« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Veřejné osvětlení obce Meziříčí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9965.pdf
\
<br> O.782 3,0.795/3 0— \ KABEVEDENYNADSTAVAJÍCÍM 783/3 1 442/2 784 /4
<br> * <.>
<br> SEZNAM SOUŘADNIC OSVĚTLENÍ
<br> LAMPA011x= 441954.7071;y=4115117417919 LAMPA021x= -741951.1804;y=-111500110137 LAMPA03:x=441949.4590;y=-11159422089 LAMPA041x=—741951.6651;y=-1115976.8923 LAMPA 05zx=4111925017923=-1116010.EBBB LAMPA 00: x= 4410855548; y = -11 160301746 LAMPA 07:x=-741852.9970;y=-1116022.3399 LAMPA 08: x= 4417951050; y= 4116027515611 LAMPA 09:x=-741766.0449;y=-1116033.1022 LAMPA 10:11: 4417753359; y= 411599149“ LAMPA 11: x: 4417671427; y = -11 159500051 LAMPA 12:x= -7411111.1544; y=-1115909.6049 LAMPA 13: x= 4417533576; y= 4111506810011 LAMPA 14: x= 4417307716; y= 41161103017 LAMPA 15: x= 4417133930; y= 4116150114116 LAMPA 1&x= 4416043610; y=-1116218.1750 LAMPA 17: x= 4416972510; y= -1116249.1912 LAMPA 10: x= 441704396; y= 4116111111792 LAMPA 10:x= 4417005525; y=-11161093206 LAMPA20:x=4411700171253=-1116230.5471 LAMPA21:x=-741G77.0089;y=-11162722013 LAMPAZZF-741663.7035;y=-11163021472 LAMPA23:x= 441656.7676;y=-1 1163310111134 LAMPA24:X=4417702714:y=-1116254.B175
<br> Stožár Parcelní číslo 1 1421/5
<br> 17 115/1 kú./" 20 61 Meziříčí 21,23 1400/3
<br> 22 1399/1
<br> 24 1400/1
<br> RVO 85/4
<br> 2,3,4,5,6,7,8 1421/3,„ ' ' ' 12 1419/3 &
<br> 13,14,15,1s 1419/1 „ - /'
<br> 16,19 5712 N
<br> PLOCHY
<br> —- HRANicEKATASTRUNEMOVHOSTÍ [% STÁVAJLCÍOBJEKTY
<br> 11341119 HRANICEKATASTRUNEMOVITOSTÍ 1o OZNAČENÍNAVRŽBMÉHOOSVĚTLENÍ
<br> LEGENDA TECHNICKÁINFRASTRUHURA-STÁVAJÍCÍSTAV
<br> — —— — STAVMADZEMNÍVEDENÍNN
<br> —— STAV.PODZEMNÍVEDENÍNN
<br> ——-———— ZAMĚŘENÝ PRÚBĚHMEIALICKÉHO KABELUCEHN —— PLYNOVOD (S11)
<br> TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-NOVÝ suv — PODZEMNI KABELOVÉ VEDENÍVEŘEJNÉ ostTLen1054m —— PODZEMNÍKABELOVÉVEDENÍNN
<br> S
<br> 88
<br> 14 DNI PŘED ZAHÁJENIM VÝKOPOVÝCH PRACI ZAJISTI INVESTOR PROVĚŘENI A VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNICH INŽENÝRSKÝCH sm v ZÁJMOVÉM 0251/11
<br> PROSTUPY KABELU STAVEENI KONSTRUKCL MUSI BÝT ŘEŠENY v SOULADU s ČSN <.>
<br> KABELY v PROSTUPECH BUDOU CH...
2024-9444.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> S t a v e b n í ú ř a d
<br>
*S00FX01Y0DHB*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01Y0DHB
<br>
Spis.značka S-META 9444/2024/JChlu Tábor
<br> Číslo jednací METAB 9965/2024/SÚ/JChlu
<br> Oprávněná úřední osoba Ing.XXX XXXXXXX / XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br>
<br> Obec Meziříčí,Meziříčí 70,391 31 Dražice
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br> Obec Meziříčí,IČO 00667021,Meziříčí 70,391 31 Dražice
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 14.2.2024 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Veřejné osvětlení obce Meziříčí na pozemcích parc.č.57/2,61,85/1,85/4,1399/1,1400/1,1400/3 <,>
<br> 1400/5,1403,1410/4,1419/1,1419/3,1421/3,1421/5,1460/2,1460/3 v katastrálním území Meziříčí <.>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Protože byly shromážděny veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí,Městský úřad Tábor <,>
<br> stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
<br> územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 334a
<br> zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 87 odst.1
<br> stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení.Vzhledem k tomu <,>
<br> že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení,stavební úřad oznamuje podle § 144 odst.2
<br> správního řádu v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou
<br> vyhláškou.V dotčeném území je vydán územní plán.Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry
<br> v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru,upouští podle § 87 odst.1
<br> stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě <.>
<br> Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky uplatnit nejpozději do 15 dnů od
<br> doručení tohoto oznámení,jinak k nim nebude přihlédnuto.Účast...

Načteno

edesky.cz/d/8520277

Meta

Stavební informace   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz