň 2'5 _ | pokračování výkopu ve ——————————- A15+£l6b ' volném terénu do \? A15+A6b+Eířh ' _._ 11 obj.č.p.1127 č.p.785 „,š „,„ ly? Elf —'»—( >—p ———— % GE; * F5 3.n „ “\ fn' con Ý zeleň 51% mg čb: - "'.č.p.916 19 L \“ Eř mln2,75 & ' “llL “i| ___—__- „.;< ?.5 _ r_nl'd—op po polovinách “\“-Ě “Fl-1 5,0 LÉ && č.p.969 -——__.______/ Pt! řlapojení na další sek
<br> další etapa
<br> řB Ě A15+A6b+E7b
<br> A15+A6h+9h| im “\ 'Obve“ “3C\Sm\l
<br> příloha č.2
<br> &'ŽŽŽDZL? KRPK- Dl ÚO Cheb souhlasí
<br> „';-43 pá; mm;.<.> - “._
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> dle přiložené
<br> NŠ/ %////////////í
<br> dštejnova
<br> u|.Va
<br> A15+A6b+E7b
<br> překup pc palmami -
<br> A15+A6b+E7b
<br> 3,0
<br> délka celého úseku 150m
<br> (délka pracovního úseku max.100m)
<br> šíře podelného výkopu 0,35m
<br> průchodná šířka min.1,0m
<br> napojení na další úsek další etapa
<br> Pl
<br> zeleň \_______/ /——————-\ zeleň !“.Pi !“ hi hi Im!
<br> ' coo „:wq—4444 : A “* A15+A6b
<br> ___—_ <.>
<br> 20.oz,zozo "bí
<br> Legenda i směrová deska 24
<br>.přechodová lávka pro chodce se zábradlím
<br> pojezdový plech.en.Iábrana
<br> napojení na další úsek
<br> konec trasy n ový rozva d ěč
<br> navazuje příloh č.1
<br> příloha č.3 délka celého úseku 160m Legenda
<br> (délka pracovního úseku max.100m) a směrová deska 24 Slí'e podeíneho VYkOpU 0'35...
17016 OOp - stanovení PÚP - Obětí nacismu, Svobody, Karlova, Valdštejnova
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 17016/2024 Cheb,dne: 20.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ/1363/2024
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> E-mail: ctvrtnikova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 520
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu právnické osoby SITEL,spol.s r.o.<,>
<br> IČ: 447 97 320,Baarova 957/15,140 00 Praha 4,na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích a v jejich těsné blízkosti
<br> při provádění stavebních prací na pokládce sítí elektronických komunikací,po předchozím písemném
<br> vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,č.j.: KRPK-
<br> 84518/ČJ-2023-190206 ze dne 19.02.2024,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 a odst.6 zákona
<br> o silničním provozu,ustanovení § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C9 umístěné na p.p.č.1631/20,p.p.č.3489/1 a p.p.č.1633/26,k.ú.Cheb
<br> (ul.Obětí nacismu),na místní komunikaci III.třídy C242 umístěné na p.p.č.3206,p.p.č.2376/3 <,>
<br> p.p.č.2715,p.p.č.3304,p.p.č.2376/5 a p.p.č.2396/2,k.ú.Cheb (ul.Svobody),na místní komunikaci
<br> III.třídy C6 umístěné na p.p.č.1438/120 a p.p.č.1438/65,k.ú.Cheb (ul.Karlova),na místní komunikaci
<br> III...

Načteno

edesky.cz/d/8530276

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz